Tarih : 03.11.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

SİVAS VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı: 67630374-140.01.03[2016/32]-8

03.11.2016

Konu: Ticaret Sicili Harçları

   İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, … Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketi olduğunuzdan bahisle, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince şirketiniz genel kurul kararlarının tescil ve ilanının ticaret sicil harcından muaf olup olmadığı konusunda görüş talep edildiği anlaşılmıştır.


492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde, yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı (I) sayılı tarifede yazılı olanların yargı harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (I) sayılı tarifenin "C) Ticaret sicili harçları" başlıklı bölümünde de hangi işlemlerin ticaret sicil harcına tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.


 Aynı Kanunun "Özel Kanunlardaki Hükümler" başlıklı 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında da, özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı belirtilmiştir.


Öte yandan, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (f) bendinde girişimcinin, bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kişileri; (k) bendinde yönetici şirketin, bu Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, bölgenin yönetimi ve işletmesinden sorumlu şirketi ifade ettiği; 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasının 6676 sayılı Kanunla değişik birinci cümlesinde ise, yönetici şirketin, bu Kanunun uygulanması ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisinden, yapılan işlemler bakımından harçlardan ve bölge alanı içerisinde sahip olduğu taşınmazlar dolayısıyla emlak vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.     


   Buna göre, … Teknoloji Geliştirme Bölgesi yöneticisi olan şirketinizin, genel kurul kararlarının tescil ve ilanı bakımından, 4691 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince ticaret sicil harcından muaf tutulması gerekmektedir.


   Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.