Tarih : 04.02.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ   BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ   DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef   Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-KDV 28-9223

04/02/2016

Konu: 2811.29.30.00.19 GTİP numaralı ürünün KDV oranı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 2811.29.30.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürünün tıbbi gaz kapsamına alındığı ifade edilerek, söz konusu ürün hakkında uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/22 nci sırasında, TGTC'deki GTİP numaraları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar sayılmıştır.

 

            Diğer taraftan, TGTC'nin 2811 tarife pozisyonunda "Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri" ismen tanımlanmıştır. Bu tarife pozisyonuna ait GTİP numaraları arasında "2811.29.30.00.19 Diğerleri" de yer almaktadır.

 

            Buna göre, TGTC'nin 2811.29.30.00.19 GTİP numarasında sınıflandırıldığı belirtilen ürün sözü edilen BKK eki listeler kapsamında yer almadığından, bu ürünün Firmanız tarafından ithali ve yurtiçi tesliminde genel oranda (% 18) KDV uygulanması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.