Tarih : 16.08.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 60938891-130-15

16/08/2016

Konu: Çeltik dış kabuğunun satışında uygulanacak KDV oranı

İlgi: 19/01/2016 tarihli ve 509 giriş sayılı özelge talep formunuz.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve ekinde yer alan dilekçenizde; şirketinize ait çeltik fabrikası tesisinde üretime aldığınız çeltik hammaddesinin imalatı sonucu elde edilen pirinç ve yan mamulleri haricindeki çeltik dış kabuğunun gıda üretiminde değil, döküm sanayi ile tavuk çiftliklerinde alt malzeme olarak kullanıldığı belirtilerek, çeltik dış kabuğunun bu amaçla tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK)'na ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin 3 üncü sırasında "…çeltik ve pirinç" ibaresine yer verilmiştir. Aynı BKK eki (II) sayılı listenin A/8 inci sırasında Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin "10 no.lu faslında yer alan mallar"; 10 uncu sırasında "12 no.lu faslında yer alan mallar (yalnız; sebze ve meyveler, bunların tohum, çekirdek ve sporları, nane, şeker kamışı, pamuk tohumu ve çiğiti, yağlı tohum ve meyvelerin un ve kaba unları)"; 19 uncu sırasında "23 no.lu faslın 2306.90.11.00.11, 2306.90.11.00.19, 2306.90.19.00.11, 2306.90.19.00.19 pozisyonlarında yer alan mallar," sayılmıştır.

 

            TGTC'nin 10 uncu faslında "hububatlar" düzenlenmiş, bu faslın 10.06 pozisyonunda pirinç tanımlanmıştır.

 

            Aynı cetvelin 12 nci faslında "Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem" düzenlenmiş, bu faslın 1213.00.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasında, "Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)" tanımlanmıştır. Bu GTİP numarası kapsamında tahıl harmanından elde edildiği durumdaki işlenmemiş, kıyılmış, toz haline getirilmiş veya preslenmiş veya pellet şekline getirilmiş ancak daha ileri bir işlem görmemiş hububat sapları ve kapçıkları yer almaktadır.

 

            Bununla birlikte TGTC'nin 23 üncü faslında "Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler" düzenlenmiş, bu faslın 23.02 tarife pozisyonunda ise "Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)" tanımlanmıştır.

 

            Diğer taraftan, 29.12.2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenerek bu sırada belirtilen yemler için KDV oranı 1.1.2016 tarihinden itibaren % 1 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 6663 sayılı Kanunla 10.02.2016 tarihinden geçerli olmak üzere yem teslimleri tam istisna kapsamına alınmıştır.

 

            Buna göre; özelge talep formunuzda döküm sanayi ile tavuk çiftliklerinde alt malzeme olarak kullanılacağı ifade edilen çeltik dış kabuğunun, söz konusu BKK eki (I) ve (II) sayılı liste kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.