Tarih : 30.09.2016
Yayın Dönemi : Ocak 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 50426076-130[13028-2016/20-1287]-149

30/09/2016

Konu: İşyeri hekimliği, akupunktur tedavi, hemşirelik ve sağlık hizmetlerinde uygulanacak KDV oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin Sağlık Bakanlığının izni ile hastalarınıza vermiş olduğu işyeri hekimliği, akupunktur, sağlık, hemşirelik ve tedavi hizmetlerine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

 

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

            Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında, "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ambulans hizmetleri" belirtilmiştir.

 

            Öte yandan, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 8 inci maddesinin 2 numaralı bendinde; işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirleyeceği ve işverene yazılı olarak bildireceği hüküm altına alınmıştır.

 

            İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci bendinde ise; işyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında; rehberlik, risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, eğitim, bilgilendirme ve kayıt, ilgili birimlerle işbirliği görevlerini yapmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

 

            Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-3 sayılı Ünite ve Uygulama Merkezlerinde Yapılabilecek Uygulamalar Listesinin 1 inci sırasında akupunktur sayılmış, bunun söz konusu listede belirtilen uygulamalar ve ilişkili olabilecek alanlarda tedaviyi destekleyici yöntem olarak kullanılabileceği ancak hastalığı ortadan kaldıracağı veya tek başına tedavi edeceği gibi beyanlarda bulunulamayacağı şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

 

            Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ile yapılan yazışmada, ''Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ''insan sağlığına yönelik'' olarak, ''kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kuruluşları'' bünyesinde, ''İlgili alanda sertifikası bulunan tabip ve/veya diş tabibi sorumluluğunda'' ve ''Bakanlıkça yetkilendirilmesi'' durumunda yapılabilen uygulamalardır'' ifadelerine yer verilmiştir.

 

            Buna göre, Şirketinizce Sağlık Bakanlığının izni doğrultusunda işyeri hekimi olarak verilen hekimlik hizmeti ile hastalarınıza yönelik hemşirelik, sağlık ve yukarıda belirtilen şekilde verilen akupunktur hizmetlerinin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında; iş güvenliği hizmeti ile iş yeri hekimi olarak verilen ancak tedavi edici unsuru bulunmayan danışmanlık (eğitim, rehberlik, bilgilendirme ve benzeri) hizmetlerin ise genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.