Tarih : 16.05.2016
Yayın Dönemi : Kasım 2017

T.C.

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı   : 64597866-120[94-2016]-9302

Tarih: 16/05/2016

Konu : Mevduat faizinin gelir vergisi tevkifatına tabi olup olmadığı ... BANKASI AŞ.


İlgi : 05.03.2015 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,  ................. Şubeniz nezdindeki mevduat hesaplarından elde edeceği faiz gelirlerinin gelir vergisi stopajına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

6375 sayılı Kanunla kabul edilen "Kuzey Atlantik Anlaşması Teşkilatının, Milli Temsilcilerin ve Milletlerarası Personelin Statüleri Hakkında Sözleşme"nin (Ottowa Sözleşmesi),

1  inci maddesinde,

"İşbu Sözleşmedeki:

a)     "Teşkilat" tabiriyle, Konseyden ve onun tali organlarından mürekkep Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı;

b)    "Konsey" tabiriyle, Kuzey Atlantik Andlaşmasının 9 uncu maddesiyle tesis edilmiş olan Konsey ile Nazır Yardımcıları Konseyi,

c)       "Tali organlar" tabiriyle, ikinci madde mucibince işbu Sözleşmenin şümulüne girmiyenleri hariç olmak üzere, Konsey tarafından kurulmuş olan veya Konseyin emri altında bulunan her türlü organ, komite veya servis

... kasdolunur." tanımlarına;

2   nci maddesinde ise, "Konsey başka suretle kararlaştırmadıkça, işbu Sözleşme ne Kuzey Atlantik Anlaşmasında ahkâmına göre kurulmuş olan Askeri Karargâhlara ne de diğer askeri organlara tatbik olunur." hükmüne yer verilmiştir.

Dolayısıyla, yukarıda yer verilen hükümlerden anlaşıldığı üzere, bahse konu Sözleşme hükümlerinin askerî bir karargâh olan LANDCOM  bakımından uygulanmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, LANDCOM’a uygulanabilecek diğer NATO anlaşmaları şunlardır:

-   28/8/1952 tarihli "Kuzey Atlantik Anlaşması mucibince kurulmuş Milletlerarası Askerî Karargâhların Statüsüne Dair Protokol" (Paris Protokolü),

-     22/2/1956 tarihli "Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahına Tabi Bulunan Müttefik Karargahların Türkiye Ülkesinde Tesisine ve Faaliyetlerine Tatbik Olunacak Hususi Şeraite Mütedair Anlaşma" (Ankara Anlaşması),

-    Ankara Anlaşmasının eki olan 7/5/2009 tarihli "28 Ağustos 1952 tarihinde Paris'te imzalanan Kuzey Atlantik Anlaşmasına Uygun Olarak Yapılan Uluslararası Askeri Karargâhların Statüsüne İlişkin Protokol Uyarınca Uluslararası Statüsü Belirlenen Türkiye'deki Tüm Müttefik Karargâhlar ve Onların Atanmış Personeline Uygulanacak Belirli Ayrıcalıklara İlişkin Anlaşma" (2009 Anlaşması)

Askerî karargâhların bankalar nezdinde hesap açabileceğine ilişkin hükümler, Paris Protokolünün 12 nci maddesi ile Ankara Anlaşmasının 8 inci maddesinde düzenlenmiş olmakla birlikte, bahse konu Anlaşma maddelerinde banka hesaplarından elde edilecek faiz gelirlerine vergi muafiyeti uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, LANDCOM'un adı geçen Şubeniz nezdindeki mevduat hesaplarına tahakkuk eden faiz gelirleri hakkında iç mevzuat hükümlerimizin uygulanması gerekmektedir.

Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı olduğu, ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de kaynağı ne olursa olsun mevduat faizlerinin menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinde ise; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elde tutulması ve elden çıkarılmasından sağlanan gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiş olup, söz konusu maddenin (4) numaralı fıkrasında; bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası kapsamındaki bazı tevkifat oranları 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapan 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile hesabın vadesine ve türüne göre % 10 ile % 18 arasında değişen oranlarda uygulanmak üzere yeniden tespit edilmiş bulunmaktadır.

Ayrıca, geçici 67 nci maddenin (5) numaralı fıkrasında, "Gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da dar veya tam mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması (1), (2), (3) ve (4) numaralı fıkra hükümleri uyarınca yapılacak tevkifatı etkilemez." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ............... Şubeniz nezdindeki mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası kapsamında 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vadelere ve hesap türüne göre belirlenmiş olan oranlarda gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.