Tarih : 07.12.2016
Yayın Dönemi : Kasım 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı : 62030549-120[39-2015/855]-239534

Tarih: 07/12/2016

Konu : Gelecek yılı da kapsayan kasko-poliçe ödemelerinin hangi dönemin gideri olacağı hakkında


İlgide kayıtlı özelge talep formunda; nakliyecilik faaliyeti ile iştigal ettiğiniz, işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz, 02.10.2015-02.10.2016 tarihleri arası dönemi kapsayan kasko sigortası ve zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin tutarları 2015/Ekim ayı içinde peşin olarak ödediğiniz belirtilerek, yaptığınız söz konusu ödemelerin aylar itibari ile mi gider olarak kayıtlara alınacağı yoksa peşin olarak ödediğiniz dönemde tek seferde mi gider olarak kaydedileceği hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, konuya ilişkin Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

I- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 39 uncu maddesinde ;

"İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet farktır.

(Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade eder.)

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari kazancın bulunması için hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başındaki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilave olunur.

Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41'inci maddeleri hükümlerine uyulur." hükümleri,

40 ıncı maddesinde de;

"Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir;

1- Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler.

...

5- Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri."

hükümleri yer almaktadır.

Buna göre, nakliyecilik faaliyetinde kullandığınız araca ilişkin olarak yapılan kasko ve zorunlu trafik sigortası ödemelerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi kapsamında ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

II- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

26/12/1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin "IV-Düzenlemenin Kapsamı" başlıklı bölümünde;

"Yapılan düzenlemenin kapsamına bilanço esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler girmektedir ...

İşletme hesabı esasına göre defter tutan işletmeler ise sadece belirlenen "Muhasebenin Temel Kavramları"na uymakla yükümlüdürler."

ifadesine,

"Muhasebenin Temel Kavramları" başlıklı bölümünde ise;

"Dönemsellik kavramı; işletmenin sürekliliği kavramı uyarınca sınırsız kabul edilen ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanmasıdır. Gelir ve giderlerin tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmesi, hasılat, gelir ve karların aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırılması bu kavramın gereğidir."

ifadesine yer verilmiştir.

Buna göre; dönemsellik ilkesi gereğince her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak saptanması, gelir veya gider unsurlarının ilgili olduğu hesap dönemine ait safi kazancın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 193 üncü maddesinde;

"İşletme hesabı esasında aşağıdaki defterler tutulur:

1. İşletme hesabı defteri (İşletme hesabını ihtiva eden);"

194 üncü maddesinde;

"İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder.
1.Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;
2.Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat;

kaydolunur.

Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. şu kadar ki, 189'uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyla bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir....

...”

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu itibarla, nakliyecilik faaliyetinde kullanılan araç ile ilgili cari hesap döneminde ödenmiş bulunan ve gelecek vergilendirme dönemlerini ilgilendiren sigorta tutarlarının cari hesap dönemine ait kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamakta olup, gelecek hesap dönemini de kapsayacak şekilde peşin olarak yapılmış olan kasko ve zorunlu trafik sigortası harcamalarının cari yıla ait olan bölümünün işletme hesabı defterinin giderler kısmına kaydedilmesi, bu harcamalardan sonraki yıla ait olan bölümlerin ise gelecek yılda işletme hesabı defterine gider olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 (*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.