Tarih : 22.03.2017
Yayın Dönemi : Kasım 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı: 62030549-120[89-2016/574]-80065

22.03.2017

Konu :Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verilen çağrı merkezi hizmeti işinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, yurt dışında bulunan firmalara çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti vermekte olduğunuz, Hollanda, Belçika ve Almanya'da bulunan müşterilerinize ait ürünlerin, personelleriniz aracılığıyla ilgili ülkedeki kişilere telefon üzerinden tanıtılması, satışı için ilgili firmaya yönlendirilmesi, anket çalışması ve müşteriye telefon üzerinden her türlü hizmetin verilmesi şeklinde işlemlerin yürütüldüğü belirtilerek, söz konusu hizmetten dolayı elde etmiş olduğunuz kazancın %50'sinin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (13) numaralı bendine göre beyan edilen gelirden indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Diğer İndirimler" başlıklı 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (13) numaralı bendinde, "Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır. Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları ve kazanç tutarları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulamasına ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Buna göre, Türkiye'de sunmuş olduğunuz ancak yurtdışında yararlanılacak olan çağrı merkezi ve veri saklama hizmetinden elde ettiğiniz kazançların %50'sinin gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için;

-   Esas faaliyet konularınız arasında çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti sunulmasının bulunması,

-    Söz konusu çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara sunulması, 

-     Bu hizmetler karşılığında faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

-    Türkiye'den vereceğiniz çağrı merkezi ve veri saklama hizmetinden münhasıran yurt dışında yararlanılması

gerekmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, yukarıda sayılan şartların sağlanması halinde, yurt dışında bulunanlara verilen çağrı merkezi ve veri saklama hizmetinden elde edilen kazancın %50'sinin gelir vergisi matrahınızın tespitinde indirim olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.