Tarih : 27.03.2017
Yayın Dönemi : Kasım 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı : 64597866-120.03.10-5515

Tarih: 27.03.2017

Konu : Gerçek kişi müşterinin portföyünde bulunan serbest fon satışından tevkifat yapılıp yapılmayacağı


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bankanızca bireysel portföy saklama hizmeti verdiğiniz gerçek kişi müşterinizin, portföyünde bulunan serbest fon  satışından elde ettiği gelirin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında stopaja tabi olup olmadığı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67 nci maddede; menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve katılım bankalarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.

Anılan maddenin (1) numaralı fıkrasında; bankalar ve aracı kurumlar tarafından menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, alış ve itfa bedelleri arasındaki fark, dönemsel getiriler ve ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden tevkifat yapılması öngörülmüş; söz konusu fıkranın yedinci paragrafında da, sürekli olarak portföyünün en az %51'i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında, bu fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, konu ile ilgili olarak yayımlanan 258 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

1.1.2- Geçici 67 nci Maddenin (1) Numaralı Fıkra Hükümlerinin Uygulanmayacağı Gelirler

Ancak, yatırım fonu katılma belgelerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirlerin tevkifat kapsamı dışında tutulabilmesi için, satışı yapılan yatırım fonu katılma belgesinin satış tarihi ile alım tarihi arasında geçen 1 yıllık sürede, söz konusu fon katılma belgesinin fon iç tüzüğüne göre sürekli olarak portföyünün en az % 51'inin İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşması gerekmektedir.

açıklaması yer almaktadır.

Diğer taraftan, yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasların düzenlendiği Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin (III-52.1) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında; şemsiye fonların türleri sayılmış olup, anılan fıkranın (d) bendinde Serbest Şemsiye Fon "Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan fonları kapsayan şemsiye fonlar " şeklinde tanımlanmıştır.

Özelge talep formu ekinde yer alan şemsiye fon iç tüzüğünün 6.2. maddesinde; şemsiye fona bağlı fonların yatırım amaçları ile portföy yönetim stratejilerine ve fonların portföylerine alınabilecek varlık ve işlemlerin seçimi ile riskin dağıtılması esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ilgili fon izahnamelerinde yer verileceği, ... izahnamesinde ise; katılma belgelerinin şemsiye fona bağlı olarak ihraç edildiği, fonun sabit bir varlık dağılımı hedefinin olmadığı, fonun yatırım ve riskten korunmak amacıyla Fon Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan ve Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabileceği belirtilmektedir.

Buna göre; Bankanızca bireysel portföy saklama hizmeti verdiğiniz gerçek kişi müşterinizin fon satışından elde ettiği gelirin Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında düzenlenen tevkifat kapsamı dışında tutulabilmesi için satışı yapılan fon katılma belgesini 1 yıldan uzun süredir portföyünde bulundurması ve söz konusu katılma belgesinin sürekli olarak portföyünün en az % 51'inin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerinden oluşan bir fona ait olması gerekmektedir.

Ancak, söz konusu fon iç tüzüğünde işaret edilen fon katılma belgesi izahnamesinde; Fonun, Fon Tebliğinin 4 üncü maddesinde yer alan ve Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabileceği belirtilmekte olup, söz konusu şartın fiilen sağlanması, fon iç tüzüğüne göre sürekli olarak portföyün en az % 51'inin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören hisse senetlerinden oluşması anlamına gelmeyecektir.

Dolayısıyla, Bankanızca bireysel portföy saklama hizmeti verdiğiniz gerçek kişi müşterinizin ... Serbest Fonu katılma belgesi satışından elde ettiği gelirlerinin, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında düzenlenen tevkifat kapsamı dışında tutulması mümkün bulunmamakta olup, gerçek kişi müşterilerinizin fon katılma belgelerinden elde ettiği kazançların %10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.