Tarih : 17.05.2017
Yayın Dönemi : Kasım 2017

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRES BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı : 16700543-120[17-515-89]-22798

17.05.2017

Konu : Şirket ortaklık paylarının satışı


İlgi : 27.03.2017 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı talep formunuzda, gayrimenkul işletmeciliği faaliyeti ile iştigal etmekte olan .......................... Turizm Gıda ve İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin 728.000 adet payı karşılığında % 13 oranında ortağı olduğunuz, ................ A.Ş.'nin bir payının nominal bedeli 1 TL olup, 2004 yılından bu yana sahibi olduğunuz payların bir adedinin iktisap/maliyet bedelinin 1,25 TL olduğu, sahibi bulunduğunuz payların 2.000 adedini her bir pay 3,00 TL'den olmak üzere 6.000,-TL bedelle .................  A.Ş.'nin % 99,86 oranında iştiraki olan ..................... San. ve Tic. A.Ş.'ye sattığınız, 2004 yılından bu yana sahibi bulunduğunuz payları satmanızdan dolayı iktisap/maliyet bedeli ile satış bedeli arasında lehinize (2.500-6.000)=3.500 TL fark doğduğu belirtilerek, paylarınızı ortağı bulunduğunuz ................. A.Ş.'nin % 99,86 oranında iştiraki olan ...................... San. ve Tic. A.Ş.'ye sattığınız dikkate alındığında bu farkın vergiye tabi olup olmadığı hususunda bilgi verilmesi talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 80 inci maddesinde, "Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.

1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.

...

4. Ortaklık haklarının veya hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.

...

Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar hariç, 6000 (296 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren 11.000 TL.) Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır." hükümleri yer almaktadır.                                                                                                                                                      

Bu hüküm ve açıklamalara göre, adı geçen şirkette sahip olduğunuz hisselerin satış işleminin, hisse senedi bastırılmamış veya hisse senedi yerine geçen geçici ilmühaberle temsil edilmeyen anonim şirkete ait ortaklık hissesinin satılması şeklinde gerçekleşmesi halinde, satıştan doğan kazanç Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı fıkrası kapsamında herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın, değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabi tutulacaktır. Ayrıca, söz konusu durumda tarafınızdan bir takvim yılında elde edilecek olan değer artış kazancının Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında satışın gerçekleştiği yıla ilişkin olarak belirtilen istisna tutarından yararlanacağı tabiidir.

Öte yandan, sahip olduğunuz paylara ilişkin olarak hisse senedi bastırılmış olması durumunda söz konusu ortaklık pay senetlerinin satışından doğan kazancın Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazanç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden, sahibi olduğunuz payların iktisap tarihinden itibaren 2 yıldan fazla süre ile elde tutulduktan sonra satılması durumunda satıştan doğan kazanç vergilendirilmeyecektir.

Söz konusu ortaklık paylarının bu süre dolmadan satışı halinde ise elde edilecek kazancın, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.