Tarih : 21.08.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı :70903105-165.01.05-E.104321 21.08.2017

Konu :KKDF İadesi

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(Vergilendirme Grup Müdürlüğü)

İlgi :…. tarihli ve …. sayılı yazınız.

 

İlgide kayıtlı yazınızda, Başkanlığınızın …. vergi kimlik numaralı mükellefi …. Şubesi'nin müşterisi olan … vergi kimlik numaralı mükellefi … A.Ş.'nin Başkanlığınıza verdiği … tarihli ve … sayılı dilekçesinde; 29/6/2012 tarihinde kullanılan 1 yıl 1 hafta vadeli yurt dışı kaynaklı döviz kredisinin 2/7/2013 tarihinde temdit edilmesi nedeniyle anılan Banka tarafından cezai faizi ile birlikte kesilen 110.543,73-TL kaynak kullanımını destekleme fonunun (KKDF) iadesinin istenildiği belirtilerek konu hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler nedeniyle % 3 oranında KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

-ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 3

-ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda % 1

-ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda % 0,5

-ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda % 0

oranlarında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Öte yandan, Başkanlığımızca Türkiye Bankalar Birliğine hitaben yazılan 13/2/2014 tarihli ve 17483 sayılı yazıda, "... Kredinin her bir temdidinin yeni bir kredi olarak değerlendirilmesi ve her temdit edilen kredi üzerinden, temdit tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre KKDF kesintisi yapılması gerektiği,..." şeklinde, 12/8/2015 tarihli ve 77912 sayılı yazımızda da, "…KKDF kesintisi yapılarak yurt dışından kullanılan döviz kredisinin (ortalama vadesi 3 yılın altında), kullanılan krediye ait sözleşme aslına bağlı kalarak temdit edilmesi halinde, uzayan süreyle birlikte ortalama kredi vadesinin 3 yılın altında veya üstünde olup olmadığına bakılmaksızın, temdit edilen kredi üzerinden KKDF kesintisi yapılmaması; kredi kullanım tarihindeki ortalama vadeye göre kesilen KKDF tutarının iade edilmemesi…" şeklinde açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, ilgili banka tarafından kredinin temdit edildiği tarihte konu hakkında geçerli olan uygulama çerçevesinde temdit edilen kredi üzerinden yürürlükteki oranlara göre yapılan KKDF kesintisi işleminde KKDF mevzuatına aykırı bir husus bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.