Tarih : 28.07.2017
Yayın Dönemi : Ekim 2017


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

Sayı: 39044742-130[Özelge]-226231
 
28.07.2017
 
Konu: Ambulans personelinin hastanelerde verdiği danışmanlık hizmetinde KDV oranı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, aktifinize kayıtlı 2 adet kırmızı şeritli ambulansla hasta taşıma hizmeti verildiği, bu hizmet karşılığında düzenlediğiniz faturalarda % 8 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulandığı, yanınızda çalışan doktorların ve acil tıp teknisyenlerinin hastanelere tıbbi konularda (örneğin, ambulanstaki küvezde bebek taşınması sırasında yapılması gerekenler, hastanenin ambulans yoğun bakım servisinde çalışan personelinin cihaz kullanımı, ilk müdahalenin yapılması ve benzeri) eğitim ve bilgi de verildiği belirtilerek, tıbbi konularda verilen danışmanlık hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

 

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırasında "İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler, ambulans hizmetleri," sayılmıştır.

 

Diğer taraftan, ilgili Kararnamede yer alan "ambulans hizmetleri" ibaresinin mahiyeti konusunda Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan …. tarihli ve … sayılı cevabi yazıda, bahse konu eğitimlerin Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde belirtilen ambulans hizmetleri kapsamına girmediği ifade edilmiştir.

 

Buna göre; aktifinizde kayıtlı 2 adet kırmızı şeritli ambulansla vermiş olduğunuz hasta taşıma hizmetinin söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/21 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında; bünyenizde çalışan doktor ve acil tıp teknisyenlerinin, hastanelere tıbbi konularda (örneğin, ambulanstaki küvezde bebek taşınması sırasında yapılması gerekenler, hastanenin ambulans yoğun bakım servisinde çalışan personelin cihaz kullanımı, ilk müdahalenin yapılması ve benzeri) vermiş olduğu danışmanlık hizmetinin ise anılan sıra kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (% 18) KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 (*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.