Tarih : 04.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 62030549-125[30-2015/435]-9232        04/02/2016
Konu : K.K.T.C. mukimi şirketten alınan eğitim ve danışmanlık hizmeti için yapılacak ödemeler üzerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı. 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Serbest Bölgesindeki bir firmadan eğitim ve danışmanlık hizmeti aldığı ve verilen hizmetlerin Türkiye'ye gelmeksizin internet üzerinden verildiği belirtilerek, şirketinizce dar mükellef kuruma ödenen tutarların kurumlar vergisi kesintisine konu edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanun'un 1'inci maddesinde yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye'de elde ettikleri kurum kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasının (c) bendinde ise Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançlarının dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği, anılan maddenin dördüncü fıkrasında da, bu maddede belirtilen kazanç veya iratlar ile gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi ve Türkiye'de daimî temsilci bulundurulması konularında 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun dar mükellefiyette vergi kesintisinin düzenlendiği 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, serbest meslek kazançları için yapılacak ödemelerden, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 20 oranında kesinti yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaybını Önleme Anlaşması" 01.01.1989 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Söz konusu Anlaşma'nın "Serbest Meslek Faaliyetleri"ne ilişkin 14'üncü maddesinde:
"1. a) Bir Akit Devlet mukiminin icra ettiği serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetler dolayısıyla elde ettiği gelir, sadece mukimi olduğu Devlette vergilendirilebilecektir. Ancak, söz konusu faaliyetler diğer Akit Devlette icra edilirse, buradan elde edilen gelir, aşağıdaki hususlardan birinin gerçekleşmesi halinde, bu diğer Devlette de vergilendirilebilir:
i) Bir Akit Devlet mukiminin diğer Akit Devlette, faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir işyerine sahip olması veya,
ii) Söz konusu faaliyetlerin, bir Akit Devlet mukimince diğer Akit Devlette, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde, toplam 183 gün veya daha fazla icra edilmesi.
Böyle bir durumda, olayına göre, ya sadece söz konusu işyerine atfedilebilen gelir, veya sadece bu diğer Devlette faaliyette bulunulan süre içinde elde edilen gelir, faaliyetin icra edildiği Devlette vergilendirilebilir.

3. Bu maddenin amaçları bakımından "serbest meslek faaliyetleri" deyimi, bir işverene bağımlı olmaksızın ve sermayeden çok kişisel emek ile mesleki bilgi, beceri ve hizmete dayanan bağımsız meslek faaliyetlerini ifade eder.
4. Bu maddenin amaçları bakımından ''işyeri'' deyimi, bir kişinin serbest meslek faaliyetinin kısmen veya tamamen yürütüldüğü, serbest mesleğe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. Sabit yer, belirgin bir mahalde, belirli bir devamlılık unsuru arzeden herhangi bir yeri ifade eder." hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümlere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukimi şirket tarafından verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti serbest meslek faaliyeti kapsamında olduğundan Anlaşmanın "Serbest Meslek Faaliyetleri" başlıklı 14 üncü maddesi kapsamında değerlendirilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik kurumun bu faaliyetleri icra etmek için Türkiye'de sabit bir yere sahip olması veya verilen hizmetlerin Türkiye'de 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde, bir veya birkaç seferde, toplam 183 gün veya daha fazla icra edilmesi durumunda, bu şekilde elde edilecek gelirlerin iç mevzuatımız hükümleri çerçevesinde  vergilendirilmesi, bu koşulların gerçekleşmediği durumda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde vergilendirilmesi  gerekmektedir. Yazınızda faaliyetin tamamen  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde icra edildiği belirtildiğinden bu kapsamda Türkiye'de vergilendirme yapılmayacaktır.
Anlaşma hükümlerine göre yukarıda bahsedilen ve Türkiye'de vergi ödenmesi durumunda ödenen bu vergiler; Anlaşma'nın "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi"ne ilişkin 22 inci maddesi çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mahsup edilebilecektir.
Diğer taraftan, Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği durumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mukimi firmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili makamlarından alınacak bir belge (Mukimlik Belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslının vergi sorumlularına veya ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimizin uygulanacağı tabiidir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.