Tarih : 08.02.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 17192610-125[ÖZG-15-32]-26      08/02/2016
Konu : Çin Halk Cumhuriyeti  mukimi firmaya ait gayrimenkulün kiralanması nedeniyle ödenen kira bedelinden stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı. 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketinizin Çin Halk Cumhuriyeti mukimi …'den Çin Halk Cumhuriyeti ihracat pazarlarını takip ve kontrol etmek, ayrıca irtibat bürosu olarak kullanmak üzere ofis kiraladığınızı belirterek ilgili şirkete yapılan kira ödemelerinden stopaj kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların, yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir. Anılan maddenin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde de, taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratların dar mükellefiyet konusuna giren kurum kazancı olarak vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir.
             Konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin "22.2.4. Taşınır ve taşınmazlar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar" başlıklı bölümünde, "Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesine göre taşınır ve taşınmaz mallar ile hakların Türkiye'de kiralanmasından elde edilen iratlar, dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar arasında sayılmıştır. Bunlar, dar mükellef kurumların gayrimenkul sermaye iradı niteliğindeki kazançlarıdır. Bu tür kazançların elde edilmiş sayılması için taşınmaz ve taşınır malların Türkiye'de bulunması ve bu mal ve hakların Türkiye'de kullanılması veya Türkiye'de değerlendirilmesi gerekmektedir." açıklamasına yer verilmiştir.
             193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun "Kazanç Veya İradın Türkiye'de Elde Edilmesi" başlıklı 7'nci maddesinin üçüncü fıkrasında, bu maddenin birinci fıkrasının 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 7'nci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksadın, ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılması olduğu hükme bağlanmıştır.
             Öte yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 30'uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı belirtilmiş olup maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde gayrimenkul sermaye iratlarından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır. Vergi kesintisi oranları, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarında %1, diğer gayrimenkul sermaye iratlarında ise %20 olarak belirlenmiştir.
             Diğer taraftan,"Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" 01/01/1998 tarihinden itibaren uygulanmaktadır.
             Türkiye mukimi şirketinizin, Çin Halk Cumhuriyeti mukimi şirkete ait gayrimenkulün kiralanması nedeniyle yaptığı kira ödemelerinin, Anılan Anlaşma'nın "Diğer Gelirler"i düzenleyen 22'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
             Söz konusu Anlaşmanın 22'nci maddesinin 1'inci fıkrası;
             "Bir akit devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın bundan önceki maddelerinde ele alınmayan gelir unsurları yalnızca bu akit devlette vergilendirilebilecektir."
             hükmünü öngörmektedir.
             Buna göre; Çin Halk Cumhuriyeti ile imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması çerçevesinde, Çin Halk Cumhuriyeti mukimi … firmasına ödenen kira gelirleri yalnızca bu ülkede vergilendirilebilecektir. Dolayısıyla, Çin Halk Cumhuriyeti mukimi firma tarafından yetkili makamlardan alınan mukimlik belgesinin şirketinize ibraz edilmesi halinde, şirketiniz tarafından yapılacak kira ödemeleri üzerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.
             Bilgi edinilmesini rica ederim.