Tarih : 17.05.2016
Yayın Dönemi : Eylül 2016

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı : 49327596-125[KVK.ÖZ.2015.32]-150        17/05/2016
Konu : Almanya'da mukim firmalardan danışmanlık ve eğitim hizmeti vb.konularda serbest meslek hizmeti alındığını ve yapılan ödemelerden tevkifat yapılıp yapılmayacağı. 
 
 
İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketinizin Almanya'da mukim firmalardan kalite kontrol hizmetleri, denetim hizmetleri, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vb. mahiyette muhtelif serbest meslek hizmetleri alabildiğini, söz konusu hizmetlerin bir proje bütünlüğü olması halinde, projenin ifasının bir kısmı Türkiye'de bir kısmının ise Almanya'da gerçekleştirilebilmekte olduğu belirtilerek, Almanya mukimi firmaların, vermiş oldukları serbest meslek hizmetlerinin ifası amacıyla Türkiye'de işyeri oluşturup oluşturmadıklarının tespitinde, ilgili maddenin 3. fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık sürenin nasıl hesaplanacağına ilişkin olarak, hesaplamalarda; 1) İlgili proje kapsamında hizmetin ifası için Türkiye'ye gelen Almanya mukimi firma elemanlarının Türkiye'de kalış sürelerinin toplamının mı dikkate alınacağı, bu durumda ilgili sürenin hesabının (kişi*gün) olarak mı yapılacağı, yoksa kişi sayısına bağlı kalınmaksızın, ilgili hizmeti ifa etmek üzere Türkiye'ye gelen elemanların Türkiye'de kalış süresinin mi dikkate alıncağı  veya 2) ilgili pojenin Türkiye'deki başlama tarihi ile Türkiye'deki bitiş tarihi arasındaki sürenin mi dikkate alınacağı hususunda tereddüt hasıl olduğu bildirilerek, Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.
             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun üçüncü maddesinin ikinci fıkrasında; birinci maddede yazılı kurumlardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye içinde bulunmayanların yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceği hükme bağlanmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancının hangi kazanç ve iratlardan oluştuğu belirtilmiştir.
             Aynı Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; dar mükellefiyete tabi kurumların anılan fıkrada bentler halinde sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış, 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile serbest meslek kazançları üzerinden yapılacak kurumlar vergisi kesintisi oranı petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan %5, diğer serbest meslek kazançlarından %20 olarak belirlenmiştir.
             "Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması" 01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 01.08.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
             Şirketiniz tarafından Almanya mukimi firmalardan alınan kalite kontrol, denetim, danışmanlık ve eğitim hizmetinin söz konusu Anlaşmanın "Ticari Kazançlar"ı düzenleyen 7 inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
             Söz konusu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca Almanya mukimi şirketin Türkiye'de, ilgili Anlaşmanın "İşyeri"ne ilişkin 5 inci maddesi kapsamında bir işyerine sahip olmaksızın elde edeceği geliri vergileme hakkı Almanya'ya ait olduğundan, alınan serbest meslek hizmetleri ifasının Almanya'da gerçekleşen kısmına atfedilebilen gelirlerden Türkiye'nin vergilendirme hakkı bulunmamaktadır. Söz konusu gelirin Türkiye'de bulunan bir işyeri vasıtasıyla elde edilmesi durumunda ise bu işyerine atfedilen gelirle sınırlı olmak üzere vergileme hakkı Türkiye'ye ait olacaktır.
             Anlaşmanın "İşyeri" başlıklı 5'inci maddesinin 3'üncü fıkrasının b bendinde; "bir teşebbüs tarafından, çalışanları veya teşebbüs tarafından bu amaçla görevlendirilen diğer personel aracılığıyla bir Akit Devlette ifa edilen ve herhangi bir 12 aylık dönemde toplam altı ayı aşan bir süre veya sürelerde devam eden (aynı ve bağlı proje için), danışmanlık hizmetleri de dahil hizmet tedarikleri"nin işyeri oluşturacağı hükmüne yer verilmiştir.
             Bu açıklamalara göre; Almanya mukimi firmaların Türkiye'de serbest meslek faaliyetinde bulunması durumunda Türkiye'de bir işyerinin oluşup oluşmadığının belirlenmesi açısından gerekli olan 183 günlük sürenin tespitinde;
             -teşebbüsün, Türkiye'de, Anlaşma'nın 5/3-(b) bendinde bahsedilen aynı veya bağlı projeler kapsamında hizmet ifasında bulunması halinde sürenin bir bütün olarak, ayrı projeler kapsamında hizmet ifasında bulunması halinde ise her bir proje süresinin ayrı ayrı;
             -her bir projeye ilişkin faaliyetin, söz konusu teşebbüsün Türkiye'ye gönderdiği birden fazla personel tarafından icra edilmesi halinde ise her bir personelin Türkiye'de kaldıkları sürelerin toplamının,
             dikkate alınması gerekmektedir.
             Almanya mukimi şirketin söz konusu faaliyetleri Anlaşma kapsamında ticari kazanç olarak değerlendirilmekle birlikte, bu kazançların Türkiye'de vergilendirilmesi gerektiği durumda, vergilemenin, iç mevzuattaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı tabiidir.
              Anlaşma hükümlerinin iç mevzuata göre değişiklik getirdiği kurumlarda, Anlaşma hükümlerinden yararlanabilmek için Almanya mukimi firmanın Almanya'da tam mükellef olduğunun ve tüm dünya kazançları üzerinden bu ülkede vergilendirildiğinin Almanya yetkili makamlarından alınacak bir belge (Mukimlik Belgesi) ile kanıtlaması ve bu belgenin aslı ile noterce veya Almanya'daki Türk konsolosluklarınca tasdik edilen Türkçe tercümesinin bir örneğinin vergi sorumlularına ve ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.
            Bilgi edinilmesini rica ederim.