Numara : 20
Tarih : 27.2.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/20

KONU

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (Yatırım Teşvik Belgeleri)


Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2002/3699 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 21/2/2002; 24678) yatırım teşvik belgelerine dayanılarak yararlanılan teşviklere ilişkin olarak bazı düzenlemeler yapmıştır.

Bilindiği gibi yatırım teşvikleri halen 2000/1821 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (R.G.: 18/01/2001; 24291) çerçevesinde uygulanmaktadır. Söz konusu 2002/3699 sayılı Karar, 2000/1821 sayılı Kararın sadece Geçici 1, Geçici 2 ve Geçici 3 üncü maddelerinde değişiklik yapmıştır (Kararda yeniden düzenlendiği belirtilmesine rağmen 2000/1821 sayılı Kararın Geçici 1 inci maddesi değiştirilmeden 2002/3699 sayılı Kararda da aynen korunmuştur). Bu değişiklikler 1/1/2002 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu maddeler esas itibariyle yatırımların tamamlama vizeleri ve süre uzatımları ile KDV desteği uygulamalarına ilişkindir.   Geçici 2 nci maddede yer verilen düzenlemeye göre süre uzatımları üçlü ayırım içerisinde farklı esaslara tabi tutulmuştur.

Buna göre;
1) Daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenen; Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi, Fon kaynakları Kredi içeren teşvik belgeleri, yatırım süresi 1/1/2000 tarihinden önce bitmiş olan teşvik belgeleri ile Müsteşarlıkça süresi 30/6/2001 tarihine kadar uzatılmış bulunan çekici ve/veya treyler yatırımlarına ilişkin teşvik belgelerine ek süre verilmez ve geçici 1 inci madde hükmü uyarınca tamamlama vizeleri yapılır.
2)Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden; 21/2/2002 tarihinden önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yapılanlar hariç olmak üzere, yatırım süresi 1/1/2000 ila 31/12/2001 (dahil) tarihleri arasında bitenlere, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2002 tarihine kadar süre verilmiş sayılır. Söz konusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam olunur.
3)Ayrıca,
a) Talep edilmesi halinde;
(i) Sabit yatırım tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması nedeniyle özel önem taşıyan sektör yatırımları kapsamında düzenlenmiş,
(ii) Sabit yatırım tutarının 250 milyon ABD Dolarının üzerinde olması nedeniyle %200 oranında yatırım indiriminden yararlanan yatırımlara ilişkin,
(iii) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlara ilişkin,
(iv) Tabii Afetten Zarar Gören Yatırımların (Küçük ve Orta Boy İşletmeler Dahil) Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 8/12/1999 tarihli ve 99/13717 sayılı Karar çerçevesinde desteklenen yatırımlara ilişkin,
(v) Fon kaynaklı kredi içeren 23/2/1998 tarihli ve 98/10755 sayılı Karar'a göre düzenlenmiş,
teşvik belgelerine, yukarıda belirlenen süre kısıtlamasına bağlı kalınmaksızın, bir defada Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.
b) Teşvik belgesinin düzenleniş tarihi itibarıyla yatırım bitiş tarihi 31/12/2001 tarihinden sonraya tekabül eden teşvik belgelerine, talep edilmesi halinde Müsteşarlıkça belgede kayıtlı yatırım süresinin azami yarısı kadar ek süre verilebilir.

Yukarıda belirtilen sürelerin sonunda yatırımların tamamlama vizesi için yatırımcılar tarafından 6 ay içerisinde Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
2002/3699 sayılı Karar ile değişen Geçici 3 üncü madde KDV desteği ve teşvik primi uygulaması esaslarına ilişkindir. Buna göre;
 
a)    Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılan yatırımlar ile 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmü gereği bu yörelerde uygulanan destek unsurlarından istifade ettirilen yatırımlar için düzenlenmiş ve halen geçerli olan;
- KDV+10 puan oranında KDV desteği veya teşvik primi ihtiva eden,
- 1/8/1998 tarihinden önce onaylanmış yerli makine ve teçhizat listesinde yer alan,
-1/8/1998 tarihinden sonra satın alınması sebebiyle KDV desteğinden     yararlanamayarak istisnadan yararlanan,
teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın KDV'siz fatura bedelinin %10'u oranında,
b) Kalkınmada öncelikli yörelerde uluslararası ihale neticesi yapılan teşvik belgeli yatırımlarda, ihalenin Türkiye'de yerleşik firmalarda kalması halinde yatırımcı firma yerine, ihaleyi kazanan firmaların bu kapsamda yapacağı harcamalara, yatırımcının teşvik belgesinde belirtilen oranda,
c)Gemi ve yat inşa yatırımları için düzenlenmiş ve sabit yatırım tutarı üzerinden KDV desteği veya teşvik primi öngörülmüş bulunan teşvik belgelerine belgede belirtilen oranda,
 
KDV desteği veya teşvik primi uygulamasına ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, Valilikce veya Yeminli Mali Müşavirce rapor düzenlenmiş ve 31/12/2001 tarihine kadar Müsteşarlığa müracaat edilmiş olması kaydıyla, 2002 yılında yapılacak harcamalarda ödemeye esas tutarın bütçe imkanları ölçüsünde son kez %50'sine kadar olan kısmının ödenmesine devam olunur. 31/12/2001 tarihine kadar KDV desteği veya teşvik primi ödemesine ilişkin olarak Müsteşarlığa müracaat edilmemiş olması halinde 2002 yılı harcamalarına ödeme yapılmaz.
 
2002/3699 sayılı Karar ile değiştiği belirtilen Geçici 1 inci madde aşağıdaki gibidir.
 
Geçici Madde 1- Daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva etmeyen teşvik belgelerinden;
a) Yatırım süresi sona ermiş olmakla birlikte tamamlama vizesi yapılmamış veya Müsteşarlık kayıtlarına göre hiç işlem görmemiş olanlar firma talebi olmaksızın,
b) Fiziki olarak gerçekleşen veya yatırım süresi devam etmekle birlikte mevcut haliyle tamamlama vizesi yapılması istenenler firma talebine istinaden
Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen Valilikçe (yatırımın bulunduğu il) veya Ticaret ve Sanayi Odasınca (sadece Sanayi Odası bulunması halinde Sanayi Odası, gemi ve yat inşası ile tersane yatırımlarında Deniz Ticaret Odası) düzenlenen ekspertiz raporlarına istinaden teşvik belgesi konusu yatırımın bütünlüğü ile, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bakılmaksızın gerçekleşen değerler üzerinden tamamlama vizeleri yapılır. Ekspertiz işlemini yapan ve raporunu düzenleyen merci tarafından tamamlama vizeleri doğrudan teşvik belgeleri üzerine dercedilerek sonucundan Müsteşarlığa bilgi verilir.
 
Kaynak Kullanımını Destekleme Primi, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kaynaklı Kredi ve Fon Kaynaklı Kredi ihtiva eden teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesi işlemleri, talep edilip edilmediğine bakılmaksızın resen Müsteşarlıkça veya Müsteşarlığın görevlendireceği bankalar veya yukarıdaki fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenecek ekspertiz raporlarına istinaden yapılır. Ancak yatırımın fiziki olarak tamamlanmış olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili Karar ve teşvik belgesindeki kayıt ve koşullara bağlı kalınmadan tamamlama vizesi yapılan yatırımlarda fazladan prim veya kredi kullanılmış olması halinde fazladan yararlandırılan destek unsurları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde geri alınır. Bu teşvik belgelerinden 31/12/1999  tarihine kadar tamamlama vizesi başvurusunda bulunulmamış olması sebebiyle iptal edilen ancak henüz müeyyide uygulanmamış olan söz konusu teşvik belgelerine ilişkin tamamlama vizesinin yapılmasının talep edilmesi halinde bu fıkrada belirtilen hükümler çerçevesinde işlem yapılır.
 
Gerçekleşen haliyle tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı oran üzerinden kullanılan özkaynağa tekabül eden kredi miktarının aşılması halinde aşılan miktara tekabül eden vergi, resim ve harçlar ile teşvik belgesindeki ihracat taahhüdünün süresi içerisinde yerine getirilememesi durumunda yararlanılan vergi, resim ve harçlar 3/12/1988 tarihli ve 3505 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.
   
Bu şekilde işlem yapılan belgeler konusu yatırımların bakiye kısımları için talep edilmesi halinde, sektörün durumu da dikkate alınarak yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
 
Müsteşarlıkça veya görevlendirilen kurumlarca yatırım yeri tespit edilemeyen veya süre uzatımı alamayan teşvik belgeleri ise Resmi Gazete'de ilan edilmek suretiyle iptal edilmiş sayılır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 
NOT: 2002/17 sayılı Vergi Sirkülerimizde yer alan yurt dışı gündelikler tablosunda İsveç’in para birimi İsveç Kronu, VIII numaralı sütunda İsveç’e yapılacak seyahatler için vergiden istisna edilecek gündelik tutarı 634 İsveç Kronu olacaktır. Düzeltir, özür dileriz.