Numara : 48
Tarih : 10.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/48
 
 
KONU
 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 


Bakanlar Kurulunca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2002/4367 Sayılı  Karar (R.G.: 9/7/2002; 24810) ile genel olarak yatırım teşvikleri olarak bilinen konularda bazı düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu Karar, konuya ilişkin olarak daha önce yayımlanan 2002/1821 ve 2002/3699 sayılı Kararlar ile 2001/2698 sayılı Kararın geçici 1 inci maddesini 9/7/2002 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırmış bulunmaktadır.
 
2002/4367 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer verilen konulardan, daha önceki Kararlara göre farklılık göstermeleri nedeniyle dikkatinize sunmayı uygun gördüklerimize, kendi yorumlarımızla birlikte aşağıda yer verilmektedir.
 
1. Özel Amaçlı Bölgeler  
Kararname destek unsurlarından yararlanma bakımından yapılacak ayırımda dikkate alınmak üzere “özel amaçlı bölgeler” tanımına yer vermiştir. Buna göre özel amaçlı bölgeler; endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca                              belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgelerini ifade etmektedir.
 
2. Destek Unsurları 
Karar çerçevesinde yatırımlara sağlanabilecek destek unsurları şunlardır:
 
a) Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası,
b) Yatırım indirimi,
c) Katma Değer Vergisi istisnası,
d) Vergi, resim ve harç istisnası,
e) Kredi tahsisi.
 
Ayrıca yatırımlar, diğer Kanun ve Bakanlar Kurulu kararlarında teşvik belgesine bağlı olarak öngörülen destek unsurlarından da yararlandırılabilir.
 
Yatırımların yararlanabileceği destek unsurları önceki Kararlarda yer verilenlerin aynısıdır.
3. Destek Unsurlarından Yararlanmada Yöresel Ayırım 
Destek unsurlarının uygulanması açısından yöreler; gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yöreler olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bu ayırıma Sirküler sonunda yer verilmiştir.

Destek unsurlarından, Hazine Müsteşarlığınca (Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) belgesine bağlanan;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlar,
b) Normal yörelerdeki yatırımlar,
c) Gelişmiş yörelerde Bakanlıkça yayımlanacak tebliğlerle belirlenecek yatırımlar ile,
d) Yöre farkı gözetilmeksizin özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar yararlanabilir.
 
Gelişmiş yörelerdeki özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar, münhasıran gelişmiş yörede uygulanan kısıtlamalara tabi değildir.
 
4. Teşvik Belgesi Başvuruları 
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için, yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri, şirket kuruluşunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (kurulacak şirket adına yapılan yabancı sermayeli yatırımlara ait müracaatlarda aranmaz), yatırım bilgi formu ve eki bilgi ve belgeler ile bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki Saymanlık hesabına yatırılan meblağa ait makbuz ile birlikte;
 
a) Kredi tahsisi desteğinden yararlanabilecek yatırımlar dışındaki imalat ve tarımsal sanayi sektöründe yapılacak sabit yatırım tutarı 4 trilyon Türk Lirasını aşmayan yerli sermayeli yatırımlar için (TOBB'nin görüşü alınarak Müsteşarlık tarafından tespit edilen) ticaret ve sanayi odalarına, 
b) Diğer yatırımlar ile yabancı sermayeli yatırımlar için Müsteşarlığa, müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırıma, yatırıma başlama tarihinden itibaren 1 yıl içinde başlanılması esastır. Mücbir sebep veya fevkalade hal durumlarında bu süre Müsteşarlıkça değerlendirilerek uzatılabilir. Yatırıma başlama tarihinden itibaren belirlenen süre içinde yatırıma başlanılmaması halinde teşvik belgesi iptal edilir.
 
5. Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları 
Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyar Türk Lirası,
b) Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyar Türk Lirası,
 
olması gerekmektedir.

Bir önceki Kararda, gelişmiş bölgelerde yapılacak yatırımlar için asgari tutar 600 milyar TL olarak uygulanıyordu.
 
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda, finansal kiralama şirketleri için aranacak asgari sabit yatırım tutarı bu miktarların %25'i kadardır.
 
6. Teşvik Belgesi Başvuru Ücretleri 
Teşvik belgesine ilişkin müracaatta, bütçeye irat kaydedilmek üzere Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası nezdindeki Saymanlık hesabına;
 
a) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 milyon Türk Lirası,
b) Diğer yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 milyon Türk Lirası, yatırılması zorunludur.
 
İlgili Odalara müracaat edilmesi halinde; yukarıdaki tutarların 100 milyon Türk Lirası ilgili Oda hesabına, kalan tutar ise bütçeye irat kaydedilmek üzere Saymanlık hesabına yatırılır. İlgili Odalarca teşvik belgesi ile ilgili olarak tamamlama ekspertiz ücretleri dışında yapılacak diğer işlemler için başka hiçbir isim altında ücret talep edilemez.

Teşvik belgesi veya eki listelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda; her bir belge için teşvik belgesinde yazılı toplam yatırım tutarının %0.2'si oranındaki meblağ bütçeye irat kaydedilmek üzere Saymanlık hesabına yatırılır. Bu meblağ, her bir belge itibarıyla 200 milyon Türk Lirasını geçemez.
 
7. Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası
Teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat ithalatı, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisnadır. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin %5'ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların ve Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonundan istisna edilmek kaydıyla yeni model üretimine yönelik otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak ve 1 yıldan daha uzun süreli olmamak üzere CKD aksam ve parçalarının ithali teşvik belgesi kapsamında uygun görülebilir.
 
Ancak, binek araçları, otobüs, çekici (Euro I, Euro II, Euro III veya Euro IV normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), yedek parça, treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motorbot, kamyon (off road-truck tipi ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, kesintisiz güç kaynağı, beton santralı, forklift, beton pompası, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu tahsil edilir.
 
Karar çerçevesinde teşvik belgesi kapsamında hammadde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez.

İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan "Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ" hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir. Bunun dışında İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithaline izin verilen kullanılmış makine ve teçhizatlar ayrıca bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılmaz.
 
8. Özel Önem Taşıyan Sektör Yatırımı
Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlar özel önem taşıyan sektör yatırımı olarak tanımlanmıştır:
 
a) Normal yörelerde yapılacak bütün yatırımlar,
b) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar,
c) Yöre farkı gözetilmeksizin;
-   Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatırımları,
-   ar-ge yatırımları,
-   çevre korumaya yönelik yatırımlar,
-   enerji dahil alt yapı yatırımları,
-   eğitim yatırımları,
-   sağlık yatırımları,
-   turizm yatırımları,
-   maden istihracına yönelik yatırımlar,
-   bilişim teknolojisi yatırımları,
-   yazılım geliştirme yatırımları,
-   genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri yatırımları,
-   gemi ve yat inşa yatırımları,
-   tersane yatırımları,
-   uçak ve helikopter yatırımları,
-   elektronik sanayi yatırımları,
- Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar,
-   özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar,
- ileri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar.
 
Bir önceki Kararda özel önem taşıyan sektör yatırımı kapsamında sayılan teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar bu Kararda özel önem taşıyan sektör yatırımı kapsamına alınmamıştır. Diğer yandan önceki Kararda yer almayan endüstri bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar özel önem taşıyan sektör yatırımı kapsamına alınmıştır.

9.
Yatırım İndirimi Oranları
Karar kapsamında teşvik belgesine bağlanmak suretiyle yapılacak yatırımlar için yatırım indirimi oranı;
 
a) Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlar için %40,
b) Özel önem taşıyan sektör yatırımlarından;
(i) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, özel amaçlı bölgelerde yapılacak yatırımlar ile yöre farkı gözetilmeksizin diğer özel önem taşıyan sektör yatırımları için %100,
(ii)Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar için %60,
c) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar için %100,
d) Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren ve 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar için yöre farkı gözetilmeksizin %200,
 
olarak uygulanır.
 
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar; Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak sabit yatırım tutarı 3 trilyon Türk Lirasının üzerinde ve en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni
yatırımlardır.
 
Bu esaslar çerçevesinde düzenlenen yatırım indirimi oranları yatırım cinsleri ve yöreler itibariyle Sirküler sonunda belirtilmiştir.
 
10. Kredi Tahsisi
Aşağıda belirtilen konular için, Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde teşvik belgeli veya belgesiz olarak kredi tahsis edilebilir.
 
a) Araştırma-geliştirme yatırımları,
b) Çevre korumaya yönelik yatırımlar,
c) Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar,
d) Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılacak yatırımlar,
e) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar (Bu fıkranın a, b, c ve d bentlerinde belirtilen konulardaki yatırımlar ile bölgesel ve sektörel kısıtlamalar uygulanan yatırım konuları hariç olmak üzere, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak sabit yatırım tutarı 3 trilyon Türk Lirasının üzerinde ve en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımlar),
f) Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar,

    Bu kapsamda ar-ge yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar ile bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar kapsamındaki illere ve gelişmiş yörelerden kalkınmada öncelikli yörelere ve özel amaçlı bölgelere taşınacak yatırımlar için tahsis edilecek kredi miktarı Bakanlıkça yayımlanacak tebliğle belirlenecek harcamaların %50'si kadar olup, 400 milyar Türk Lirasını geçemez.

Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar için tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı sabit yatırım tutarının %30'u kadar olup, bu miktar 4,5 trilyon Türk Lirasını geçemez.
g) Daha önce 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 26/2/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı, 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayılı Bakanlar Kurulu kararları kapsamında yatırım ve/veya işletme kredisi kullandırılan yatırımlar ile bu maddenin diğer bentleri kapsamında kredilendirilen yatırımlar hariç olmak üzere; kalkınmada öncelikli yörelerde imalat sanayi, tarımsal sanayi ve madencilik konularında;
(i) Yapılacak yatırımlar için, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınarak yatırım ve/veya işletme kredisi,
(ii) Mevcut olan ve asgari 50 kişilik istihdamı ve işletme sermayesi yetersizliği bulunan tesisler için, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmaksızın işletme kredisi,
Bu kapsamda tahsis edilecek yatırım kredisi miktarı faizsiz sabit yatırım tutarının %50'si kadar olup bu miktar 500 milyar Türk Lirasını, aracı bankaca işletme sermayesi yetersizliği de dikkate alınarak tespit edilecek işletme kredisi miktarı ise 200 milyar Türk Lirasını geçemez. Yatırım ve işletme kredisinin birlikte kullanılması halinde toplam kredi miktarı azami 700 milyar Türk Lirasıdır.
   
Bu krediler, tahsis edilen yer ve amaç dışında kullanılamaz. Bu kredilerden herhangi biri kapsamında tahsis yapılması halinde, diğer kredi türlerinden mükerrer kredi tahsisi yapılamaz ve tahsis amacı dışındaki kredi konularına dönüştürülemez.
 
11. Devir, Temlik, Satış ve İhraç İşlemleri
Teşvik belgesi kapsamı ithal makine ve teçhizatın 5 yıl, yerli makine ve teçhizatın ise 2 yıl süre ile Müsteşarlığın izni olmaksızın devir, temlik, satış ve ihracı yapılamaz. Bu işlemler, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulların yerine getirilmemesi halinde söz konusu sürelerin dolmuş olması durumunda da izne tabidir.
 
Teşvik belgesi kapsamı yatırımın veya belge kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın devir, temlik, satış ve ihracına ilişkin esas ve usuller Bakanlıkça yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.
 
Yatırım yerinin değiştirilmemesi, teşvik belgesinde yer alan yatırıma ilişkin yükümlülüklerin yatırımcı tarafından yerine getirilmesi ve tesislerin bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla tesislerin kiralanması serbesttir.

Önceki Kararda Müsteşarlığın iznine bağlı işlemler arasında makine ve teçhizatın ihracına yer verilmemişti. Bu Kararda 5 ve 2 yıl süre şartı ile izne bağlı işlemler arasında söz konusu makine ve teçhizatın ihracına da yer verilmiş olması izne bağlı işlemlerin kapsamının genişletilmesi olarak değerlendirilebilir. Ancak devir, temlik, satış ve ihraca ilişkin esas ve usuller konusunda tebliğ  ile düzenleme yapma yetkisi (önceki Kararda genelge ile de düzenleme yapabilme yetkisi vardı) çerçevesinde öncekine göre farklı bir uygulamaya yer verilmeyebilir. Ayrıntılar için yayımlanacak tebliğ beklenmelidir.
 
12. Yatırımın Süresi ve Tamamlama Vizesi
Teşvik belgesi kapsamı yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülecek sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın gerçekleşme durumu, altışar aylık dönemler halinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merciye bildirilir. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilir.
 
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen mercie müracaat edilmesi gerekmektedir.
 
Yatırımın gerçekleşme durumunun altışar aylık dönemler halinde bildirilmesi yükümlülüğü önceki Kararda yer almamaktaydı.
 
13. Kararlara İlişkin Uygulama
Daha önceki yıl Bakanlar Kurulu kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği Karar ile diğer ilgili Bakanlar Kurulu kararlarında belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak tebliğlerle belirlenecek ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, özkaynak oranları, yatırım indirimi, devir, temlik, satış, ihraç ve kiralama ile ilgili hükümler, bu Kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki Bakanlar Kurulu kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanır.
 
14. Yatırımlara Müeyyide Uygulanması
Destek unsurlarından faydalanabilmek için, yatırımların teşvik belgelerindeki kayıt ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmeleri esastır.
 
Bu Karar ve bu Karar'a ilişkin olarak yürürlüğe konulacak tebliğlerde belirlenen hükümlere aykırı davranan, teşvik belgesindeki kayıt ve koşulları yerine getirmeyen, teşvik belgesi ile diğer belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların yararlandıkları destek unsurları, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca kısmen veya tamamen geri alınır.

15. Bütçe Kaynaklı Krediler 
Yatırımları Teşvik Fonunun bütçe içine alınmasına paralel oalrak daha önce bu Fondan kullandırılan kredilerin Bütçenin Yatırımları Teşvik Hizmetleri ödeneğinden yapılabilmesine imkan tanınmıştır.
 
Bu çerçevede kullandırılacak kredilerin faiz oranı yatırım kredileri için %20, işletme kredileri için %30'dur. Kullanılacak kredilerin faiz oranlarını ekonominin seyrine göre %100'üne kadar artırmaya veya azaltmaya Müsteşarlığın bağlı bulunduğu Devlet Bakanı yetkilidir. Daha önceki Bakanlar Kurulu kararlarına göre kullandırılan kredilerin bakiyeleri için tabi oldukları kararname hükümlerine göre uygulanması gereken faiz oranını aşmamak kaydıyla yeni belirlenen faiz oranları uygulanır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER
 
Gelişmiş Yöre Kapsamındaki İller
Normal Yöre Kapsamındaki
İller
Kalkınmadaki Öncelikli Yöre Kapsamındaki İller
ADANA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
ANKARA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
ANTALYA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
İSTANBUL (İl sınırları )
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları içi)
KOCAELİ (İl sınırları)
 
ADANA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
ANKARA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
ANTALYA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
BOLU
BURDUR
BURSA (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri hariç)
ESKİŞEHİR
GAZİANTEP
İÇEL
İZMİR (Büyükşehir
Belediyesi sınırları dışı)
AFYON
AYDIN
BALIKESİR
BİLECİK
DENİZLİ
DÜZCE
EDİRNE
HATAY
ISPARTA
KAYSERİ
KIRKLARELİ
KONYA
KÜTAHYA
MANİSA
MUĞLA
SAKARYA
TEKİRDAĞ
UŞAK
YALOVA
ADIYAMAN
AĞRI
AKSARAY
AMASYA
ARDAHAN
ARTVİN
BARTIN
BATMAN
BAYBURT
BİNGÖL
BİTLİS
ÇANAKKALE (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri)
ÇANKIRI
ÇORUM
DİYARBAKIR
ELAZIĞ
ERZİNCAN
ERZURUM
GİRESUN
GÜMÜŞHANE
HAKKARİ
IĞDIR
K.MARAŞ
KARABÜK
KARAMAN
KARS
KASTAMONU
KİLİS
KIRIKKALE
KIRŞEHİR
MALATYA
MARDİN
MUŞ
NEVŞEHİR
NİĞDE
ORDU
OSMANİYE
RİZE
SAMSUN
SİİRT
SİNOP
SİVAS
ŞANLIURFA
ŞIRNAK
TOKAT
TRABZON
TUNCELİ
VAN
YOZGAT
ZONGULDAK
 
YATIRIM İNDİRİMİ ORANLARI

Yatırım Cinsi

Yatırım Yeri

Yöre farkı gözetilmeksizin aşağıda sayılanlar

Gelişmiş Yöre
Normal Yöre
Kalkınmada Öncelikli Yöre
Uluslararası rekabet gücü kazandıracak, yüksek  teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az ikisini içeren ve 250 milyon ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşan sınai yatırımlar
 
 
%200
 
 
%200
 
 
%200
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) yatırımları
%100
%100
%100
Ar-ge yatırımları
%100
%100
%100
Çevre korumaya yönelik yatırımlar
%100
%100
%100
Enerji dahil altyapı yatırımları
%100
%100
%100
Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanında yapılacak yatırımlar
 
%100
 
%100
 
%100
Elektronik sanayi yatırımları
%100
%100
%100
Gemi ve yat inşa yatırımları
%100
%100
%100
Tersane yatırımları
%100
%100
%100
Uçak ve helikopter yatırımları
%100
%100
%100
Eğitim yatırımları
%100
%100
%100
Sağlık yatırımları
%100
%100
%100
Turizm yatırımları
%100
%100
%100
Maden istihracına yönelik yatırımlar
%100
%100
%100
Bilişim teknolojisi yatırımları
%100
%100
%100
Yazılım geliştirme yatırımları
%100
%100
%100
Genel amaçlı rehabilitasyon merkezleri ve huzurevleri  yatırımları
 
%100
 
%100
 
%100
Özel amaçlı bölgelerde (endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca                              belirlenen özel organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri) yapılacak yatırımlar
 
 
%100
 
 
%100
 
 
%100
Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar (Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Hatay, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde yapılacak sabit yatırım tutarı 3 trilyon Türk Lirasının üzerinde ve en az 75 kişilik istihdam sağlamaya yönelik komple yeni yatırımlar)
 
 
%100
 
 
%100
 
 
%100
İleri teknoloji gerektiren, katma değeri yüksek, vergi gelirleri ve istihdam artırıcı özelliklerden en az birini içeren ve sabit yatırım tutarı 50 milyon ABD Doları tutarı karşılığı Türk Lirasının üzerindeki yatırımlar
 
 
%100
 
 
%100
 
 
%100
Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak bütün   yatırımlar
-
-
 
%100

Normal yörelerde yapılacak diğer yatırımlar

-
%60
-
Gelişmiş yörelerde yapılacak diğer yatırımlar
%40
-
-