Numara : 19
Tarih : 19.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/19

KONU
 
Yatırım Teşvik Mevzuatı İle İlgili Düzenlemeler
 

Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2003/1 Sayılı Tebliğ (R.G.: 6/3/2003; 25040) ile yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki bazı işlemlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 
Ayrıca, 1/1/2003 tarihinden geçerli olmak üzere 8/3/20003 tarihinde yürülüğe giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair 2003/5303 Sayılı Karar (R.G.: 08/03/2003; 25042) ile de bazı düzenlemeler yapılmıştır.
 
1) 2003/1 Sayılı Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler 
2003/1 Sayılı Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.
 
a) Teşvik belgeli yatırımların finansmanında, bankaların yanısıra özel finans kurumlarından da iç ve dış kredi kullanılabilecektir.
2002/1 sayılı Tebliğin 39 uncu maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, teşvik belgeli yatırımların finansmanında, bankaların yanısıra özel finans kurumlarından da iç ve dış kredi kullanılabilmesi imkanı sağlanmıştır.
 
"Teşvik belgesinde "yatırımın finansmanı" başlığı altında "yabancı kaynaklar" bölümünde yer alan iç kredi, dış kredi ve döviz kredisinin karşısında yazılan tutarların kullanılması esas olmakla birlikte, firma tarafından talep edilmesi halinde teşvik belgelerinde öngörülen özkaynak ve yabancı kaynak oranını bozmamak ve yabancı kaynaklar bölümünde yer alan toplam tutarın Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen yeniden değerleme oranları dikkate alınmak (bir önceki yıl yeniden değerleme oranı iki kat uygulanmak) suretiyle tespit edilecek değerini aşmamak kaydıyla, iç kredi, döviz kredisi ve/veya dış kredi bankalarca veya özel finans kurumlarınca doğrudan kullandırılabilir. Bu durumda, ilgili bankaca veya özel finans kurumunca teşvik belgesi eki "kredi ve döviz kullanım formu"na kullanılan kredinin cinsi, döviz satış kuru (döviz kredisi kullandırılması halinde kullanım tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru), döviz ve karşılığı Türk Lirası tutarı ile kullanım tarihi belirtilir."
 
Önceki düzenlemede söz konusu krediler sadece bankalar tarafından kullandırılabilmekte, özel finans kurumları bu kapsamda kredi kullandıramamaktaydı.
 
b) Tabii afet ve/veya yangın neticesinde hasara uğrayan üretim araçları nedeniyle yatırım indirimi desteğini de içeren teşvik belgesi düzenlenebilecektir.
Aynı Tebliğin 47 inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, tabii afet ve/veya yangın neticesinde hasara uğrayan üretim araçları için yatırım indirimi desteğini de içeren teşvik belgesi düzenlenebilmesine imkan tanınmıştır.
 
"Ayrıca, tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla, yatırımcıların mağduriyetinin önlenmesi, yatırımın ekonomiye kazandırılması ve istihdam sağlanması hususları da dikkate alınarak, bu konudaki yatırım talepleri "yenileme" niteliğinde değerlendirilip yürürlükteki destek unsurlarından faydalandırılmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir."

c) Finansal kiralama teşvik belgelerinin yatırım tamamlama vizesi işlemleriyle ilgili düzenleme yapılmıştır.
Aynı Tebliğin 55 inci maddesine 4 üncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ilave edilerek, daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış tesis ve/veya makine teçhizat ithali öngörülmüş finansal kiralama teşvik belgelerinin yatırım tamamlama vizelerinin de 2002/1 sayılı Tebliğin 55 inci maddesi kapsamında sonuçlandırılacağı düzenlemesi yapılmıştır.
 
"Ayrıca, daha önceki yıl kararlarına göre düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış tesis ve/veya makine teçhizat ithali öngörülmüş finansal kiralama teşvik belgelerinin yatırım tamamlama vizesi işlemleri de bu madde hükümleri çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılır."
  
d) Elektrik enerjisi yatırımlarıyla ilgili teşvik belgesi başvurularında doldurulacak yatırım bilgi formunun içeriği değiştirilmiştir.
Aynı Tebliğin "Yatırım Bilgi Formu" başlıklı ekinin (Ek-3) 3 üncü bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, elektrik enerjisi yatırımları için teşvik belgesi başvurularında verilecek bilgiler ile sunulacak belgelerde değişiklik yapılmıştır.
 
"a- Elektrik Enerjisi Yatırımlarında:
    aa) Elektrik Piyasası mevzuatı uyarınca iletim ve dağıtım sistemleri ile paralel çalışmayan ve yalnızca kendi ihtiyacını karşılamak için elektrik üretimi öngörülen elektrik enerjisi yatırımları için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan alınacak projenin onaylandığına dair yazının tarih ve sayısı,
    bb) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile yatırımcı arasında 4628 sayılı Kanunda tanımlanan sözleşmeler kapsamında yapılan bir yatırım olması halinde (kapasite artışı hariç) söz konusu sözleşme ve ayrıca Müsteşarlıkça teşvik belgesi özel şartları bölümünde belirtilen sürede tevsik edilmesi şartıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan alınacak lisans,     cc) Yukarıdaki alt bentlerin dışındaki elektrik enerjisi yatırımları için ise, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen lisansın tarih ve sayısı, yürürlük tarihi ve geçerlilik süresi.

Elektrik enerjisi yatırımları için ayrıca aşağıdaki bilgilere de yer verilir:
    1) Üretim yatırımları;
    - Yatırım yeri (il, ilçe, belde, bölge),
    - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yatırımlar için Yatırım Programında yer  alan proje numarası,
    - Yakıt türü,
    - Santral tipi,
    - Üretim kapasitesi (MWh/yıl)
    - Kurulu güç (MW)
    2) Lisans sahibi tarafından gerçekleştirilecek şebeke yatırımları;
    - Yatırım yeri (il, ilçe, belde, bölge),
    - Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak yatırımlar için Yatırım Programında yer alan proje numarası,
    - Gerilim değeri (kV)"
 
e) Çekici ve treyler yatırımlarına ilişkin kısıtlamalarda finansal kiralama yoluyla temin edilenler için yeni düzenleme yapılmıştır.
Aynı Tebliğin "Sektörel ve Bölgesel Kısıtlamalar ile Bazı Yatırım Konularında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller" başlıklı ekinin (Ek-6) 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, finansal kiralama yoluyla temin edilen çekici ve treylerlerde yenileme yatırımı teşvik belgesine bağlanabilme, bu araçların mülkiyetinin yatırımcı firmaya geçmesi şartı getirilmiştir.
 
"C-2 yetki belgesine haiz, uluslararası yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren ve en az 20 adet çekici ve/veya treyleri bulunan yatırımcıların, tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgesinin bulunmaması kaydıyla, 10 birimden az olmayan çekici ve/veya treyler (kamyon-çekiciler dahil) yenileme yatırımları teşvik belgesine bağlanabilir. Yenilenecek araçlarda; şirket aktiflerinde en az 2 yıl süreyle bulunmaları finansal kiralama yoluyla temin edilenlerde ise mülkiyetin yatırımcı firmaya geçmesi kaydıyla bu süre şartına bakılmaksızın, trafiğe tescil tarihi itibariyle ithal araçlarda 5, yerli araçlarda 2 yılını doldurmuş veya ihraç edilmiş olmaları şartı aranır."
 
2) 2003/5303 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yapılan Düzenlemeler
 
a) 1/1/2000 ila 31/12/2002 arasında süresi bitenler ile 2000/1821 sayılı BKK göre düzenlenen teşvik belgelerinden ek süre ile birlikte süresi 31/12/2003’den önce sona erenlere 31/12/2003 tarihine kadar süre verilmiştir.
2002/4367 sayılı Kararnamenin eki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın geçici 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek, 8/3/2003 tarihinden önce iptal edilen veya tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri hariç olmak üzere, 1/1/2000 ila 31/12/2002 arasında süresi bitenler ile 2000/1821 sayılı BKK göre düzenlenen teşvik belgelerinden ek süre ile birlikte süresi 31/12/2003’den önce sona erenlere 31/12/2003 tarihine kadar süre verilmiştir.
 
"Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden, bu Karara istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, yatırım süresi 1/1/2000 ila 31/12/2002 (dahil) tarihleri arasında bitenlere ve 2000/1821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre düzenlenmiş teşvik belgelerinden, ek süre ile birlikte yatırım süresi 31/12/2003 tarihinden önceki bir tarihte sona eren teşvik belgelerine, herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın son kez 31/12/2003 tarihine kadar süre verilmiş sayılır. Söz konusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları (KDV desteği ve/veya teşvik primi hariç), ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam olunur."
   
b) 2003/5303 Sayılı Karar ile yatırım süreleri 31/12/2003 tarihine kadar uzatılan teşvik belgelerine, 1/1/2003 tarihinden itibaren yapılacak sabit yatırım harcamalarına KDV desteği ve/veya teşvik primi ödemesi yapılmayacaktır.
Aynı Kararın geçici 3 üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenerek, 2003/5303 Sayılı Karar ile yatırım süreleri 31/12/2003 tarihine kadar uzatılan teşvik belgelerine, 1/1/2003 tarihinden itibaren yapılacak sabit yatırım harcamalarına bu maddede belirtilen KDV desteği ve/veya teşvik primi ödemesi yapılmayacağı belirlenmiştir.
 
"Bu Kararın geçici 2 nci maddesi ile yatırım süreleri 31/12/2003 tarihine kadar uzatılan teşvik belgelerine, 1/1/2003 tarihinden itibaren yapılacak sabit yatırım harcamalarına bu maddede belirtilen KDV desteği ve/veya teşvik primi ödemesi yapılmaz."
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.