Numara : 44
Tarih : 16.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/44
 
KONU
 
Yatırım Teşvik Mevzuatı İle İlgili Düzenlemeler 
 
 
Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2003/2 Sayılı Tebliğ (R.G.: 11/6/2003; 25135) ile yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki bazı işlemlerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 
2003/2 Sayılı Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ana başlıklar itibariyle aşağıdaki gibidir.
 
1)Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için, Sanayi Odalarına yapılacak imalat ve sanayi yatırımları başvurularına “kullanılmış komple tesis ithal iznine gerek olmayan imalat ve sanayi yatırımları” da dahil edilmiştir.
2002/1 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Teşvik Belgesi düzenlenebilmesi için Sanayi Odalarına yapılacak başvurulara kullanılmış komple tesis ithal iznine gerek olmayan imalat ve sanayi yatırımları da dahil edilmiştir. (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
“b) Kredi tahsisi desteğinden yararlanmayacak olan ve kullanılmış komple tesis ithal izni talep edilmeyen 4 trilyon Türk Lirasının altındaki EK-1’de belirtilen imalat ve tarımsal sanayi yatırımları için bu tebliğin istinat ettiği kararın 5 inci maddesi gereğince EK-2’de belirtilen yatırımın yapılacağı ildeki sanayi odalarına ”
 
Ayrıca, 2002/1 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında yapılan değişik ile, müracaat mercilerinin teşvik belgesi müracaatlarını sonuçlandırabilmeleri için Müsteşarlığın da görüşünün alınması gereken konulara “kullanılmış komple tesis ithal izni” de ilave edilmiştir.
 
“Bu tebliğin istinat ettiği Karar’a göre düzenlenen teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili müracaatlar, teşvik belgesi müracaatını değerlendiren ilgili kuruma yapılır. Müracaatlar bu tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, yatırımların nakli, yatırım yeri ve konusu değişiklikleri, kullanılmış komple tesis ithal izni, devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri ile teşvik belgesi iptaline ilişkin müracaatlar Müsteşarlığın görüşü alınarak sonuçlandırılır.”
 
2) Kullanılmış makine ve teçhizatlar teşvik belgesi kapsamına dahil edilmiş ve destek unsurlarından yararlanabilme imkanı getirilmiştir.
Aynı Tebliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki ilaveler yapılarak, kullanılmış makine ve teçhizat ların teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilmesine ek olarak destek unsurlarından (gümrük vergisi, KDV istisnası, vergi-resim-harç istisnası, kredi tahsisi) da yararlanmasını sağlayan düzenlemeler yapılmıştır. (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan yürülükteki “Eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin tebliğ” hükümleri uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç), bölgesel ve sektörel kısıtlamalar da gözönüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına dahil edilebilir.
 
İthalat Rejimi Kararı uyarınca Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınacak yazıyla ithaline izin verilen münferit kullanılmış makine ve teçhizat da bölgesel ve sektörel kısıtlamalar dikkate alınmak suretiyle, proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda teşvik belgesi kapsamına alınarak destek unsurlarından yararlandırılabilir.
 
Ayrıca, Müsteşarlıkça teşvik belgesi kapsamında kullanılmış komple tesislerin ithaline (karayolu nakil vasıtaları hariç); yatırım yapılacak yöre ve ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü, sektörel ve bölgesel kısıtlamalar da dikkate alınmak suretiyle proje bazında incelenerek izin verilebilir.Kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilmesi için yatırımcıların;
 
a)      Kullanılmış komple tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları,
b)      Komple tesisin bulunduğu ülkedeki Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak ve Türk Konsolosluğundan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki mecburiyetinin kaldırılması sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş tesisin;
 
-Hangi yatırımcıya ait olduğuna,
-faaliyetini sürdürüp sürdürmediğine,
-faaliyette olmaması halinde faaliyetine son verildiği tarihe,
-kalan ekonomik ve teknolojik ömürlerine,
ilişkin bilgi ve varsa belgeler,
 
c)      Kullanılmış komple tesisin ithalinde diğer ilgili mevzuat çerçevesinde varsa alınması gereken tüm belge ve izinlerin yatırımcı tarafından alınacağına dair örneği EK-3 Bölüm VI’da yer alan taahhütname,
 
İle birlikte Müsteşarlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Bu tebliğin istinad ettiği karara göre düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması, 41 inci madde hükmü saklı kalmak üzere satılması veya teşvik belgesinin iptalini gerektirecek diğer hallerin mevcut olması halinde teşvik belgesi iptal edilir ve sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Kullanılmış makine ve teçhizatın İhalat Rejimi Kararı uyarınca ithalinin mümkün olmaması halinde, ayrıca ilgili makine ve teçhizat gümrüklere iade edilir.
 
3) İthal makine ve teçhizat listesi değişikliği taleplerinde müracaat merciine ilave yapılmıştır.
Aynı Tebliğin 33 üncü maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dahil edilmesi ile ilgili  müracatların Hazine Müsteşarlığı’na yapılması gerektiğine ilişkin ilave düzenleme yapılmıştır.  (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
“Teşvik Belgesi ekinde yer alan ithal ve yerli olarak temin edilecek makine ve teçhizat listelerinde yapılacak değişiklik talepleri, teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır. Ancak, kullanılmış komple tesislerin teşvik belgesi kapsamına dahil edilmesine ilişkin müracaatlar Müsteşarlığın görüşüne istinaden sonuçlandırılır.”
 
4) Teşvik Belgesi müracaatlarını değerlendirmekle görevli mercilerin yükümlülüklerine ilave yapılmıştır.
Aynı Tebliğin 51 inci maddesinin 3 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, Teşvik Belgesi müracaatlarını değerlendirmekle görevli mercilerin yükümlülüklerine “kullanılmış komple tesis ithal izni” de ilave edilmiştir. (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
“Teşvik belgesi müracaatını değerlendirmekle görevli ilgili odalar, teşvik belgesi iptali, yatırım yeri ve konusu değişikliği, kullanılmış komple tesis ithal izni, yatırımların nakli ile devir, temlik, satış ve ihraç işlemleri dışındaki diğer işlemleri, bu tebliğ ve bu tebliğin istinat ettiği karar hükümleri çerçevesinde yapılacak değerlendirmeye göre sonuçlandırılırlar.”
 
5) Kullanılmış komple tesisler, daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili teşvik belgeleri kapsamına dahil edilmeyecektir.
Aynı Tebliğin 52 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, daha önceki yıllara ait BKK’na istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına kullanılmış komple tesislerin dahil edilemeyeceği şartı getirilmiştir. (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
“Daha önceki yıl kararlarına göre teşvik belgesine bağlanan yatırımlarla ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin istinat ettiği karar ile diğer ilgili kararlarda belirtilen hükümler çerçevesinde devam olunur. Ancak, bu tebliğ ve bu tebliğin istinat ettiği kararın ihracat taahhüdü, ithalatta alınan fonlar, yatırım indirimi, özkaynak oranları, devir, temlik, satış ihraç ve kiralama ile ilgili hükümleri, bu tebliğin istinat ettiği kararın yürürlükte olduğu süre içerisinde talep edilmesi halinde, daha önceki kararlara istinaden düzenlenmiş ve halen geçerli olan teşvik belgelerine de uygulanır. Ancak, sözkonusu teşvik belgeleri kapsamına kullanılmış komple tesis dahil edilemez.”
 
6) 1/1/2000 ila 31/12/2003 (dahil) tarihleri arasında süresi biten teşvik belgelerine 31/12/2003 tarihine ek kadar süre verilmiştir.
Aynı Tebliğin 54 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, daha önce iptal edilen veya tamamlama vizesi yapılan teşvik belgeleri hariç olmak üzere, yatırım süreleri 1/1/2000 ila 31/12/2003 (dahil) arasında süresi biten teşvik belgelerine 1.1.2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 31/12/2003 tarihine kadar süre verilmiştir. Bununla birlikte, süre uzatımı yapılan teşvik belgelerine, KDV desteği ve/veya teşvik primi ödemesi yapılmayacaktır.
 
"Yukarıda belirtilenler dışındaki teşvik belgelerinden, daha önce iptal edilenler ve tamamlama vizesi yapılanlar ile bu karara göre düzenlenen teşvik belgeleri hariç olmak üzere, yatırım süresi ek süreler dahil olmak üzere 1/1/2000 ila 31/12/2003 (dahil) tarihleri arasında bitenlere herhangi bir mercie müracaat edilmeksizin ve teşvik belgeleri üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın 31.12.2003 tarihine kadar ek süre verilmiş sayılır. Bu hüküm bu maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendine göre süresi uzatılan ancak yatırım süreleri ek süre ile birlikte 31.12.2003 tarihinden önceki bir tarihte sona eren teşvik belgelerine de uygulanır.Sözkonusu teşvik belgelerinde öngörülen destek unsurları (KDV desteği ve/veya teşvik primi hariç), ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanmaya devam olunur.”
 
7)Yatırım Bilgi Formuna ilave yapılmıştır.
Aynı Tebliğin “Yatırım Bilgi Formu” başlıklı ekine (EK-3) bölüm 5’ten sonra ilave bölüm (Bölüm VI) eklenmiştir. (15.05.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
8) Petrol dağıtım şirketlerinin petrol ve türevlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik hizmet yatırımları “Gelişmiş Yörelerde Desteklenebilecek Yatırım Konuları”na alınmıştır. 
Aynı Tebliğin “Gelişmiş Yörelerde Desteklenebilecek Yatırım Konuları” başlıklı ekine (EK-5) 45’ten sonra gelmek üzere, aşağıdaki ibare eklenmiştir. (11.06.2003 tarihinden itibaren geçerlidir.)
 
“46-Petrol dağıtım şirketlerinin muhtelif illerdeki ana depo ve dolum tesislerinde petrol ve türevlerinin kalitesinin yükseltilmesine yönelik taşıt araçları hariç yapılacak hizmet yatırımları”
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.