Numara : 58
Tarih : 5.9.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/58
 
KONU

Vergiden Muaf Esnaftan Satın Alınan Hurda Mal Nedeniyle Bunlara Yapılan Ödemelerden % 2 Oranında Gelir Vergisi Tevkifatı Yapılacaktır

 
Bakanlar Kurulunca yayımlanan (R.G.: 31/8/2005; 25922) 10/8/2005 tarihli ve 2005/9266 sayılı Kararname ile Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 30/12/1993 tarihli ve 93/5148 sayılı Kararnamenin eki Kararın 17/7/1995 tarihli ve 95/7137 sayılı Kararname ile değişik I inci maddesinin 13 numaralı bendinin (b) alt bendi değiştirilerek, 1 Eylül 2005 tarihinden geçerli olmak üzere vergiden muaf esnaftan “hurda mal alımları için” bunlara nakden veya hesaben yapılacak ödemelerden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörülmüştür.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayılan; kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, esnaf muaflığından yararlananlardan satın aldıkları hurda mal nedeniyle bunlara nakden veya hesaben yapacakları ödemeler üzerinden % 2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapacaklar ve yaptıkları tevkifat tutarını verecekleri muhtasar beyanname ile beyan ederek vergi dairesine ödeyeceklerdir.

Vergi Usul Kanununun 234 üncü maddesi gereği birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçiler vergiden muaf esnaftan satın aldıkları hurda mal için gider pusulası düzenleyecek ve stopaj tutarını bu belge üzerinde göstereceklerdir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.