VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/20
 
KONU: Yeminli Mali Müşavirlerin Bildirim ve Diğer Yükümlülüklerini Elektronik Ortamda Yerine Getirmelerine İlişkin 1 Sıra No.’lu Genel Tebliğ Yayınlandı.
 
6 Şubat 2008 tarih ve 26779 Sayılı Resmi Gazete’de; 1 Sıra No.’lu “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin  ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ”yayınlandı.
 
Tebliğin amacı; bağlı oldukları meslek odasının çalışanlar listesine kayıtlı ve sürekli bilgi verme zorunluluğu bulunan Yeminli Mali Müşavirlerin, 3568 Sayılı SM,SMMM ve YMM Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde, sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmaları ve bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir şekilde intikalini sağlamakdır.
 
Söz konusu 1 No.’lu tebliğ ile YMM’lere 1 Şubat 2008 tarihinden itibaren internet vergi dairesine aşağıdaki hususlarda bildirimde bulunma zorunluluğu getirilmiştir.
 
1.      Sözleşmelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
 
a.      Tam Tasdik Sözleşmeleri;
 
  •  Hesap Döenminin ilk ayı içersinde düzenlenmiş olan Tam Tasdik Sözleşme bilgileri takip eden ayın son gününe kadar,
  • Süresinden sonra düzenlenen sözleşme bilgileri ise sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde
b.      Diğer Tasdik Sözleşemeleri;
 
(KDV İadesi, ÖTV, vb. sözleşmeler)
 
Sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 15 gün içinde
 
2.      Yeminli Mali Müşavirin kimlik bilgileri, şirket veya ortaklık halinde faaliyette bulunuluyorsa, şirketin veya ortaklığın bilgileri ile ortakların bilgileri
 
3.      Yeminli Mali Müşavirin bürosunda veya YMM şirketinin bürosunda çalışanlara ait bilgiler
 
Bildirimlerin gönderilmesinde uyulacak usul ve esaslar 1 No.’lu tebliğde detaylı olarak açıklanmıştır.
 
Tebliğde ayrıca, bilgi verme yükümlülüğüne uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bilgi verenler hakkında Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılacağı belirtilmiştir.
 
VUK mükerrer 355 nci maddeye göre; 2008 yılında birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabına uygulanacak para cezası 1490.- YTL. dir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye