VERGİ  SİRKÜLERİ

NO: 2008/17

KONU: Ba ve Bs Formaları; 2007 Yılı İçin Yıllık Olarak 2008 Şubat Ayında; 2008 ve Müteakip Yıllar İçin İse Aylık Olarak Verilecektir.
 

Bilindiği üzere 362 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre, bilanço usulune göre defter tutan mükelleflerin, KDV hariç 30.000.- YTL. tutarını aşan mal ve hizmet alımlarını;
 
 • Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu Ba
 •  Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu Bs
   
formları ile bildirme yükümlülükleri bulunmaktadır.
 
Konu hakkında Maliye Bakanlığınca hazırlanan 381 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.
 
Tebliğe göre; 2007 yılına ait Ba ve Bs formları, daha önce yayınlanmış olan 362 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda yıllık olarak verilecek olup, 2008 ve metakip yıllarda söz konusu formlar aylık olarak verilmeye başlanacaktır.
Bu ayrıma göre 2007 ve 2008 yıllarına ilişikin Ba ve Bs formlarına ilişikin açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
1-      2007 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formlarının Dönemi Verilme Hadleri ve Zamanı
 • 2007 Yılı Ba ve Bs Formlarının Dönemi : 2007 Takvim Yılı
          (Özel Hesap Dönemine tabi olan mükellefler de söz konusu formları takvim yılı itibariyle   
          düzenleyeceklerdir.)
 •  Formlara Dahil Edilecek Alış- Satış Haddi : 30.000.- YTL.
          (Bu tutara ÖTV dahil KDV hariçtir.)
 • Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.’lu KDV Genel Tebliğine göre beyannamlerini ELEKTRONİK ortamda veren mükellefler 2008 Şubat ayında bildirecekeleri Ba ve Bs formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.
 • Ba ve Bs Formalarından herhangi birinde bildirilecek mükellef sayısı 10.000 ve üzerinde olanlar, bu bildirimlerini Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden  (http://www.gib.gov.tr)  İnternet Vergi Dairesi /B trans linkine  (https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/) bağlanarak mevcut E-Beyanname kullanıcı kodu ile göndereceklerdir.
 • Bildirimlerin elekronik ortamda verilmesinde onaylama işleminin (son gün saat 24:00’den önce) yapılması şarttır.
 • Bildirimlerinin elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikle kağıt ortamında bildirim veremezler.
 •  Bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak göndereceklerdir.
 • Henüz otomasyona geçmemiş bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde (www.gib.gov.tr)   duyurulmasını izleyen 30. günden itbaren başlayacaktır. Ba ve Bs formları da bu esasa göre verilecektir.
 •  Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte henüz otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bağlı olan mükellefler bildirim formlarını (Ba ve Bs) kağıt ortamında vermek zorundadırlar.
 • Kağıt ortamında bildirim verecek olan mükelelfler 362 Sıra No.’lu VUK genel tebliğinin ekinde yer alan ve ICR sistemlerinde okunabilecek şekilde ayrı renklerde düzenlenmiş formlar kullanılacak olup, fotokopi ile çoğaltılamaz, önceki yıllarda bastırılanlar da kullanılamaz. Kullanılması halinde hiç verilmemiş sayılır.
 • (KDV Hariç ÖTV dahil) 30.000.- YTL tutarını aşan ithalat ve ihracat işlemleri de bildirim formlarına dahil edilecektir.
      İthalatta satıcının vergi kimlik numarası “1111111111” olarak kodlanacak
      İhracatta alıcının vergi kimlik numarası “2222222222”   olarak kodlanacaktır.
 
2-          2008 Yılına İlişkin Ba ve Bs Formalarının Dönemi, Verilme Hadleri ve Zamanı
 • 2008 Yılı Ba ve Bs Formlarının  Dönemi: Aylık
 • Formlara  Dahil Edilecek Alış-Satış Haddi : 8.000.-YTL.
      381 Sıra No.’lu VUK Genel Tebliği ile;
 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler (Örneğin; bir mükellef 2008 yılı Haziran ayına ait Ba-Bs bildirimlerini 05 Temmuz 2008 gününden itibaren 05 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir). Özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir.
 • 2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 nci gününden itibaren Haziran ayının 5 nci günü akşamına kadar verilecektir. Söz konusu dönemlere ilişkin Ba ve Bs bildirim formları mükelleflerin istemeleri halinde Nisan ayının 5 nci günü beklenilmeden aylık dönemler itibariyle verilebilir. Nisan dönemi ve müteakip dönemlere ilişkin bildirim formları ise aylık dönemler halinde düzenlenerek, takip eden ayın 5 nci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 nci günü akşamına kadar verilecektir.
 • 2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL(Yeni Türk Lirası ) olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, [1]bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar olarak Tablo III'e dahil edilecektir).
 • Bildirim verme yükümlülüğünde olan,  ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar. Bu bildirimlerinde limit altında olan tüm alışları için Ba formunun, limit altında olan tüm satışları için de Bs formunun Tablo III bölümünde yer alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanları doldurulacaktır.
 • Henüz otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerine bağlı mükellefler için; 2008 yılı ve sonrası için kağıt ortamında hazırlanan formlar otomasyona geçmemiş mal müdürlüklerinde bulunmakta olup bu formlar fotokopi ile de çoğaltılabilecektir. Söz konusu formlar 281 Sıra No.’lu VUK tebliği ekinde yer almaktadır.
3-      Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar
 •  Elektronik ortamdaki bildirim formları, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce yerine getiriliyor ise, formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler, formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin bilgiler yazılacaktır.
 • Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.
 • Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.
4-      Bildirimlerin Doldurulmasına İlişkin Genel Açıklamalar
 •  Bildirimler Yeni Türk Lirası (YTL) olarak doldurulacak ve 1 YTL altında kalan tutarlar dikkate alınmayacaktır. (Bildirimlerde kuruş yoktur.)
 • Ülke kodları 381 No.’lu tebliğ ekinde yer almaktadır.
 • Hatalı bildirim verenler kanuni süresi içinde, düzeltilmiş yeni bildirim formu verebilirler. Bildirm süresinden sonra verilen düzeltmelere VUK mükerrer 355 nci maddesine göre özel usulsüzlük cezası kesilecektir. 2008 yılında birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabına VUK mükerrer madde 355’e göre kesilecek ceza tutarı 1.400.- YTL.dir. Kağıt ortamında verilecek düzeltilmiş formlar bir dilekçe ekinde mal müdürlüklerine verilir.
 • Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek form halinde vereceklerdir.
 •  Bir kişi ve kurumdan yapılan alışlar Form Ba’da tek satırda gösterilecek, bir kişi ve kurumdan yapılan satışlarda Form Bs’de tek satır olarak gösterilecektir.
 • Alınan malların bir kısmı iade edilmiş ise ve iade edilen tutar parasal haddi aşıyorsa, Bs formunda satış olarak gösterilecektir. Aynı şekilde satılan mallardan gelen ve parasal haddi aşan iadeler de Ba formunda alış olarak gösterilecektir.
 • Fatura düzenlenerek alıcıya yansıtılan (Gelir veya Gider) KUR FARKLARI da bildirimlere dahil edilecektir.
 • “Müstahsil Makbuzu” ile yapılan alımlar stopajdan önceki brüt tutarları ile form Ba’ya alış olarak dahil edilecektir.
 •  Bankalar, Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları ve Sigorta Şirketleri ile Döviz Alım Satımı ile uğraşanlar yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Maliye Bakanlığına bildirimde bulunmaları nedeniyle hizmet ve satış işlemlerini form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Ancak bu kurumlar faturalı olarak yaptıkları mal alımlarını  Form Ba  ile bildirmek zorundadırlar. Sigorta şirketlerinin ise tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal ve hizmet alımına dayanıyor ise bu alımların genel esaslar çerçevesinde KDV hariç tutarları ile Ba Bildirim Formuna  dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.
  Döviz alım satımı ile uğraşanlar da sadece faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını genel esaslar çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve yetkili kuruluşlardan yapmış oldukları döviz – alım satımlarını Ba ve Bs bildirim formuna dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 • Kurumlar Vergisinden muaf olanlar 2007 ve müteakip yıllarda Ba ve Bs bildiriminde bulunmayacaklardır.
 • Elektrik, su, doğalgaz gibi teslim ve hizmetlerin bildirim hadlerini aşması halinde diğer mal ve hizmetler gibi Ba ve Bs formları ile bildirilmesi gerekmektedir.
5-      İşi Bırakma, Tasfiye, Devir Birleşme ve Sınıf Değiştirme Durumunda Yapılacak İşlemler
 • İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu, parola ve şifre almış mükelleflerce veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin en son bağlı bulundukları vergi dairesidir.
 • Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış meslek mensupları tarafından verilecektir.
 • Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.
  Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmaktadır.
 • Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların fesih oldukları tarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik numarası yazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.
 • Kağıt ortamındaki bildirim formları, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.
 
362 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin bu tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye