Numara : 134
Tarih : 30.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/134
 
KONU: 3568 Sayılı SM, SMM ve YMM Kanunu’nda Değişiklik Yapan 5786 Sayılı Kanun Yayınlandı.
 
26.07.2008 tarih ve 26948 Sayılı Resmi Gazete’de 5786 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.
 
Bilindiği üzere daha önce aynı konudaki 5760 Sayılı Kanun Cumhurbaşkanlığı Makamınca, Anayasa’nın ilgili hükümlerine göre TBMM’de bir defa daha görüşülmesi için geri gönderilmişti.
 
26.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5786 Sayılı Kanunla 3568 Sayılı Kanun’da yapılan önemli değişiklikler aşağıda özet olarak sunulmuştur.
 
1- 3568 Sayılı “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nun adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu” olarak değiştirilmiştir.
 
2- “Serbest Muhasebecilik” ünvanı kaldırılmıştır. 26.07.2008 tarihinden itibaren meslek mensupları  SMMM ve YMM olmak üzere iki kategoriden oluşmaktadır.
 
3- “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” olabilmek için gerekli staj süresi iki yıldan üç yıla çıkarılmıştır.
 
4- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile mesleği fiilen icra etmeyen meslek mensupları, odaya giriş ücreti ile yıllık üye aidatlarını %50 indirimli olarak ödeyeceklerdir.
 
5- Meslek mensuplarının, mesleki faaliyetlerini fiilen devam ettirebilmeleri için TÜRMOB ve odalarca düzenlenecek mesleki geliştirme ve eğitim seminerlerine katılmaları zorunludur.
 
6- Meslek içi eğitimle ilgili konular, eğitim programları ve süreleri ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelik ile belirlenecektir.
 
7- Meslek mensupları, iş elde etmek için reklam sayılabilecek faliyetlerde bulunamazlar. Tabela ve basılı kağıtlarında ruhsatname ile belirlenen mesleki ünvanları dışında başka sıfat   kullanamazlar.
 
8- Meslek mensubu olabilmek için aranan şartlarda değişiklikler yapılmış olup, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile kanunda sayılan konularda profesörlük ünvanını almış bulunanlar için sınav şartı aranmaması uygulamasına son verilmiştir.
 
9- Birlik ve odaların yönetim üyeleri ile ilgili seçim ve yöntemlerinde değişiklikler yapılmıştır.
 
10- Bu değişikliklere ilişkin olarak bazı geçici maddeleri ile, geçiş dönemi uygulamları getirilmiştir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.