Numara : 133
Tarih : 29.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/133 

KONU: 268 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle, 1 Kasım 2008 Tarihinden İtibaren Kiraların Banka ve PTT Kanalı ile Ödenerek Belgelendirilmesi Mecburiyeti Getirildi
 
29.07.2008 tarih ve 26951 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 268 Seri No.’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren aylık tutarı 500.- YTL.’yi aşmayan konut kiraları haricinde tüm kira ödeme ve tahsilatlarının banka ve finans kurumları veya PTT aracılığı ile ödenmesi ve bu kurumlarca düzenlenen belgeler ile belgelenmesi mecburiyeti getirilmiştir.
 
Tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
1- Tevsik (Belgelendirme) Zorunluluğu Hangi Kira Ödemelerine Getirilmiştir
 
Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden,
  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların
kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01/11/2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
 
Konutlar için 500.-YTL tutarında sınır bulunmakla beraber iş yerleri için ödemelerin belgelendirilmesi açısından herhangi bir sınır veya limit bulunmamaktadır. Bu nedenle iş yeri kiraları, tutarı ne olursa olsun ödeme ve tahsilatları yukarıda belirtilen kurumlarca belgelendirilecektir.
 
2- Tevsik (Belgelendirme) Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Belge Düzeni
 
243 ve 246 Sıra No.’lu VUK Genel Tebliğleri çerçevesinde;
 
2.1. Bankalara yapılan ödemeler, Dekont veya Hesap Bildirim Cetvelleri ile belgelendirilmeye devam edilecektir.
 
2.2. Diğer kurumlar (Banka ve PTT) aracı     kılınmak suretiyle, para yatırma veya havale, çek veya kredi kartı gibi araçlar kullanılmak suretiyle yapılan tahsilat ve ödemeler karşılığında dekont veya hesap bildirim cetvelleri düzenlendiğinden bu belgeler tevsik edici belge kabul edilecektir. Bankaların internet şubeleri üzerinden yapılan ödeme ve tahsilatlar da aynı kapsamdadır.
 
3- Tevsik (Belgelendirme) Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Ödemeler
 
Mükelleflerce,
  • Her bir konut için aylık tutarı 500 YTL' nin altındaki konut kira geliri ile, 
  • Mahkeme ve icra yoluyla yapılan konut ve işyeri kira gelirine ilişkin tahsilatlar,
  • Ayni olarak yapılan kira ödemeleri,
Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamında değildir.
 
Örnek 1:
 
Bay (A)'ya ait olan iki adet konut 2008 yılında kiraya verilmiş olup konutların aylık kira geliri 500'er YTL'dir. Bu durumda Bay (A) 01/11/2008 tarihinden itibaren söz konusu konutlara ait kira gelirlerini, banka veya PTT aracılığıyla tahsil edecek ve gerekli durumlarda bu kurumlar tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edecektir.
 
4- 1 Kasım 2008 Tarihinden İtibaren Getirilen Kira Geliri ve Ödemelerini Belgelendirme  Zorunluluğuna Uymayanlara Kesilecek Ceza
 
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca, mükerrer 257’nci maddeyle getirilen zorunluluklara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
 
Anılan madde uyarınca bu Tebliğ ile 01/11/2008 tarihinden itibaren getirilen zorunluluklara uymayanlara kesilecek ceza, 2008 yılı için;
 
  • Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.490 YTL'den,
  • İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 680 YTL'den,
  • Yukarıda yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 320 YTL'den
az olmamak üzere her bir işlem için bu işleme konu tutarın %5'idir.
 
2009 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414’üncü maddesi uyarınca bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.
 
Örnek 2:
 
Bayan (B)'ye ait olan ve 2008 yılına ilişkin aylık 450'şer YTL kira geliri bulunan üç adet işyeri için kiracılar tarafından 250'şer YTL'lik kısım banka aracılığıyla, kalan tutarlar ise elden nakit olarak ödenmiştir. İşyerlerini kiralayan mükelleflerden biri birinci sınıf tüccar, diğerleri serbest meslek erbabı olarak faaliyette bulunmakta olup Bayan (B)'nin gelir vergisine ilişkin başka bir faaliyeti yoktur.
Bu durumun tespit edilmesi halinde Bayan (B) ile kiracı mükellefler adına, üç işyeri için elden yapılan tahsilat ve ödeme işleminin her biri için ayrı ayrı, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355’inci maddesinde belirlenen ceza tutarından az olmamak üzere özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Elden yapılan tahsilat ve ödemelerin %5'inin asgari ceza tutarının altında kalması halinde ise her bir işlem için asgari ceza tutarı kadar ceza kesilmesi gerekmektedir.
 
Örneğimizde Bayan (B) ile kiracılara, 01/11/2008 tarihinden itibaren her bir işlem için, (elden yapılan tahsilat ve ödeme tutarının %5'inin asgari ceza tutarının altında kalması nedeniyle) 2008 yılına ilişkin belirlenen tutarlarda ceza uygulanacaktır. Aynı durumun 2009 ve sonraki yıllarda da devam etmesi halinde bu yıllar için belirlenecek asgari ceza tutarları dikkate alınacaktır.
 
Yukarıdaki verilere göre, bayan (B)’ye elden tahsil edilen her ay için 2008 yılında kesilecek ceza (450 – 250 = ) 200.- %5 = 10.- YTL, 320.- YTL’den küçük olduğundan 3 x 320 = 960.- YTL asgari ceza tutarı olacaktır.
 
Kiracılara ise hangi tüccar sınıfında ise VUK mükerrer 355’inci maddesinde belirtilen asgari tutar ceza olarak kesilecektir. Örneğimize göre işyerlerini kiralayan her kiracı için 1.490.- YTL özel usulsüzlük cezası kesileceği anlaşılmaktadır.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.