VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/116
 
KONU: Tecil ve Taksitlendirme Yetkisi İle İlgili 2008/3 Sayılı Tahsilat İç Genelgesi Yayınlandı.
 
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığın resmi internet sitesinde 2008/3 Seri Nolu Tahsilat İç Genelgesi yayınlanarak vergi dairelerinin tecil ve taksitlendirme yetkileri hakkında aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır.
 
Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri ile ilgili olarak 1.7.2008 tarihinden itibaren
 
1. Tutar itibariyle tecil ve taksitlendirme yetkisi
2. Süre itibariyle tecil ve taksitlendirme yetkisi
3. Motorlu Taşıtlar Vergisi ve bazı idari / trafik para cezaları için tutar ve süre itibariyle tecil ve taksitlendirme yetkisi
4. Borçluların tecil ve taksitlendirme başvuruları
5. Borçlunun çok zor durum halinin tespiti ve likidite oranları
6. Süreli red
7. Tecil edilmeyecek alacaklar
8. Vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge verilmesi talepleri
9. Diğer hususlar
 
2008/3 sayılı iç genelgenin ekinde yeni “Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu” yer almaktadır.
 
Tahsilat iç genelgesi metni aynen aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ

SERİ NO: 2008/3


..................... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA  

 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine ilişkin açıklamalar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım Dördüncü Bölüm "I.Tecil" alt başlıklı bölümünde yapılmıştır.
 
Bu İç Genelgede anılan maddeye istinaden tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların bu taleplerinin süratle incelenerek karara bağlanması ve kamu alacaklarının daha etkin bir şekilde tahsil edilmesi amacıyla tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uyulması gereken usul ve esaslar açıklanmıştır.

 
Buna göre, İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisinin kullanılmasında 01/07/2008 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.

I- TUTAR İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Vergi Dairesi Başkanlıkları, Defterdarlıklar, Vergi Dairesi Müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi;

a) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı için,

2.000.000 YTL,

b) Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.500.000 YTL,

c) Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

1.000.000 YTL,

d) Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları için,

750.000 YTL,

e) Defterdarlıklar için,

400.000 YTL,

f) Bağımsız Vergi Daireleri için,

60.000 YTL,

g) Bağlı Vergi Daireleri için,

30.000 YTL,

olarak belirlenmiştir.

Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 180.000 YTL, (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için 120.000 YTL olarak uygulanır.

II- SÜRE İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yapılacak tecil ve taksitlendirmelerde, tecil müracaat tarihinden itibaren azami 24 aylık süre aşılmayacak şekilde tecile yetkilidir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; 24 ayı aşmamak koşuluyla kendilerine bağlı her bir vergi dairesi için farklı tecil yetkisi belirleyebileceklerdir.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde, tecil süreleri tespit edilirken öncelikle borçluların taleplerinin dikkate alınması, ancak bu genelgenin "V-Borçlunun Çok Zor Durum Halinin Tespiti" başlıklı bölümünde yer alan oranlar ile tespit edilmiş azami tecil sürelerinin aşılmaması ve Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin tecile ilişkin bölümünde yer alan açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. 

III- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE BAZI İDARİ/TRAFİK PARA CEZALARI İÇİN TUTAR VE SÜRE İTİBARIYLA TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ilerinin tecil taleplerini; tecili talep edilen alacağın tutarına bakılmaksızın değerlendirerek sonuçlandırmaya ve tecil müracaat tarihinden itibaren azami 30 ayı aşmayacak şekilde süre vermeye vergi daireleri yetkili kılınmıştır.

IV- BORÇLULARIN TECİL VE TAKSİTLENDİRME BAŞVURULARI      

01/07/2008 tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden borçlarının tecil ve taksitlendirilmesini talep eden borçlular; "Erteleme ve Taksitlendirme Talep ve Değerlendirme Formu" (Örnek No:2015-a/b) yerine "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" (Ek-1) ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Söz konusu form, Başkanlığımız internet sitesinden temin edilerek çoğaltılmak suretiyle kullanılabilecektir.  

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların formun ilgili bölümlerini doldurmaması durumunda vergi daireleri borçluya gerekli uyarıda bulunacak, yapılan uyarı üzerine borçlunun ilgili bölümleri doldurmaması halinde tecil ve taksitlendirme talebi reddedilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tecil taleplerinde Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu aranılmayacaktır.

V- BORÇLUNUN ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİ

6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre; amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, amme alacakları tecil edilebilmektedir.

Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların "çok zor durumda" olup olmadıklarının tespitinde; aşağıda belirtilen likidite oranları kullanılacak ve bu oranlar sonucunda tespit edilen çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir.

A) Bilanço esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

Likidite Oranı   =
Dönen Varlıklar - Stoklar  
formülü,  

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

İşletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak,

Likidite  Oranı  =
Kasa + Banka+Kısa Vadeli Alacaklar
formülü,    
 Kısa Vadeli Borçlar      

ile bulunacaktır.

Buna göre;

1) Likidite oranının 1'den büyük olması durumunda borç tecil edilmeyecektir.
2) Likidite oranının 1 veya 1'den küçük ve 0,5'den büyük olması durumunda 12 aya kadar tecil yapılabilecektir.
3) Likidite oranının 0,5 veya 0,5'den küçük olması durumunda ise borçlar 24 aya kadar tecil edilebilecektir.  

Borçlunun vergi dairesine olan borçları kısa vadeli borç olarak değerlendirileceğinden, işletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların tecil talepleri değerlendirilirken, borçlu tarafından vergi dairesine olan borcunun kısa vadeli borçlara dahil edilip edilmediğine dikkat edilecektir.
 
B) Gayrifaal veya faaliyetini terk etmiş olan borçlular ile gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç ve iradları nedeniyle mükellefiyeti bulunan ya da bu sayılanlar dışında kalan diğer borçluların talepleri Tecil ve Taksitlendirme Talep Formundaki beyanlarına göre değerlendirilecek, taksit tutarları ile taksitlendirme süresi borçlunun durumuna göre takdir edilerek borçları azami 24 aya kadar tecil edilebilecektir.
 
C) Bilanço ya da işletme hesabı esasına göre defter tutan borçluların belirlenen oran analizlerine göre borcunun tecil edilmemesi gerektiği sonucuna ulaşılmakla birlikte, tecil müracaat tarihinden itibaren geriye dönük dört ay içerisinde 6183 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer alan tabii afetlere maruz kaldıklarını belgelendirmeleri durumunda borçlarının azami 24 ay süre ile tecil edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Mahalli teşkilatımıza tanınan 12 ve 24 aylık süreler azami sürelerdir. Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar; bağımsız vergi daireleri veya bağlı vergi dairelerinin yapacakları teciller için farklı süre belirlemeye yetkili kılındıklarından, vergi dairelerinin tecil yaparken kendilerine tayin edilen azami tecil sürelerini dikkate almaları gerektiği tabiidir.
 
Borçlulara verilecek tecil süresinin tespitinde, borçlunun öteden beri borç ödemede iyi niyetli olup olmadığı, borç miktarının az veya çok oluşu, daha önce tecil edilen borçlarını tecil şartlarına uygun ödeyip ödemediği ve ödeme gücü göz önünde bulundurulacaktır.
 
Diğer taraftan, kamu kurum ve kuruluşlarının beyanlarına göre çok zor durum halinin tespiti yukarıda açıklanan oran analizlerine bağlı kalınmaksızın değerlendirilecektir.
 
VI- SÜRELİ RED
 
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında; "Borcunun tecilini talep eden ancak, talepleri uygun görülmeyerek reddedilen borçlular söz konusu borçlarını reddin tebliği tarihinden itibaren idarece 30 güne kadar verilebilecek ödeme süresi içinde ödedikleri takdirde bu amme alacağı ödendiği tarihe kadar faiz alınmak suretiyle tecil olunur." hükmü yer almaktadır.

 
Uygulamada "süreli red" olarak adlandırılan fıkraya ilişkin gerekli açıklamalar Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılmıştır.
 
Tecil talebi reddedilen borçlulara tecile yetkili makamca 30 güne kadar verilecek sürenin azami süre olduğu da dikkate alındığında bu sürenin;
 
-Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar yetkisinde bulunan tecil taleplerinden uygun görülmeyerek süreli reddedilenler için azami 15 gün,
 
-Bağımsız ve bağlı vergi daireleri yetkisinde bulunan tecil taleplerinden uygun görülmeyerek süreli reddedilenler için azami 7 gün,
 
olarak tatbiki uygun görülmüştür.
 
Amme alacağının verilen sürede ödenmesi durumunda anılan Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde tecil faizi hesaplanacaktır.
 
Borçlunun tecil talebinin süre verilerek reddedilmesi ve borcun verilen süre içerisinde ödenmemesi durumunda, borç 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilecektir.

VII- TECİL EDİLMEYECEK ALACAKLAR
 
Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi, Özel Tüketim Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Özel İletişim Vergisi, Harçlar (İkmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), Fonlar, Ecrimisil, Eğitime Katkı Payı ve Eğitime Katkı Payına ait gecikme zammı ile sınırlı uygulama süresine sahip ek vergiler tecil edilmeyecektir. Tecili uygun görülmeyen bu alacakların İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi kapsamında süre verilerek reddedilmesi de mümkün değildir.

VIII- VADESİ GEÇMİŞ BORÇ DURUMUNU GÖSTERİR BELGE VERİLMESİ TALEPLERİ

Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinin "I. Tecil" bölümünün 9 numaralı bölümünün (e) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde tecilin, tecil ve taksitlendirme şartlarının borçlu tarafından kabul edilmesiyle hüküm ifade ettiği hususu da dikkate alınarak, 01/07/2008 tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak yapılan tecillere uygulanmak üzere, tecil edilen borç tutarının %10'u ödenmedikçe borçlunun ilgili tahsil dairesine borcunun bulunmadığını gösteren yazının verilmemesinin kabulü koşuluyla tecil ve taksitlendirme yapılması esası getirilmiştir.

Bu itibarla, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre borçları tecil ve taksitlendirilen borçlulara, tecil edilen borçlarının % 10'unu ödemiş olmaları şartıyla ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması koşuluyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

Örnek: Vergi dairesi müdürlüğü tarafından mükellef (A)'nın, 10.000 YTL borcu Temmuz 2008 ayından başlamak ve 20 ayda 20 eşit taksitte ödenmek üzere tecil edilmiştir. Mükellef (A), Temmuz 2008 ayında ilk taksit tutarı olan 500 YTL'yi hesaplanan tecil faizi ile birlikte ödemiştir. Mükellef, birinci taksit ödemesini yaptıktan sonra bağlı olduğu vergi dairesine müracaat ederek borç durumunu gösterir belge talep etmiştir.

Mükellef, tecil edilen 10.000 YTL borcunun % 10'una isabet eden 1.000 YTL'nin, 500 YTL'sini birinci taksitin ödeme süresi içerisinde ödemiş olduğundan, kalan 500 YTL'yi ödemesi ve vergi dairesine vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması koşuluyla mükellefe vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

IX- DİĞER HUSUSLAR

1- Tutar itibarıyla İlinize tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisini aşan talepler; mükellefin eksiksiz olarak doldurması gereken "Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu" ile birlikte tecili talep edilen borcun nev'i, tutarı ve vade tarihleri ile tecil müracaatının borcun vade tarihinden sonra yapılması halinde bu borçlara karşılık tecil müracaat tarihi (bu tarih hariç) itibarıyla hesap edilecek gecikme zammı tutarlarının ayrı ayrı tespit edilerek ve gerekli görülen diğer bilgilere de yer verilmek suretiyle en geç 5 gün içinde Başkanlığımıza gönderilecektir.

2- Tecil talebinde bulunan mükelleflerin tecil müracaat tarihlerinden, taleplerinin sonuçlandırılmasına kadar belli bir süre geçebilmektedir. Bu süre içerisinde mükelleflerin tecil taleplerinin kabulüne veya reddine ilişkin tebligat yapılıncaya kadar, taleplerinde önerdikleri taksit tutarlarını ödemeleri gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.

3- Motorlu taşıtlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre verilen trafik para cezaları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre verilen idari para cezaları, 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca tahsili gereken geçiş ücreti ve idari para cezalarından olan alacakların ve bunlara ilişkin fer'ileri tecil edilen borçluların, tecil şartlarına uygun ödeme yaptığı sürece maliki oldukları motorlu taşıta ilişkin fenni muayene yaptırabilmeleri, denize veya uçuşa elverişlilik belgesi alabilmeleri için "Fenni Muayene İzin Belgesi"nin düzenlenmesi gerekmektedir.

Ancak, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca motorlu taşıtların satış ve devirleri sırasında ise tecil edilen söz konusu borçlar defaten ödenmediği takdirde "Motorlu Taşıtların Satış ve Devrine Ait İlişik Kesme Belgesi" düzenlenmeyecektir.

4- Tecile yetkili olan makamlar, tecil yetkilerini kullanırken borçlunun ekonomik faaliyet dönemleri ile nakit akışlarını da göz önünde bulundurmak suretiyle farklı taksit tutarları belirleyebileceklerdir.

5- Bu İç Genelge ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine ilişkin daha önce yayımlanmış olan İç Genelgelerin 01/07/2008 tarihinden itibaren uygulamasına son verilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve durumun ilgililere de duyurularak uygulamanın bu esaslar doğrultusunda yürütülmesinin teminini önemle rica ederim.
 
Mehmet Akif ULUSOY
Gelir İdaresi Başkanı
 
 

* EK-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.