Numara : 114
Tarih : 4.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/114
 
KONU: Anayasa Mahkemesi 1.1.2004 Tarihi İtibariyle Son Bulan “Fon” Uygulaması İle İlgili 4842 Sayılı Kanunun Geçici 1. Maddesini İptal Etti
 
Bilindiği üzere; Gelir ve Kurumlar Vergileri ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. üncü ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24. maddelerine göre hesaplanan vergiler üzerinden %10 oranında hesaplanan fon payları 4842 sayılı kanunun 37/3 maddesi ile 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Kaldırılan fonlarla ilgili olarak geçiş döneminde uygulanmak üzere 4842 sayılı kanunun geçici 1 maddesi ile aşağıdaki hüküm yürürlüğe konmuştur.
 
“Geçici Madde 1. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 24 üncü maddesi gereğince vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar, Aralık 2003 dönemi ile ilgili olarak hesapladıkları fon payını, bu Kanunun 37 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası ile kaldırılan hükümler çerçevesinde öderler.
 
2003 yılı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak 1.1.2004 tarihinden sonra verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan glir ve kurumlar vergisi tutarlarından ayrıca fon payı hesaplanmaz, bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz.
 
2004 yılı Ocak ayı gelir ve kurumlar vergisi tahsilatından bu Kanunun 38 inci maddesi hükümleri çerçevesinde pay verilmez.”
 
Yukarıdaki hükmün uygulamasıyla ilgili olarak yapılan itiraz sonucunda Anayasa Mahkemesi, 1 Temmuz 2008 tarihli 26923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan E: 2004/94; K:2008/83 sayılı Kararında “9.4.2003 günlü, 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1. maddesinin ikinci fıkrasının” bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz” bölümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE” karar vermiştir.
 
Bu iptal kararı ile mükelleflerin; 2003 takvim yılı vergilendirme döneminde ödemiş olduğu ancak mahsup ve iadesine izin verilmeyen “ Fon Paylarını” iade alma haklarının doğduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi Kararları geriye yürümediğinden bu iade, sadece söz konusu uygulamayı süresinde dava konusu yapan ve halen dava süreci sonuçlanmamış olan mükellefler bakımından mümkün olabilcektir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.