Numara : 110
Tarih : 3.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/110
 
KONU: Kurumların Banka Kanalı İle Ödemesi Gereken Vergileri, Vergi Daireleri Veznesine Nakden veya Çekle Ödenemeyecektir.
 
29.06.2008 tarih ve 26921 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A, 2 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile, Seri A 1 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “Ödeme Şekli” başlıklı alt bölümünün 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilerek; kanuni sürelerinde beyan edilen Kurumlar Vergisi ve Geçici Verginin 1.1.2008 tarihinden itibaren, Kurumların I ve II nolu KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri ile kurum ve gelir stopaj ödemelerinin de 1.1.2009 tarihinden itibaren Bankalara ödenmesi gerektiği açıklanmıştır.
 
Bilindiği üzere, 6183 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde; Maliye Bakanlığı’nın ödemenin özel ödeme şekilleri kullanılmak suretiyle yapılması zorunluluğunu getirmeye yetkili olduğu, bu yetkinin tahsil daireleri, amme alacağının türü, ödeme zamanı ve bulunduğu safhalar itibariyle topluca veya ayrı ayrı kullanılabileceği konusunda Maliye Bakanlığına yetki tanınmıştır. Bu yetkiye istinaden; aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan uygulama başlangıç tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilen amme alacakları, bu mecburiyetin getirildiği tarihten sonra vergi dairesi veznelerince nakden veya çekle tahsil edilmeyecektir.
 
Tebliğ açıklamaları aynen aşağıdaki gibidir.
 
Yukarıda yer verilen hükümlerin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden; borçlusu, türü ve uygulamanın başlangıç tarihi aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilen amme alacakları, bu mecburiyetin getirildiği tarihten sonra vergi dairesi veznelerince nakden veya çekle tahsil edilmeyecektir.
 
No
Amme Borçlusu
Amme Alacağının Türü
Uygulamanın Başlangıç Tarihi
1.
Kurumlar vergisi mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisi
01.01.2008
2.
Kurumlar vergisi mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici vergi
01.01.2008
3.
Kurumlar vergisi mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen (sorumlu sıfatıyla beyan edilenler dahil) katma değer vergisi
01.01.2009
4.
Kurumlar vergisi mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen kurum stopaj vergisi
01.01.2009
5.
Kurumlar vergisi mükellefi
Kanuni süresinde beyan edilen gelir stopaj vergisi
01.01.2009
 
 
  
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.