VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/107

 
KONU: Bazı Mallara İilişkin Özel Tüketim Vergisi 2 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Bakanlar Kurulu Kararı İle Değiştirilmiştir.
 
2 Temmuz 2008 tarih ve 26924 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/13835 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; aşağıdaki listelerde yer alan bazı mallara ilişkin ÖTV tutarları değiştirilmiş, tecil edilecek ÖTV tutarları yeniden belirlenmiştir. (Yürürlük Tarihi 2Temmuz 2008)
 
Karara göre; Özel Tüketim Vergisi Kanuna ekli;
 
1. I Sayılı Listenin (B) cetvelinde yer alan madeni yağlama yağlarına ilişkin vergi tutarları %167 oranında arttırılmıştır.
 
2. III Sayılı Listenin (B) cetvelinde, aşağıdaki tütün mamullerinin vergi oranı %48 oranında azaltılmış, yeni GTİP noları ile yeni ürünler listeye eklenmiştir.
 
 
 
Vergi Oranı Düşürülen Ürünler
         GTİP No.
Mal İsmi
Yeni Oran %
Asgari Maktu Vergi (YTL)
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçları
açık purolar ve sigarillolar
30
0,0775
2402.90.00.00.00
Tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık
purolar, sigarillolar
30
 0,0775
 
 
 
Listeye Eklenen Ürünler
 
        GTİP No.
Mal İsmi
Yeni Oran %
Asgari Maktu Vergi (YTL)
2403.10.10.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500
gramı geçmeyen ambalajlarda)
58
0,0200
2403.10.90.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500
gramı geçen ambalajlarda)
58
0,0200

 
3. 2008/13835 Sayılı BKK’nın 2 ‘nci maddesinde yer alan  I Sayılı listenin (B) cetvelindeki bazı malların ÖTV Kanunu’nun 8 ‘inci maddesi 1 numaralı fıkrasına göre teslimi halinde ÖTV tutarının 0,7500 YTL’sını aşan kısmının tecil edilebileceği, diğer mallarda ise 0,0150 YTL’sını aşan kısmının tecil edilebileceği açıklanmıştır.
 
 
4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) VE (III) SAYILI
LİSTENİN (B) CETVELLERİNDE YER ALAN BAZI MALLARDA UYGULANAN
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR
 
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları
 
MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
 
I SAYILI LİSTE (B)
CETVELİ
 
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Tutarı (YTL)
Birimi
2710.19.71.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
0,9345
Kilogram
2710.19.75.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
0,9345
Kilogram
2710.19.81.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
0,9345
Kilogram
2710.19.83.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
0,9345
Kilogram
2710.19.85.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Beyaz yağlar, sıvı parafin
0,9345
Kilogram
2710.19.87.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Dişli yağları ve redüktör yağları
0,9345
Kilogram
2710.19.91.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
0,9345
Kilogram
2710.19.93.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.25
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Diğer madeni yağlar
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.21
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Spindle oil
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.22
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Light neutral
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.23
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Heavy neutral
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.24
(Yağlama yağları; diğer yağlar)

Bright stock
0,9345
Kilogram
2710.19.99.00.98
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Diğerleri
(Yalnız baz yağlar)
0,9345
Kilogram
 
Uygulanacak ve Tecil Edilecek Özel Tüketim Vergisi Tutarları
MADDE 2 – 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca tesliminde, birimi itibariyle bu mallar için yürürlükte olan özel tüketim vergisi tutarı uygulanır ve bu tutarın aşağıda G.T.İ.P. numaraları yazılı mallarda 0,7500 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı, diğer mallarda ise 0,0150 Yeni Türk Lirasını aşan kısmı tecil edilir.
 
I SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
 
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
2710.19.71.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar
2710.19.75.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.19.81.00.00
(Yağlama yağlan; diğer yağlar)
 
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları
2710.19.83.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar
2710.19.85.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Beyaz yağlar, sıvı parafin
2710.19.87.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Dişli yağları ve redüktör yağları
2710.19.91.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar
2710.19.93.00.00
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
 
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.25
Diğer madeni yağlar
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.21
Spindle oil
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.22
Light neutral
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.23
Heavy neutral
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.24
Bright stock
 
(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.99.00.98
Diğerleri
 
(Yalnız baz yağlar)
 
Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları
MADDE 3 – 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı malların vergi oranları ve asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
 
III SAYILI LİSTE
(B) CETVELİ
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi
Oranı (%)
Asgari Maktu
Vergi Tutarı (YTL)
2402.10.00.00.00
Tütün içeren purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
30
0,0775
2402.20
Tütün içeren sigaralar
58
0,0775
2402.90.00.00.00
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)
- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
30
0,0775
 
- Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar
58
0,0775
2403.10
İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)
58
0,0775
2403.10.10.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda)
58
0,0200
2403.10.90.00.19
Diğerleri (Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda)
58
0,0200
2403.99.10.00.00
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
58
0,0775
 
Yürürlük
MADDE 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.