Numara : 104
Tarih : 1.7.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/104
 
KONU: Yönetim ve Denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Geçen Bankalarda Off-Shore Hesabı Olan T.C Vatandaşlarının Elde Ettikleri Menkul Sermaye İradına İlişkin Vergi Borçlarının Erteleme Prosedürü İle İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı.
 
29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri B ve 3 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği ile; 5667 Sayılı “Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanun”un Geçici 1’inci maddesi çerçevesinde, söz konusu bankalardan menkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin bu gelirlerine ilişkin vergi borçlarının erteleme prosedürü düzenlenmiştir.
 
Tebliğe, mükelleflerin başvuru dilekçe formu da eklidir.
 
5766 Sayılı Kanun’un 24’üncü maddesi ile, söz konusu 5667 Sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesinde yapılan değişiklik, daha önce 2008/96 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.
 
Bu defa, Seri B, 3 Sıra No.’lu Tahsilat Genel Tebliği ile, bu değişiklik nedeniyle vergi ertelmesinin uygulama esasları aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
 
1. Kapsam
 
1.1  Borçlu olarak, 30.05.2007 tarihi itibarıyla mülga 4389 sayılı Bankalar Kanununa dayanılarak yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden ve/veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan bankalarda, bankanın yönetim ve denetiminin Fona intikal ettiği veya bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izin ve yetkilerinin kaldırıldığı tarihte;
  • off-shore hesabı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
  • bu tarihten önce off-shore hesabı açtırmış olduğu halde bu tarih itibarıyla off-shore    
hesabından bankaya havale edilen ve havale tutarı banka nezdinde mevduat olarak kabul edilmeyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,
 
1.2 Alacak türü olarak, (1.1)’de belirtilen borçluların off-shore hesabından elde ettikleri menkul sermaye iradı dolayısıyla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre tahakkuk etmiş olup da 30.05.2007 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) ödenmemiş olan vergiler ile bu tarihten sonra tahakkuk etmiş veya edecek vergiler ve bunlara bağlı ceza, gecikme faizi ve gecikme    zamları, kapsama girmektedir.
 
2. Başvuru Şekli
 
Başvuru süresi hakkında bir belirleme yoktur. Başvuruların 31.12.2013 tarihine kadar yapılması mümkün bulunmaktadır.
 
Ancak, ilgili mükelleflerin AATUH Kanuna göre takip edilmemeleri açısından tebliğ ekinde yer alan “Dilekçe Formatı” ile en kısa sürede bağlı bulundukları vergi dairelerine başvuruda bulunmaları menfaatleri gereğidir.
 
3. Dilekçeye Eklenecek Belge
 
Mükellefler dilekçe ekine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’ndan alacakları, ilgili bankaya el konulduğu tarih itibarıyla off-shore hesabında alacağı bulunduğunu ya da aynı tarih itibarıyla banka kayıtlarında havale olarak görünen tutarı gösteren, bir belgeyi ekleyeceklerdir.
 
4. Başvurunun Değerlendirilmesi
 
5667 sayılı Kanun’un geçici 1’inci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların başvuruları üzerine vergi dairesi, borçlunun madde kapsamına girip girmediğini, girmesi halinde madde kapsamında borcunun bulunup bulunmadığını ve söz konusu off-shore hesabından borçlunun alacağını tahsil edip etmediğini araştıracak ve elde ettiği veriler ışığında borçlunun madde kapsamındaki borcunu erteleyip ertelemeyeceğine karar verecektir.
 
5. Erteleme
 
Kapsama girdiği anlaşılan borçluların söz konusu borçları, off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesine kadar teminat aranılmaksızın ertelenecektir.
 
Erteleme süresince;
  • Borçlunun off-shore hesabından kaynaklı alacaklarına bir faiz tahakkuk ettirilerek ödenmemesi     halinde, borçlunun vergi dairesine olan borçlarına gecikme zammı tatbik edilmeyecektir.
  • Aynı süreye ilişkin faiz tahakkuk ettirilerek ödenmesi durumunda ise hesaplanan toplam    gecikme zammı tutarının hesaplanan faiz tutarını aşmaması gerekmektedir.
  • Erteleme süresince söz konusu borçlar için takip yapılmayacaktır.
  • Ancak, borçlunun off-shore kaynaklı alacağını tahsil edip etmediği izlenecektir.
 
6. Terkin
 
5667 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesi kapsamında olan borçlulardan, 31.12.2013 tarihi itibarıyla erteleme şartlarını taşıyan ve kendisine herhangi bir ödeme yapılmayanların ertelenen borçları bu tarihten sonra tahakkuktan terkin edilecektir. (Diğer bir ifade ile borç kaldırılacaktır.)
 
7. Erteleme Sonuçları
 
7.1 5667 sayılı Kanun’un Geçici 1’inci maddesi kapsamında ertelenen amme alacaklarına yönelik yapılmış olan takip muamelelerine son verilerek bu alacaklar için tatbik edilmiş   hacizler kaldırılacaktır. Borçlu hakkında söz konusu alacak nedeniyle uygulanmış yurt dışı çıkış tahdidi varsa kaldırılacaktır.
 
7.2 Ertelenen alacaklar için erteleme süresince tahsil zamanaşımı işlemeyecektir.
 
7.3 Ertelenen alacaklara yönelik olarak off-shore hesabındaki paranın (yatırılan para ve/veya faiz) mevduat sahibine ödenmesi halinde, vergi dairesince durdurulmuş olan takibat işlemlerine derhal başlanılacaktır.
 
7.4 Madde kapsamına giren amme alacaklarına karşılık 30.05.2007 tarihinden sonra tahsil edilmiş olan tutarlar borçlunun başvurusu halinde 6183 Sayılı Kanun’un 23’üncü maddesi de dikkate alınarak red ve iade edilecektir.
 
7.5 Madde kapsamında ertelenen alacaklara ilişkin olarak tahsilat işlemleri ile ilgili açılmış davalar sürdürülmeyecektir. Ancak, off-shore hesaplarından kaynaklanan tarhiyata yönelik olarak açılmış davaların sürdürülmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.