Numara : 102
Tarih : 30.6.2008
VERGİ  SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/102
 
KONU: Her Bir  Vergi Dairesine 150.000.-YTL Ve Daha Fazla Borcu Olan Mükellefler 15 Temmuz 2008 Tarihinden İtibaren Maliye Bakanlığınca Açıklanıyor.
 
29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 384 Sıra No.’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile her bir vergi dairesine 150.000.-YTL. daha fazla borcu olan mükelleflerin,
  • Vergi Dairelerinin ilan koymaya mahsus yerlerinde listelerin  asılması suretiyle 15.07.2008 – 15.08.2008 döneminde,
  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde de 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren açıklanması ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
 
Tebliğe göre;
 
1. Açıklama Kapsamına Alınan Mükellefler ve Borçları
 
1.1 Açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 150.000.- YTL ve daha fazla borcu olan veya bu tutar üzerinde kesinleşen vergi ve cezaları bulunan mükellefler alınmıştır.
 
1.2 Açıklama kapsamına, 31.12.2007 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde 30.06.2008 tarihi itibariyle ödenmemiş bulunan, vergi ve cezalar,
 
1.3 İkmalen, re’sen, idarece yapılan tarhiyatlar dolayısı ile kesinleşen vergi ve cezalar,
 
1.4 01.06.2007 – 31.05.2008 tarihleri arasında kesinleşen tarhiyatlar,
 
alınmış olup, daha önce yayınlanan  293 Sıra No.’lu VUK Genel Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde açıklanacağı belirtilmiştir.
 
2. Açıklama Kapsamına Alınmayan Borçlar
 
2.1 4811 Sayılı “Vergi Barışı Kanunu”nun 5’inci maddesine göre taksitlendirilen ve taksit ödeme süresi henüz sona ermemiş borçlar,

2.2 Belediyelerin ve sermayesinin %50’si Belediyelere ait şirketlerin, 5216 Sayılı Kanun’un Geçici 3’üncü maddesi ve 5393 Sayılı Kanun’un Geçici 5’inci maddesine göre, yapılan borçların takas ve mahsubuna ilişkin olarak vadesi 13.12.2004 tarihi öncesine rastlayan borçlar,

2.3 KOBİ’lerin 5569 Sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan ve ödeme süresi henüz sona ermemiş olan borçları,

2.4 5228 Sayılı Kanun’un Geçici 6’ncı maddesi ile 5766 Sayılı Kanun’un Geçici 2’nci maddesine göre taksitlendirilen borçlar,
 
2.5 5667 Sayılı Kanun’un, 5766 Sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 1’nci maddesi kapsamında ertelenen borçlar,
 
açıklama kapsamında değildir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.