Numara : 5
Tarih : 9.1.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/5

 
KONU
  
Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 4783 Sayılı Kanun  
 

Bugünkü Resmi Gazetede (Sayı: 24988) yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında” 4783 Sayılı Kanun yayımlanmıştır. 4783 sayılı Kanun, sizlere daha önce duyurduğumuz (Bkz. 2002/64 sayılı Vergi Sirkülerimiz) 4775 sayılı Kanunun bazı maddelerinin bir kez daha görüşülmek üzere Cumhurbaşkanınca TBMM’ne iade edilmesi neticesinde T.B.M.M. Genel Kurulu’nda 7 Ocak 2003 tarihinde tekrar görüşülerek kabul edilen kanundur.
 
Bu nedenle, 4783 sayılı Kanun, bazı maddelerinin yürürlük tarihinin değiştirilmesi dışında 4775 sayılı Kanunun aynısıdır. Değişikliğe uğrayan yürürlük tarihine ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmaktadır. Kanunun bütünü hakkındaki açıklamalar için 2002/64 sayılı Sirkülerimize başvurulabilir.
 
4783 sayılı Kanunun 12 ve 13 üncü maddeleri 10 Ocak 2003 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir. Diğer maddelerin yürürlük tarihinde bir değişiklik yapılmamıştır.
 
12 nci madde ile getirilen düzenleme, 4306 sayılı Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkındaki Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (A) fıkrasının 1, 4, 5, 7 ve 9 numaralı bentlerinde yer alan işlem ve kağıtlar için 2002 yılında uygulanan maktu tutarların kanuni tutarlar olarak yeniden belirlenmesine ilişkindir. Böylece 31/12/2010 yılına kadar alınacak eğitime katkı payının (EKP) üst sınırının belirlenmesinde ve buna bağlı olarak alınacak özel işlem vergisinin de üst sınırının belirlenmesinde Bakanlar Kuruluna fazladan artış yetkisi sağlanmış olmaktadır.
 
Aynı düzenleme nedeniyle 10 Ocak 2003 tarihinden itibaren a) Süper Toto, Skor-Toto, Gol 7 ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 10 000 lira, b) Sayısal Loto, Şans Topu, On Numara ve benzeri oyunlarda her bir kolon için 20 000 lira, c) At yarışlarında oynanan her bir bilet bedelinin yüzde 5’i oranında hesaplanacak tutar (Bu suretle hesaplanan tutar 40 000 liradan az olamaz.) kadar eğitime katkı payı ödenecektir.
4783 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile getirilen düzenleme, 2002 yılında sona erecek olan özel işlem ve özel iletişim vergilerinin uygulama süresini 2003 yılına kadar uzatmıştır. Buna göre her nevi cep telefonu işletmecileri tarafından verilen (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri 10 Ocak 2003 tarihinden itibaren, 2003 yılı sonuna kadar % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi tutulmaya devam olunacaktır. Diğer yandan, eğitime katkı payı alınan işlemler ve kağıtlardan aynı tutarda alınan ve 2002 yılında sona erecek olan özel işlem vergisi yine 10 Ocak 2003 tarihinden itibaren, 2003 yılı sonuna kadar alınmaya devam edilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.