Numara : 4
Tarih : 7.2.2001
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2001/4

KONU

 Vergi Borçlarının Düşük Faizle Taksitlendirilmesi 

Maliye Bakanlığı ödenmeyen vergi borçlarının aylık binde 2,5 (yıllık yüzde 3) taksitle ödenebilmesi konusunda yayımlamış olduğu 414 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliği (R.G.:06/02/2001; mükerrer 24310) ile düzenleme yapmıştır.
 
Bu düzenlemenin ayrıntılarına aşağıda yer verilmektedir.
 
1. Taksitlendirme Kapsamındaki Borçlar 
Düşük faizle taksitlendirilerek ödeme kolaylığından 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde Tebliğin yayımlandığı 6 Şubat 2001 tarihine kadar ödenmeyen ve vergi dairelerince tahsil edilmekte olan aşağıdaki borçlar yararlanacaktır:
 
-       Her türlü vergi, resim, harç, fon, vergi cezası ve gecikme faizi,
-       Borç asıllarına uygulanan gecikme zammından doğan borçlar.
 
Buna göre belediyelerce tahsil edilen emlak ve çevre temizlik vergileri ile bunlara bağlı faiz, zam ve cezalar taksitlendirmeden yararlanamayacaktır.
 
2. Tecil ve Taksitlendirmeden Yararlanmak İçin Başvuru Süresi
Tekil ve taksitlendirmeden yararlanacakların 16 Mart 2001 günü mesai saati bitimine kadar, bağlı oldukları vergi dairelerine borçlarının tamamı için yazılı olarak başvurarak tecil ve taksitlendirme talebinde bulunmaları gerekiyor.
 
17/08/1999 ve 12/11/1999 tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve İlçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az %10’unu deprem nedeniyle kaybedenler taksitlendirme için gerekli başvuruyu 31 Mayıs 2001 günü mesai saati bitimine kadar yapabilecekler.
 
Aynı il veya farklı illerde birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin her bir vergi dairesine olan borçları için ayrı talepte bulunmaları gerekiyor.
 
2. Taksitlendirme Süresi ve Uygulanacak Faiz Oranı 
Taksitlendirilecek borçlar Mart 2001 tarihinden başlayarak eşit taksitlerle 18 ayda ödenecektir.
 
Depremden etkilenen yukarıda belirtilen mükellefler gerek deprem tarihlerinden önce vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçlarını gerekse deprem tarihlerinden sonra tahakkuk eden ve 31/12/2000 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 6 Şubat 2001 tarihine kadar ödenmemiş bulunan ve ödeme süresi uzatılmamış olan vergi borçlarını, ilk taksit Haziran 2001 ayında başlamak üzere eşit taksitlerle 19 ayda ödeyeceklerdir.
 
Tecil edilerek taksitlendirilen borçlara yıllık yüzde 3 tecil faizi uygulanacaktır.
 
Tecilden yararlanacak borç asıllarına ayrıca başvuru tarihine kadar gecikme zammı uygulanacaktır.
 
3. Tecil Şartlarının İhlali Halinde Uygulanacak Yaptırım 
Tebliğ kapsamında tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun olarak ödenmemesi halinde; gerek ihlal tarihine kadar ödenen borç asıllarına gerekse ödenmeyen borç asıllarına gecikme zammı uygulanmak suretiyle idarece cebren takip ve tahsil yoluna gidilecektir.
 
4. Daha Önce Tecil Edilen Borçların ve Tecil Talepleri Henüz Sonuçlandırılmamış Olanların Durumu
Vadesi 31/12/2000 tarihinden önce olup, 6 Şubat 2001 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan mükellef borçlarının, 6 Şubat 2001 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına da yıllık yüzde 3 oranında tecil faizi uygulanacaktır.  Bu mükellefler 414 sayılı Tebliğden yararlanmak isterlerse, ilk müracaat tarihlerinden itibaren 24 ayı geçmeyecek şekilde kalan taksitleri Tebliğde belirtilen süreler içinde ödenebilecektir.
 
Tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerin, Tebliğ hükümlerinden yararlanmak istemeleri halinde, ilk müracaat tarihlerinden 6 Şubat 2001 tarihine kadar olan süre için bu sürede geçerli tecil faizi oranları, bu tarihten sonraki süre için yıllık %3 oranında tecil faizi uygulanarak, ilk müracaat tarihlerinden itibaren 24 ayı geçmeyecek şekilde borçları tecil edilecektir.
 
5. Süresinde Yapılmayan Başvurular ve Vadesi 31/12/2000’den Sonra Olan Borçların Durumu
31/12/2000 öncesi vadeli borçları için 16 Mart 2001 günü mesai saati bitimine kadar (depremden etkilenenler için 31 Mayıs 2001 günü  mesai saati bitimine kadar) 414 sayılı Tebliğ kapsamında tecil ve taksitlendirmeden yararlanmak için başvuruda bulunmayanlar ile vadesi 31/12/2000 tarihinden sonra olan mükellef borçları için yapılacak tecil ve taksitlendirmelere yıllık %36 tecil faizi uygulanacaktır.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.