Numara : 22
Tarih : 28.3.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/22

KONU
 
Vergi Barışı Kanunundan Yararlanmak İçin Başvuru Süresi Uzatılıyor
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının dünkü görüşmeleri sırasında verilen bir önerge kabul edilerek, Maliye Bakanlığına, 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 21/4/2003 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatma konusunda yetki verilmiştir.

Diğer yandan, aynı önerge ile 4811 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında da değişiklik yapılarak, depremden etkilenen yörelerde mükellefiyeti bulunanların, ödeme süresi uzatılmış olan vergileri bakımından Vergi Barışı Kanunundan yararlanabilmek için başvuru ve taksit ödeme süreleri de uzatılmıştır.

Söz konusu yetkilendirme, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 51 inci maddesinin sonuna eklenen (z) bendi ile yapılmıştır. Önerge ile eklenen (z) bendi aşağıdaki gibidir:

“z) 24.2.2003 tarihli ve 4811 sayılı Kanunun;
1. 2 nci maddesinin (5) numaralı fıkrasında yer alan "Şubat 2003 ayının son günü" ibaresi "Mayıs 2003 ayının son günü" olarak "bu vergiler de (1) numaralı fıkranın (a) bendi hükmüyle belirlenen sürelerde dokuz eşit taksitte" ibaresi "bu vergilerde ilk taksiti Haziran 2003 ayından başlamak üzere 24 ayda ve 24 eşit taksitte" olarak, "müteakip bu vergilerde (1) numaralı fıkrada belirlenen taksit sürelerinde" ibaresi "müteakip bu vergiler de bu fıkrada belirlenen taksit sürelerinde" olarak,
2. 21 inci maddesinde yer alan "bu kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini bir aya kadar uzatmaya" ibaresi "bu kanunda belirlenen başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 21.4.2003 günü mesai bitimine kadar uzatmaya" olarak uygulanır.”
Bu çerçevede, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte Maliye Bakanlığının da yetkisini kullanarak, Vergi Barışı Kanunundan yararlanmak için başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 21/4/2003 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar uzatması beklenmektedir (bu tarihten daha önceki bir tarihin belirlenebileceği de dikkate alınmalıdır).

Bu yetkinin kullanılması halinde, ilk taksidin 21/4/2003 tarihine kadar ödenmesi mümkün olmakla birlikte, sonraki taksitlerin ödenme sürelerinin uzatılması Kanun gereği mümkün olmadığı için ikinci taksidin de 30/4/2003 Çarşamba gününe kadar ödenmesi gerekecektir.

Buna göre, 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, depremden etkilenen yörelerdeki mükkelleflerin Vergi Barışından yararlanabilmelerine ilişkin esaslar aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi olacaktır.
 

Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan ve 27/2/2003 tarihine kadar ödeme süresi belirlenmemiş olan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı hariç olmak üzere diğer vergileri.
Bunların vade tarihi Mayıs 2003 ayının son günü kabul edilir ve sadece vergi asılları Haziran 2003 ayından başlayarak 24 ayda ve 24 eşit taksitte ödenir, ayrıca gecikme faizi, gecikme zammı, TEFE hesaplanmaz.
Bu uygulamadan yararlanmak için Mayıs 2003 ayının son gününe kadar başvuruda bulunmak gerekir.
Marmara Bölgesi ve civarında 17.8.1999 ve 12.11.1999 tarihlerinde meydana gelen depremler nedeniyle ödeme süresi uzatılan yıllık gelir ve kurumlar vergileri ile kurumların Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt bendi uyarınca yapacakları gelir vergisi tevkifatı.
Ödeme süresinin belirlenmesini müteakip sadece vergi asılları 24 ayda ve 24 eşit taksitte ödenir, ayrıca gecikme faizi, gecikme zammı, TEFE hesaplanmaz.
Bazı taksitlerin süresinin geçmiş olması halinde, kalan taksit süresinde ödenir.

Aynı çerçevede, Maliye Bakanlığının başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatımına ilişkin yetkiyi 21 Nisan 2003 olarak kullanması halinde, Kanun kapsamındaki kamu alacakları itibariyle başvuru süreleri aşağıdaki Tabloda özetlendiği gibi olacaktır.

İlgili Kamu Alacağı
Başvuru Süresi
Kesinleşmiş kamu alacakları (Madde: 2)
21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan kamu alacakları (Madde: 3)
21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler (Madde: 5)
Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalara ilişkin ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
VUK Madde 371’e göre pişmanlıkla yapılan beyanlar üzerine tarh edilen vergiler (Madde: 6/1-(a))
Beyannamelerin 21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairelerine verilmiş olması  gerekmektedir.
VUK Madde 30’un dördüncü fıkrasına göre kendiliğinden verilen beyannameler üzerinden tarh edilen vergiler (Madde: 6/1-(b))
Beyannamelerin 21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati bitimine kadar bağlı olunan vergi dairelerine verilmiş olması  gerekmektedir.
Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı (Madde: 7)
21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Katma değer vergisinde matrah artırımı (Madde: 8)
21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
Ücretlerin gelir stopaj vergisinde matrah artırımı (Madde: 9)
21 Nisan 2003 Pazartesi mesai saati sonuna kadar
İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mallar ile düşük bedelle yer alan makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması (Madde: 11)
30 Mayıs 2003’e kadar bir envanter listesi ile katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairelerine bildirilecek, bildirilen kıymetler yasal sürede defter kayıtlarına alınacaktır.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan malların kayıt ve beyanı (Madde: 12)
30 Mayıs 2003’e kadar fatura düzenlenerek her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirilecektir.
Kıymetli madenler ve ziynet eşyası ile ilgili değerleme farkı beyanı (Madde: 13)
Değerleme farklarının cins, vasıf ve miktarını belirten ve Tebliğ ekinde örneği yer alan beyannamenin 30 Mayıs 2003 tarihine kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.
Kovuşturma yapılmayacak vergi kaçakçılığı suçları (Madde: 14)
İlgililerin 21 Nisan 2003 tarihine kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak, ilgili yargı mercilerine verilmek üzere yaptıkları ödemelere ilişkin bilgi ve belgeleri talep etmeleri gerekmektedir.
Ecrimisil alacakları (Madde: 15)
Dava açmış olanlar davadan vazgeçtiklerini belirten bir dilekçe ile dava açmamış olanlar örneği Tebliğe ekli dilekçe ile 21 Nisan 2003 tarihine kadar ilgili tahsil dairesine başvurmaları zorunludur.

Saygılarımızla,

DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.