Numara : 45
Tarih : 16.6.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2003/45

KONU
 
Vergi Barışı Kanunundan Yararlanan Vergi Borçlarından Erken Ödenenler İçin Yapılacak İndirim Hakkında Açıklamalar
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 5 Seri Nolu Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 12/06/2003; 25136) 26/5/2003 tarihli ve 2003/5699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunundan yararlanan mükellefler için vadelerinden önce ödenen vergi borcu taksitlerine uygulanacak indirim konusunda açıklamalar  yapılmıştır.
 
Tebliğde erken ödeme indiriminin hesaplanmasına yönelik açıklamaların yanısıra kullanılacak formüllere ve erken ödeme günlük indirim oranlarına yer verilmiştir. Bu açıklamalar özet olarak aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
1)  Erken Ödeme İndirimi Uygulanacak Amme Alacakları ve İndirim Oranı
Erken ödeme indirimi, 4811 sayılı Kanuna göre taksitlendirilen TEFE tutarı dahil amme alacaklarından sadece Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince (vergi dairesi başkanlıkları,vergi dairesi müdürlükleri ve mal müdürlükleri bünyesindeki vergi daireleri dahil) tahsil edilenler için uygulanacaktır. İndirim oranı, taksitlerin ödeme süresinin son gününden;
 
- 1 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,4
- 3 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,5
- 5 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,6
- 7 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,6
- 9 aya kadar yapılacak erken ödemelerde % 2,7
- 11 aya kadar ve üzerinde yapılacak olan erken ödemelerde aylık % 2,7
- 13 ayı aşan erken ödemelerde ise aşan süreler için aylık % 0
 
olarak belirlenmiştir.
 
2) İndirimin Hesaplanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 
2.1. Süre ve İndirim Oranının Tespiti
Erken ödeme indirimine ilişkin süre; ödemenin yapıldığı günü takip eden günden 4811 sayılı Kanuna göre belirlenen taksit ödeme süresinin  son gününe kadar (son gün hariç) geçen gün sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.
 
Sürelerin hesabında, bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Ödemelerin birden fazla taksit için yapılması durumunda ise erken ödeme süresi herbir taksit için ayrı ayrı hesaplanacaktır.
 
Taksit ödeme süresinin son gününün tatile rastlaması durumunda tatili takip eden ilk işgünü sürenin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.  13 ayı aşan süreler için yapılan erken ödemeler için indirim oranı % 0 olarak belirlenmiş olup ‘13 ay’ ifadesi ödeme günü hariç hesaplanan [(13X30)-1] = 389 günü ifade eder.
 
Örnek: Vergi Barışı Kanununun dördüncü taksidine ait son ödeme günü olan 31/8/2003 tarihinin Pazar gününe rastlaması nedeniyle, ödeme süresinin son günü 1/972003 Pazartesi günü olacaktır. Bu taksitin 18/8/2003 tarihinde ödenmesi halinde, indirim uygulanacak gün sayısı, 19/8/2003 Salı ila 31/8/2003 Pazar tarihleri dikkate alınarak 13 gün olarak hesaplanacak ve 1 aya kadar yapılan erken ödemeler için indirim tutarının hesaplanması aşamasında Bakanlar Kurulunca belirlenen aylık % 2,4 oranı dikkate alınacaktır.
 
2.2. İndirim Miktarının Hesaplanması
İndirim miktarı; ödenmesi gereken amme alacağının, erken ödenen gün sayısı ve yukarıda belirtilen esaslara göre tespit edilen aylık indirim oranın bir günlüğü ile çarpımı suretiyle hesaplanacaktır. Hesaplanan indirim miktarı ödenecek taksit tutarından düşülecek ve ödenecek net taksit tutarı bulunacaktır. Süre hesaplamalarında bir ay 30 gün olarak dikkate alınacaktır. Yapılan hesaplamalar sırasında indirim miktarında meydana gelen 50.000.-TL altındaki tutarlar dikkate alınmayacaktır.        
 
Örnek: Vergi Barışı Kanununa göre ödenmesi gereken beşinci ve altıncı taksitleri toplamı 5.000.000.000.-TL’nın 16.06.2003 tarihinde ödenmesi durumunda indirim miktarı ve net ödenecek taksit miktarı aşağıdaki şekilde belirlenecektir;

Taksidin Son Ödeme Günü
Taksit Tutarı
İndirim Miktarı
Ödenecek Tutar
31.10.2003
2.500.000.000
2.500.000.000*136*(%2,6/30)=294.780.000
2.205.220.000
31.12.2003
2.500.000.000
2.500.000.000*197*(%2,6/30)=426.990.000
2.073.010.000

 
3)Kısmi Ödeme Yapılması Durumunda Erken Ödeme İndirimi 
Taksit ödeme süresinin son günü gelmemiş taksitlere karşılık kısmen ödeme yapılması halinde de erken ödeme indiriminden, net olarak yapılan ödemenin indirimden önceki taksit tutarının hesaplanması suretiyle yararlanabilecektir.
      
4) Diğer Hususlar 
- Erken ödeme indirimi, mükelleflerce vergi dairesine veya Maliye Bakanlığınca vergi tahsil anlaşması yapılan bankalara nakden veya çekle yapılan ödemeler için uygulanacaktır.
 
- Taksit tutarından indirim miktarının düşülmesi sonucunda kalan miktarın nakden veya çek tanzim edilerek ödenmesi esastır.
 
- Taksit tutarının sehven indirim miktarı düşülmeden ödenmesi veya ödenmesi gerekenden fazla miktarda ödeme yapılması durumunda;
 
a-   İndirim miktarı, varsa erken ödeme indirimi uygulanabilecek taksitler için erken ödeme olarak kabul edilir. Bu durumda erken ödeme tarihi, ödemenin yapıldığı tarih olacaktır.
 
b-   İndirim kapsamında ödenecek taksit bulunmadığı takdirde 6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre red ve iade edilir. Bu durumda mahsup veya nakden iade işlemlerinde ayrıca indirim hesaplanmaz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.