Numara : 83
Tarih : 26.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/83
KONU: Hatırlatmalar
 
1- 2007 Yılı Emlak Vergisinin II. Taksidinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir.
 
Bilindiği üzere Emlak Vergisi Kanununa göre tahakkuk eden yıllık Emlak Vergileri iki eşit taksitte ödenmektedir.
 
I. Taksit           : Mayıs ayı sonuna kadar  
    
II. Taksit          : Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 
Süresinde ödenmeyen vergiler için idarece aylık % 2,5 oranında gecikme zammı hesaplanmaktadır.
 
2- Veraset ve İntikal Vergisinin 2007 Yılına İlişkin II. Taksidinin Kasım Ayı Sonuna Kadar Ödenmesi Gerekir.
 
Veraset ve İntikal Vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Taksit süresi toplam (3x2=) 6 taksittir.
 
2007 Yılına ilişkin ikinci taksit Kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Ödenmediği takdirde aylık % 2,5 gecikme faizi ödenecektir.
 
3- Anayasa Mahkemesi Kararına İstinaden İtibari Hizmet Süresinden Yararlanacak Olan Sigortalıların Geçmiş Dönemlere İlişkin Düzeltme Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin 30 Kasım 2007 Cuma Günü Akşamına Kadar Verilmesi ve Prim Farklarının da Aynı Süre İçinde Ödenmesi Gerekir.
 
2007 Yılı 61 ve 66 no’lu sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere; Anayasa Mahkemesi kararına göre 506 sayılı kanunun Ek 5 inci maddesinin IV numaralı bendinin değişmesi nedeniyle, itibari hizmet süresi kapsamına giren sigortalılar için 2007 Mart ila 2007 Temmuz dönemine ilişkin aylara ait 3 no’lu belge türünden düzeltme amacıyla verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç 30 Kasım 2007 tarihine kadar verilmesi ve fark primlerin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir.
 
Bu süre içinde primlerin ödenmemesi halinde 30.11.2007 tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
 
Bilgilerinize sunulur.
    
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.