Numara : 44
Tarih : 26.4.2024

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2024/44

KONU: Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin Duyuru

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan duyuruya göre, halen mücbir sebep hali devam eden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için 30.4.2024 Salı günü sona erecek olan mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31.8.2024 Cumartesi günü sona ermesi uygun bulunmuştur.

Buna göre, mücbir sebep süresince;

  • Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimlerin (Tablo-1),
  • KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimlerinin (Tablo-2),
  • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin (Tablo-3),

verilme ve ödeme süreleri aşağıda yer alan Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar,

  • Yukarıda belirtilen beyannameler ve bildirimler dışında kalan beyanname ve bildirimlerin verilme süresi 31.10.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil), bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 2.12.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil),
  • Mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden önce tahakkuk etmiş olup vadesi bu tarihten sonraya rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ile mücbir sebep halinin başladığı tarihten önce ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vadesi mücbir sebep halinin başladığı tarihten sonrasına rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizlerinin ödeme süresinin; her bir vade tarihi itibarıyla ayrı ayrı değerlendirilerek, normal vade tarihlerinden itibaren 1 yıllık sürenin sonuna kadar, 1 yıllık sürenin 30.9.2024 tarihinden sonrasına tekabül etmesi durumunda ise 30.9.2024 günü sonuna kadar,
  • 2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti ile 2024 yılı motorlu taşıtlar vergisinin birinci ve ikinci taksitlerinin ödeme süresi 2.12.2024 günü sonuna kadar

uzatılmıştır.

Diğer taraftan;

  • 2024 yılı birinci ve ikinci geçici vergi dönemlerine ilişkin geçici vergi beyannameleri verilmeyecektir.
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre verilmesi gereken beyannameler ile bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek özel tüketim vergisi ve 492 sayılı Harçlar Kanunu gereğince işlem yapılmadan ödenmesi gereken harçlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca bu yerlerde bulunan vergi mükelleflerinin ödeme süreleri belirlenen vergi borçları, belirlenen ödeme sürelerini takip eden ay sonuna kadar, diğer amme borçları 31.10.2024 Perşembe günü sonuna kadar, mükelleflerin başvuru yapmaları ve gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksitlendirilebilecektir.

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçeleri dışında mükellefiyet kaydı olup, söz konusu yerlerdeki meslek mensuplarıyla arasında deprem tarihi itibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi bulunması nedeniyle mücbir sebep kapsamında değerlendirilen (ilan edilen mücbir sebep halinin 31.7.2023 tarihi itibarıyla sona erdiği illerde mükellef olanlar dahil) mükellefler için de mücbir sebep hali 31.8.2024 Cumartesi günü sonu itibarıyla sona erecek ve mücbir sebep halinin başladığı 6.2.2023 tarihinden mücbir sebep halinin sona ereceği 31.8.2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimler söz konusu Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar verilecek, bu beyannamelere ve bildirimlere istinaden tahakkuk eden vergiler ise Tablolarda belirtilen sürelerin sonuna kadar ödenecektir.

Diğer taraftan, 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ondokuzuncu fıkrası gereğince; mücbir sebep halinin devamına karar verilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki vergi dairelerine borçlu olanlar; 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurularını 30 Kasım 2024 tarihine (bu tarihin hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle 2 Aralık 2024 Pazartesi günü sonuna) kadar yapmaları ve ilk taksitlerini (peşin ödeme dahil) 31 Aralık 2024 tarihi Salı günü sonuna kadar, diğer taksitlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödemeleri gerekmektedir.

Öte yandan, mücbir sebep halinin sona ermesini müteakip, depremden vergi ödevlerini yerine getiremeyecek şekilde etkilendiğini ve mücbir sebep halinin devam ettiğini belirterek bağlı bulundukları vergi dairelerine bireysel talepte bulunan mükelleflerin durumları da Gelir İdaresi Başkanlığınca ayrıca değerlendirilecektir.

Ayrıntılı bilgilere bağlı olunan vergi dairesinden ulaşılabilir. 

Tablo-1 Gelir stopaj vergisi beyannameleri, sosyal güvenlik mevzuatı gereğince sigortalıların mücbir sebep dönemine ilişkin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirilmesinin zorunlu olması durumunda, bu beyannamelerin vergi kesintilerine (gelir stopaj vergisi) ilişkin kısmı, damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi) beyannameleri ile aylık ve üç aylık olarak verilen diğer beyanname ve bildirimler (Tablo-1 .pdf formatı için tıklayınız.)

AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

3 AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ

SON GÜN

ÖDEMENİN YAPILACAĞI

 SON GÜN

Ocak 2023

Ocak-Şubat-Mart 2023

31 Ekim 2024

2 Aralık 2024

Şubat 2023

Mart 2023

Nisan 2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023

31 Ekim 2024

Mayıs 2023

Haziran 2023

Temmuz 2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023

31 Ekim 2024

31 Aralık 2024

Ağustos 2023

Eylül 2023

Ekim 2023

Ekim-Kasım-Aralık 2023

31 Ekim 2024

Kasım 2023

Aralık 2023

Ocak 2024

Ocak-Şubat-Mart 2024

31 Ekim 2024

31 Ocak 2025

Şubat 2024

Mart 2024

Nisan 2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024

31 Ekim 2024

Mayıs 2024

Haziran 2024

Temmuz 2024

 

31 Ekim 2024

28 Şubat 2025

 

Tablo-2 KDV beyannameleri (üç aylık olarak verilenler dahil) ile Ba-Bs Bildirimleri (Tablo-2.pdf formatı için tıklayınız.)

 

AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

3 AYLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ

SON GÜN

ÖDEMENİN YAPILACAĞI

SON GÜN

Ocak 2023

Ocak-Şubat-Mart 2023

 

30 Eylül 2024

30 Eylül 2024

Şubat 2023

Mart 2023

Nisan 2023

Nisan-Mayıs-Haziran 2023

 

30 Eylül 2024

Mayıs 2023

Haziran 2023

Temmuz 2023

Temmuz-Ağustos-Eylül 2023

 

30 Eylül 2024

31 Ekim 2024

Ağustos 2023

Eylül 2023

Ekim 2023

Ekim-Kasım-Aralık 2023

 

30 Eylül 2024

Kasım 2023

Aralık 2023

Ocak 2024

Ocak-Şubat-Mart 2024

 

30 Eylül 2024

2 Aralık 2024

Şubat 2024

Mart 2024

Nisan 2024

Nisan-Mayıs-Haziran 2024

 

30 Eylül 2024

Mayıs 2024

Haziran 2024

Temmuz 2024

 

30 Eylül 2024

31 Aralık 2024

Tablo-3 Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri (Tablo-3 .pdf formatı için tıklayınız.)

YILLIK VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ

BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ SON GÜN

ÖDEMENİN YAPILACAĞI SON GÜN

2022 Yılı Gelir Vergisi

31 Ekim 2024

2 Aralık 2024

 

2022 Yılı Kurumlar Vergisi

31 Ekim 2024

 

2023 Yılı Gelir Vergisi

31 Ekim 2024

31 Aralık 2024

 

2023 Yılı Kurumlar Vergisi

31 Ekim 2024

 

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Duyuru 26.4.2024

 

Saygılarımızla. 

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.