Numara : 39
Tarih : 2.4.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/39

KONU: Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Değişiklikleri

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilmesi gereken “Kurumlar Vergisi Beyannamesi" ve 2024/1. dönem kurum geçici vergi beyannamesi güncellenerek uygulamaya açılmıştır.

Yapılan güncellemelerden öne çıkan husus ise, 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında Tek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan etmeleri zorunlu hale gelmiştir. Buna istinaden "Ekler" kulakçığına "Bilanço" başlığı altına "Aktif" ve "Pasif" tabloları eklenmiştir.

Güncellenen beyannamelerde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

A) KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

2023 Yılı kazançlarının beyan edileceği Kurumlar Vergisi Beyannamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. "Kazanç ve İlaveler" kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İstisna/İndirim Kodu

Eski Açıklama

Yeni Açıklama

298

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO'lardan)

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYO'ların hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

300

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (GSYF, GYO'lar ve diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (Diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

385

(YENİ)

Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) (Ödenmiş sermayenin en az %50'sine sahip olunmak suretiyle iştirak edilen yurt dışı kurumlardan elde edilen ve yarısı istisna kapsamında olan kazançlar)

386

(YENİ)

ÇVÖA kapsamında istisna olarak beyan edilen iştirak kazançları

2. "Kazanç ve İlaveler" kulakçığının "Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümüne aşağıdaki istisna/indirim kodları eklenmiştir.

İstisna/İndirim Kodu

Açıklama

460

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) (Profesyonel spor dalları)

461

Sponsorluk Harcamaları (K.V.K. Mad. 10/1-b) (Amatör spor dalları)

462

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)

463

Türkiye Yeşilay Cemiyetine Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar (KVK Mad.10/1-f)

464

Aile ve Gençlik Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7474 s. Kanun Mad. 6)

465

Afet Yeniden İmar Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7441 s. Kanun Mad. 7)

466

Uludağ Alan Başkanlığına yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları (7432 s. Kanun Mad.8)

467

İstanbul Finans Merkezi Bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim (10/1-i)

3. "Vergi Bildirimi" kulakçığında bulunan

- 7440 sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesi Kapsamında Kurumlar Vergisine Yönelik Artırılan Matrah

- Toplam Kurumlar Vergisi Matrahı

- Ödenmesi Gereken Ek Vergi

kaldırılmıştır.

4. "Ek Vergi Bildirimi" kulakçığı kaldırılmıştır.

5. Enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 30/12/2023 tarihli ve ikinci mükerrer 32415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir. 20.02.2024 tarihinde ise 165 No.lu Sirküler ile uygulamaya yönelik açıklamalar yapılmıştır. Buna istinaden:

a. "Ekler" kulakçığında yer alan "Ayrıntılı Bilanço ve Ayrıntılı Gelir Tablosu", "Tek Düzen Hesap Planı" bölümündeki "Aktif" ve "Pasif" tablolarına, "Enflasyon Düzeltmesi Sonrası Cari Dönem" sütunu eklenmiştir.

b. "Ekler" kulakçığına "Farklı Muhasebe Tekniği Kullanan Kurumlarda Enflasyon Düzeltmesi" tablosu eklenmiştir.

6. "Ekler" kulakçığında yer alan "Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar" tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İstisna/İndirim Kodu Kodu Açıklama

Açıklama

88

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi

89

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

90

İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

91

Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi

“55” kodlu Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi", "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak güncellenmiştir.

7. “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknogirişim Sermaye Desteği” tablosunda bulunan “Teknoloji Bölgeleri” sütunu kaldırılmıştır.

8. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-a Maddesine Göre Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan 297, 298, 299, 300, 306 ve 307 no.lu satırlara bilgi girişi yapılması durumunda bu tablonun doldurulması gerekmektedir.

9. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-b Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç veİlaveler” kulakçığının "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “317 kodlu Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

10. “Ekler” kulakçığına “KVK 5/1-c Maddesine Göre Yurt Dışı İştirak Satış Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler” tablosu eklenmiştir. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

11. "Ekler" kulakçığına "KVK 5/1-g maddesine Göre Şube Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler" tablosu eklemiştir. "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan “322 kodlu Yurtdışı Şube Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-g)” satırına bilgi girişi yapan mükelleflerin bu tabloya doldurmaları gerekmektedir.

12. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde yer alan 318 kodlu Tam Mükellef Anonim Şirketlerin Yurtdışı İştirak Hisseleri Satış Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-c), 319 kodlu Emisyon Primi Kazancı (K.V.K. Mad. 5/1-ç), 311 kodlu Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar (Yönetici Şirketler) istisnalarından anonim şirketler dışındaki mükelleflerin yararlanması engellenmiştir.

B) 2024/1 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN KURUM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ DEĞİŞİKLİKLERİ

2024/1 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İstisna/İndirim Kodu

Eski Açıklama

Yeni Açıklama

298

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYF ve GSYO'lardan)

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-3) (GSYO'ların hisse senetlerinden elde ettikleri kar payları ve katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler ile bu fonların katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

300

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (GSYF, GYO'lar ve diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-a-5) (Diğer yatırım fonlarına katılma paylarının değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları)

388

(YENİ)

Yurtdışı İştirak Kazançları (K.V.K. Mad. 5/1-b) (Ödenmiş sermayenin en az %50'sine sahip olunmak suretiyle iştirak edilen yurt dışı kurumlardan elde edilen ve %50’si istisna kapsamında olan kazançlar)

Diğer taraftan

- "361 kodlu Yurt dışı iştirak hissesi satış kazancı (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)"

- "362 kodlu Yurt dışı iştirak kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)"

- "363 kodlu Yurt dışı şube kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)"

- "364 kodlu Yurt dışı tasfiye kazançları (7143 sayılı Kanun 10/13 md.)"

satırları kaldırılmıştır.

2. “Kazanç ve İlaveler” kulakçığının “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne aşağıdaki istisna/indirim kodları eklenmiştir.

İstisna/İndirim Kodu

Açıklama

460

Aile ve Gençlik Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7474 s. Kanun Mad. 6)

461

Afet Yeniden İmar Fonuna yapılan bağış ve yardımlar (7441 s. Kanun Mad. 7)

462

Uludağ Alan Başkanlığına yapılan bağış ve yardımlar ile sponsorluk harcamaları (7432 s. Kanun Mad. 8)

Diğer taraftan, “111 kodlu VUK 325/A'ya Göre Girişim Sermayesi Fonu Olarak Ayrılan Tutarlar(KVK Mad. 10/1-g)” satırı kaldırılmıştır.

3. “Ekler” kulakçığında yer alan “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazançlar” tablosunda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

İstisna/İndirim Kodu Kodu Açıklama

Açıklama

191

Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi

192

Giresun Teknoloji Geliştirme Bölgesi

193

İTÜ Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi

194

Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknoloji Geliştirme Bölgesi

4. "Ekler" kulakçığındaki "Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler" tablosunda bulunan

- "6736 s.K. kapsamında oluşan KKEG"

- "7143 s.K. kapsamında oluşan KKEG"

satırları kaldırılmıştır.

5. 2024 yılı vergilendirme döneminden itibaren geçici vergi beyanlarında Tek Düzen Hesap Planı kullanan mükelleflerin cari döneme ilişkin bilanço bilgilerini beyan etmeleri gerekmektedir. Buna istinaden “Ekler” kulakçığına “ Bilanço ” başlığı altına “Aktif” ve "Pasif” tabloları eklenmiştir.

 

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.