Numara : 33
Tarih : 22.2.2024

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2024/33

KONU: e-Defter Uygulamasında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı

Gelir İdaresi Başkanlığınca Elektronik Defter Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırlandı.

Bu Tebliğ taslağı ile 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde yapılması öngörülen bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Elektronik Muhasebe Fişi Uygulaması

Tebliğin “Tanımlar ve Kısaltmalar” başlıklı 2 nci maddesinde yapılması öngörülen değişiklikle, bazı tanımlar değiştirilmekte ve Tebliğe “Elektronik Muhasebe Fişi” tanımı eklenmektedir.

Yeni eklenen tanım:

“Elektronik Muhasebe Fişi: Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve içeriğe uygun olarak elektronik ortamda düzenlenen, imzalanan, muhafaza ve ibraz edilebilen muhasebe fişine ait elektronik kayıtlar bütününü

Yapılan bu düzenleme ile ilintili olarak aynı Tebliğin “4.4. e-Defter Dosyaları, Berat Dosyaları ve Muhasebe Fişlerinin Muhafaza ve İbrazı” bölümünün 4.4.1 numaralı fıkrasının (a) bendinde aşağıdaki şekilde değişiklik yapılmaktadır.

Değiştirilen bent:

“a) e-Defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyaları birbirleri ile ilişkili şekilde elektronik ortamda, muhasebe fişleri ise kağıt ve/ veya elektronik muhasebe fişi olarak elektronik ortamda, istenildiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilmek zorundadır

e-Defter Uygulamasını Kullanma Zorunluluğu

Aynı Tebliğin “e-Defter Uygulamasına Dâhil Olma Zorunluluğu” başlıklı 3.2 inci bölümünde yapılması öngörülen değişiklikle aşağıdaki durumlardaki mükelleflerin e-Defter uygulaması yükümlülükleri açıklanmaktadır.

  • e-Defter uygulamasına dâhil olduktan sonra veya dâhil olmak zorundayken işi bırakıp daha sonra yeniden mükellefiyet tesis ettiren gerçek kişi mükellefler, bilanço esasına göre defter tutma yükümlülüğünün bulunması halinde, işe başladıkları tarih itibarıyla e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır.
  • e-Defter uygulamasına dâhil olan veya dâhil olmak zorunda olan bir gerçek kişi mükellefin ticaret şirketine dönüşmesi halinde, yeni kurulan ticaret şirketi de e-Defter uygulamasına dâhil olmak zorundadır. Uygulamaya dâhil olma süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
  • Haklarında iflas kararı verilen mükelleflerin e-Defter hesapları, iflas idaresi/dairesinin talebine istinaden iflas kararının verildiği tarih itibarıyla kapatılabilir. İflas kararının kaldırılması halinde söz konusu mükellef yeniden e-Defter uygulamasına geçmek zorundadır. Bu durumda uygulamaya geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemez.
  • e-Defter uygulamasına dâhil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dâhil olmayan mükelleflerin e-Defter hesapları, zorunluluğun başladığı tarih itibarıyla Başkanlık tarafından re’sen açılır ve durum mükellefe bildirilir. Bu bildirimin yapılmamış olması mükellefin e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu mükellefler, e-Defter uygulamasına dâhil olmaları gereken tarihten itibaren kâğıt ortamında defter tutamazlar, kâğıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılır.
  • Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla e-Defter uygulamasına dâhil olmak zorunda olmasına rağmen uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin e-Defter hesapları, Başkanlık tarafından mükelleflere yapılan bildirim tarihini izleyen ay başından geçerli olmak üzere re’sen açılır ve bu durum mükellefe bildirilir. Söz konusu mükellefler, bahse konu aybaşından itibaren kâğıt ortamında defter tutamazlar, kâğıt ortamında tuttukları defterler hiç tutulmamış sayılır.

e-Defter Sürelerinde Değişiklik Yapılması

Aynı tebliğin defter ve berat dosyalarını oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve Başkanlık onaylı berat dosyalarını alma sürelerine ilişkin "4.3.4" numaralı fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, e-defter uygulamasındaki süreler değiştirilmektedir.

Sürelere ilişkin mevcut uygulama ve öngörülen değişiklikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Dönem

Mevcut

Öngörülen

Dönem

Mevcut

Öngörülen

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunulması Halinde

Ocak

Nisan ayı sonu

Mayıs ayının 8 inci gün sonu

Ocak

Mayıs ayı sonu

Haziran ayının 8 inci gün sonu

Şubat

Mayıs ayı sonu

Haziran ayının 8 inci gün sonu

Şubat

Mart

Haziran ayı sonu

Temmuz ayının 8 inci gün sonu

Mart

Nisan

Temmuz ayı sonu

Ağustos ayının 8 inci gün sonu

Nisan

Ağustos ayı sonu

Eylül ayının 8 inci gün sonu

Mayıs

Ağustos ayı sonu

Eylül ayının 8 inci gün sonu

Mayıs

Haziran

Eylül ayı sonu

Ekim ayının 8 inci gün sonu

Haziran

Temmuz

Ekim ayı sonu

Kasım ayının 8 inci gün sonu

Temmuz

Kasım ayı sonu

Aralık ayının 8 inci gün sonu

Ağustos

Kasım ayı sonu

Aralık ayının 8 inci gün sonu

Ağustos

Eylül

Aralık ayı sonu

Ocak ayının 8 inci gün sonu

Eylül

Ekim

Ocak ayı sonu

Şubat ayının 8 inci gün sonu

Ekim

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı izleyen ayın 8 inci günü sonuna kadar.

Kasım

Şubat ayı sonu

Mart ayının 8 inci gün sonu

Kasım

Aralık

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayın sonuna kadar.

Gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verileceği ayı izleyen ayın 8 inci günü sonuna kadar.

Aralık

Söz konusu Tebliğ Taslağına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.