Numara : 64
Tarih : 3.5.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/64

KONU: Mayıs Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar

Bilindiği üzere, mükelleflerce Mayıs ayında yerine getirilmesi gereken bir takım yükümlülükler mevcuttur. Bu sirkülerimizde vergi levhası alma zorunluluğu ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimlerine ilişkin özet açıklamalara yer verilmektedir.

A) Vergi Levhası Alma Zorunluluğu

Bilindiği üzere, 6111 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, VUK'un 5 inci maddesinde yer alan "levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar." ibaresi "levhayı almak zorundadırlar." şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin verilmesinden sonra vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre oluşturularak, mükellefin internet vergi dairesi hesabına aktarılmaktadır.

Vergi levhaları sistem tarafından internet vergi dairesi hesaplarına aktarıldıktan sonra mükellefler, her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi levhasını almak zorundadırlar.

Vergi levhası almak ve bulundurmak zorunda olan mükelleflerin vergi levhalarını, 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar yazdırmaları gerekmektedir.

Yazdırılan vergi levhaları iş yerlerinin;

 • Merkezlerinde,
 • Şubelerinde,
 • Satış mağazalarında,
 • Çiftçilerin doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhanelerinde,
 • Taşıt işletmeleri ayrıca taşıtlarında (taşıt işletmesi ifadesi, ücret karşılığında yolcu veya eşya taşımacılığını ifade ettiğinden, diğer iş kollarında faaliyet gösteren mükelleflerin taşıtlarında vergi levhası bulundurma mecburiyetleri bulunmamaktadır.)

yetkililerce istenildiğinde ibraz etmek üzere bulundurulacaktır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)

B) Yabancı Sermayeli Şirket ve İrtibat Bürolarının Bildirim Mükellefiyetleri

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (Resmi Gazete: 17/06/2003; 25141) ile bu Kanun kapsamında çıkarılan ve 1 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile değiştirilen "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği" (R.G: 20/08/2003; 25205) gereğince yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürolarının bildirimleri özetle aşağıdaki şekilde olacaktır.

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin;

1) Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler başlıklı 5 inci maddesi uyarınca kanun kapsamındaki şirket ve şubeler:

 • Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemine (E-TUYS) giriş yaparak "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
   
 • Faaliyetlerine ilişkin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (E-TUYS) yer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu”ndaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
   
 • Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS'tayer alan "Ortaklar Listesi" alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
    
 • Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS'tayer alan “Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.
    
 • Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS'tayer alan "Ortaklar Listesi" alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2. İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler başlıklı 8 nci maddesi hükmüne göre:

 • Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde yönetmelikte belirtilen sürelerde (5 yıl veya 10 yıl) sonuçlandırabilecektir.
   
 • Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmayacaktır.
   
 • Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe ileteceklerdir.
   
 • İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, sirküler ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne göndermeleri gerekmektedir. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarınınsüre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilecektir.

3. Kanun kapsamında olmayan yerli sermayeli şirketlerin bildirim yükümlülüklerinin doğması durumunda verilmesi gereken formlar:

Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

a) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

b) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle

hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS'tayer alan "Yatırımcı", "Ortak Listesi" ve varsa "Bağlı İştirakleri" alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

C) Vergi ödeme zamanları

Mays ayında gerçekleştirilmesi gereken bazı yükümlülüklere hatırlatma amacıyla aşağıda yer verilmiştir.

İlk Tarih

Son Tarih

VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ

1.04.2023

5.05.2023

2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.04.2023

5.05.2023

Ocak-Şubat-Mart 2023 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin Verilmesi ve Ödemesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.04.2023

5.05.2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.04.2023

5.05.2023

Mart 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.04.2023

5.05.2023

2022 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödemesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.01.2023

8.05.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.02.2023

8.05.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.11.2022

8.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Ekim 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.12.2022

8.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Kasım 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri) (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.01.2023

8.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin, Aralık 2022 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (154 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri)

1.05.2023

10.05.2023

16-30 Nisan 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

2.05.2023

10.05.2023

16-30 Nisan 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Alkollü İçecekler, Alkolsüz İçecekler, Tütün Mamulleri ve Makaronlara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

15.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.04.2023

17.05.2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.04.2023

17.05.2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.04.2023

17.05.2023

2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Kurumlar Vergisi Mükellefleri Tarafından Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunun Verilmesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

22.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2023

25.05.2023

1-15 Mayıs 2023 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

16.05.2023

25.05.2023

1-15 Mayıs 2023 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi

1.05.2023

26.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Konaklama Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

26.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

26.05.2023

GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

26.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

29.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

12.03.2023

31.05.2023

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Başvuru Süresi

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)

1.02.2023

31.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Ocak 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)

1.03.2023

31.05.2023

Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.05.2023

31.05.2023

7256 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 15. Taksit Ödemesi

1.03.2023

31.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Şubat 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.05.2023

31.05.2023

7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi

1.03.2023

31.05.2023

2023 Yılı Emlak Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

1.05.2023

31.05.2023

Veraset ve İntikal Vergisinin 1.Taksit Ödemesi

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

1.03.2023

31.05.2023

2023 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi

1.05.2023

31.05.2023

Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi

1.05.2023

31.05.2023

Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi

1.04.2023

31.05.2023

2022 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi

1.04.2023

31.05.2023

Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2023 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi

1.05.2023

31.05.2023

2022 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınması

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 464 Sıra No.lu VUKGT Kapsamında Bildirimde Bulunma Zorunluluğu Getirilen Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kargo ve Lojistik İşletmeleri Tarafından Bildirim Verilmesi

1.05.2023

31.05.2023

Nisan 2023 Dönemine Ait 538 Sıra No.lu VUKGT kapsamında Taşınmaz (Satış/Kiralama) ve Motorlu Taşıt (Satış) İlanlarını Platformları Üzerinden Yayımlayanlar ile Günübirlik Konut Kiralama İşini Platformları Üzerinden Sağlayanlarca Bildirim Verilmesi

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.