Numara : 60
Tarih : 24.4.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/60

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

20/4/2023 tarihli ve 32169 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)” yayımlandı.

Bu Karar ile yatırım teşvik uygulamasına ilişkin 2012/3305 Sayılı Kararda yapılan değişiklikle, “Dijital Dönüşüm Destek Programı”, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” ve bazı Ar-Ge ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar öncelikli yatırım konuları arasına eklenmiş; ayrıca bazı seracılık yatırımları da yatırım teşvik kapsamına alınmıştır.

1) Dijital Dönüşüm Destek Programı ve Yeşil Dönüşüm Destek Programı tanımları

Önemli yatırım destekleri verilen öncelikli yatırım konularına eklenen "Dijital Dönüşüm Destek Programı" ve  "Yeşil Dönüşüm Destek Programı" tanımları 2012/3305 Sayılı Karar'da aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Buna göre;

Dijital Dönüşüm Destek Programı: Teknolojik ürün ve çözümlerin işletme süreçlerine entegre edilerek maliyet azaltımı, verimlilik ve kalite artışı, çalışan ve müşteri memnuniyeti gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Milli Teknoloji Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

Yeşil Dönüşüm Destek Programı: Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla uyumlu, doğal kaynaklan koruyan, iklim ve sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan, kaynak verimli ve düşük karbonlu üretimi amaçlayan yatırımların desteklenmesine yönelik olarak, Bakanlık tarafından belirlenecek uygulama usul ve esasları kapsamında Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğünce yürütülecek olan destek programını,

ifade etmektedir.

2) Öncelikli Yatırım Konuları Kapsamına Alınan Yatırımlar

Karar ile “Dijital Dönüşüm Destek Programı”, “Yeşil Dönüşüm Destek Programı” öncelikli yatırım konuları arasına dahil edilmiştir.

Ayrıca, 2012/3305 sayılı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilerek, Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar da öncelikli yatırım konuları kapsamına alınmıştır.

Eksi düzenleme:

Yeni düzenleme:

h) Bakanlık, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.

h) TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ya da 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge merkezlerinde yürütülen Ar-Ge projesi sonucunda geliştirildiği Bakanlıkça görevlendirilen izleyici raporu veya varsa ilgili Değerlendirme ve Denetim Komisyonu kararı ile belgelenen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik yatırımlar.”

-

“ee) Dijital Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.

-

ff) Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar.”

2.1) Öncelikli Yatırım Kapsamındaki Yatırımlara Verilen Destekler

2012/3305 Sayılı Karar uyarınca, öncelikli yatırım konuları 5 inci bölgede uygulanan ve aşağıda yer verilen bölgesel desteklerden faydalanabilir:

  • Gümrük vergisi muafiyeti,
  • KDV istisnası ve iadesi,
  • Faiz veya kâr payı desteği (5 inci bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı,),
  • Sigorta primi işveren hissesi desteği (7 yıl ve sabit yatırım tutarının %15’ini geçemez.),
  • Vergi indirimi (Yatırıma katkı oranı %40 ve Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı %80),
  • Yatırım yeri tahsisi.

3) Asgari yatırım şartı

2012/3305 Sayılı Kararın “Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite” başlıklı 5 inci maddesi uyarınca, yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari yatırım tutarları/oranları belirlenmiştir; ancak Dijital Dönüşüm Destek Programı ile Yeşil Dönüşüm Destek Programı kapsamındaki yatırımlar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır. Diğer bir ifadeyle bu yatırımlar için asgari yatırım şartı aranmayacaktır.

4) Seracılık yatırımları

2012/3305 Sayılı Kararın Ek-4 sayılı ekinde teşvik edilmeyecek veya teşviki belirli şartlara bağlı yatırım konuları yer almaktadır. Bu ekin I/A bölümünün 4 numaralı sırasında ise “5 dekarın altındaki seracılık yatırımları” yer almaktadır.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Kararın EK-4 sayılı ve “TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün 4 ve 5 numaralı sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

5 dekarın altındaki seracılık yatırımları

5 dekarın altındaki seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları

Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç)

Bitkisel üretim (5 dekar ve üstü seracılık yatırımları ve tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 altındaki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları, kültür mantarı yetiştiriciliği ve entegre hayvancılık yatırımları içerisindeki yem bitkileri yetiştiriciliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kâğıt hamuru üretimine yönelik asgari yüz hektar alanındaki plantasyon yatırımları hariç)

Buna göre, tamamen yapay ışık ile fotosentez sağlanan ve üretimin yapıldığı katmanların toplam alanı 1000 m2 üstündeki kent tarımı kapsamında kontrollü dikey tarım/sera yatırımları, yatırım teşvik kapsamında desteklenebilecektir.

5) Faiz veya kâr payı desteğinde değişiklik

Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın "Faiz veya kâr payı desteği" başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan bent ve fıkra:

“(g) 5 inci bölgede gerçekleştirilecek üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar kapsamında Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan TL cinsi krediler için yedi puanı,”

“(3) Bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında yapılacak yatırımlarda proje bazında sağlanacak faiz veya kâr payı desteği  tutarları 3 üncü, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde sırasıyla birmilyon, birmilyonikiyüzbin, birmilyondörtyüzbin ve birmilyonsekizyüzbin Türk Lirasını geçemez. Ancak bu fıkrada belirtilen üst sınırlar, EK-l'de yer alan 3 üncü bölge illerinin EK-7'de yer alan ilçelerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-l'de yer alan 4 üncü bölge illerinin organize sanayi bölgeleri veya endüstri bölgelerinde, EK-1 'de yer alan 5 inci ve 6 ncı bölge illerinde gerçekleştirilecek imalat sanayi yatırımlarına yönelik (US-97 Kodu: 15- 37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan ve "İmalata Dayalı İthal İkamesi Destek Paketi" kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından teminatlandırılan TL cinsi krediler ile TL cinsi fınansal kiralama işlemleri kapsamında bir kat artırılarak uygulanır.”

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7108)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.