Numara : 54
Tarih : 6.4.2023

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/54

KONU: Depremden Etkilenen İller Cazibe Merkezleri Programı Kapsamına Alındı

5/4/2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de “Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7028)” yayımlandı.

Bu Karar ile afet bölgesi kabul edilen ve aşağıda EK-2’de yer alan ilçelerde yapılan yatırımların, en yüksek bölgesel teşviklerin sağlandığı 6 ncı bölge desteklerinden yararlanabilmesine imkan sağlanmaktadır.

1) 6 ncı Bölge Destekleri

2012/3305 Sayılı Karar kapsamında, 6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için aşağıdaki destekler verilebilmektedir:

a) Gümrük vergisi muafiyeti,

b) KDV istisnası,

c) Vergi indirimi,

ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,

d) Yatırım yeri tahsisi,

e) Faiz veya kâr payı desteği,

f) Gelir vergisi stopajı desteği,

g) Sigorta primi desteği.

2) Karar ile Getirilen Teşvik Düzenlemesi

Bu Karar ile 2018/11201 Sayılı Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar’a eklenen geçici 1 inci madde ile 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş İlinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen ve aşağıda EK-2’de yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanabilecektir.

2.1) Faiz ve Kar Payı Desteğinde Sınırlama

2012/3305 sayılı Kararda, talep edilmesi halinde, bölgesel teşvik uygulamaları ve stratejik yatırımlar kapsamında desteklerden yararlanacak yatırımlar için bankalardan kullanılacak en az 1 yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının 6 ncı bölgede yapılacak bölgesel yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 7 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi halinde azami ilk 5 yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir.

Bu Karar kapsamda afet bölgelerinde yapılacak yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği sabit yatırım tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 30 milyon Türk Lirasını geçemeyecektir. Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan ve faiz veya kâr payı desteğinden yararlanan krediler ve finansal kiralama borçlanmaları için, bu fıkrada belirtilen sınırlar aşılmamak kaydıyla, uygulanan faiz veya kâr payı desteği puanında değişiklik yapılmadan destek süresi sonuna kadar uygulama yapılacaktır.

2.2) Yatırım Kapsamı

Karara göre;

a) Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar,

b) Yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar da dahil olmak üzere yeni yatırımlar,

bu kapsamda değerlendirilecektir.

Ayrıca bu düzenleme kapsamında, 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde desteklenen yatırımlar, US-97 Kodu:15-37 olan yatırım konuları için anılan Kararın TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI başlıklı EK-4’ünde yer alan hükümler dikkate alınmayacaktır. Ancak söz konusu EK-4’ün;

- I/B bölümünün (7) numaralı sırasında belirtilen demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlarda sadece depremden zarar gören yatırım unsurlarının yenilenmesine yönelik yatırımlar ile

- Aynı ekin II/B bölümünün (2) numaralı sırasındaki hazır beton yatırımları

bu sırada belirtilen şartlara uygun olarak geçici 1 inci maddesi kapsamında değerlendirilecektir.

2.3) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ve Sigorta Primi Desteğinin Uygulanması

Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlarda, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği, yatırımın tamamlanmasını müteakip, 1/8/2022-31/1/2023 tarihleri arasında (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısının;

a) Depremlerle yıkılan veya hasar nedeniyle sonrasında yıkılmasına karar verilen tesislerde tamamı ilave istihdam,

b) Ağır hasarlı tesislerde %25’i mevcut istihdam, %75’i ilave istihdam,

c) Orta hasarlı tesislerde %50’si mevcut istihdam, %50’s ilave istihdam,

ç) Az hasarlı tesislerde %75’i mevcut istihdam, %25’i ilave istihdam,

d) Hasarsız tesislerde %90’ı mevcut istihdam, %10’u ilave istihdam,

kabul edilerek uygulanacaktır.

Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız tesislerde sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği toplamının sabit yatırım tutarına oranı %200’ü geçemeyecektir.

Bu kapsamda hasar türü için, yapıya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen hasar tespit raporu esas alınacaktır.

Hasarsız tesisler, yatırımcı tarafından ilgili sigorta şirketinden veya Bakanlık il müdürlüklerinden makine ve teçhizat hasarına ilişkin rapor temin edilmesi halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilecektir.

3) GEÇİCİ 1 İNCİ MADDE KAPSAMINDAKİ İLÇELER (EK-2)

Bu düzenleme kapsamından, aşağıda yer alan ilçelerde gerçekleştirilecek asgari 1 milyon 500 bin TL tutarındaki yatırımlar yararlanabilecektir.

İl

İlçe

ADIYAMAN

BESNİ

ÇELİKHAN

GERGER

GÖLBAŞI

KAHTA

MERKEZ

SAMSAT

SİNCİK

TUT

ELAZIĞ

ALACAKAYA

ARICAK

BASKİL

KARAKOÇAN

KEBAN

KOVANCILAR

MADEN

PALU

SİVRİCE

GAZİANTEP

ARABAN

İSLAHİYE

NURDAĞI

HATAY

ALTINÖZÜ

ANTAKYA

ARSUZ

BELEN

DEFNE

DÖRTYOL

ERZİN

HASSA

İskenderun

KIRIKHAN

KUMLU

PAYAS

REYHANLI

SAMANDAĞ

YAYLADAĞI

KAHRAMANMARAŞ

AFŞİN

ANDIRIN

ÇAĞLAYANCERİT

DULKADİROĞLU

EKİNÖZÜ

ELBİSTAN

GÖKSÜN

NURHAK

4) Cazibe Merkezleri Programı Kararının Bu Düzenleme Kapsamında Uygulanmayacak Hükümleri

Bu düzenleme kapsamında, 2018/11201 sayılı Cazibe Merkezleri Programına ilişkin Kararın; 1 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci madde hükümleri ve 8 inci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri uygulanmayacaktır.

1 inci maddenin ikinci fıkrası;

“(2) Bu Karar, EK-1'de yer alan Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde; özel sektör tarafından gerçekleştirilecek imalat sanayii yatırımları (US-97 Kodu: 15-37) ile çağrı merkezi ve veri merkezi yatırım projeleri için sağlanacak destekleri kapsar.”

3 üncü maddesi;

“Destekler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar, Komite tarafından uygun bulunması halinde enerji desteği ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sağlanan destek unsurlarından 6 ncı bölge şartlarında, 6 ncı bölgede uygulanan oran ve sürelerle yararlanır.”

4 üncü maddesi

“Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite

 MADDE 4- (1) Bu Karar kapsamında desteklenecek imalat sanayi yatırımlarının (US-97 Kodu: 15-37) organize sanayi bölgesi veya endüstri bölgesinde gerçekleştirilmesi ve asgari 2 milyon TL yatırım tutan şartını sağlaması gerekir.

(2) Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmek için çağrı merkezi yatırımlarının asgari 200 kişilik istihdam sağlaması, ANSI/TIA-942 veya Uptime Institute TİER-3 veya üstü seviyede olan veri merkezi yatırımlarının ise asgari 5.000 m2 beyaz alan ihtiva etmesi gerekir.”

5 inci maddesi

“Enerji desteği

 MADDE 5- (1) Komite tarafından desteklenmesi uygun görülen yeni yatırımlardan enerji desteği ihtiva edenlerin, işletmeye geçilmesini müteakip gerçekleşen sabit yatırım tutarının % 25'ini aşmamak üzere aylık elektrik enerjisi giderlerinin azami %30'u üç yıl süreyle işletme bazında 10 milyon Türk Lirasına kadar Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

(2) Komite birinci fıkrada belirtilen limitler dâhilinde desteğin oran, süre ve miktarını; il, sektör veya ürün bazında belirlemeye yetkilidir.

(3) Enerji desteği ödemeleri, illerde valilik bünyesinde oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucunda hazırlanan bilgi ve belgelere istinaden üçer aylık dönemler halinde yapılır.

(4) Enerji desteği ile ilgili olarak işletmelerin enerji giderinin hesaplanmasında, eski dönem borçları, gecikme faizleri, ceza bedelleri ve KDV hariç enerjinin temin edildiği kurum veya kuruluşlarca düzenlenmiş ve bedeli peşin olarak fatura döneminde ödenmiş fatura tutarları dikkate alınır.

(5) Mevcut tesisler ile teşvik belgeli yatırımların aynı elektrik sayacını kullanması durumunda, enerji desteği uygulaması ilgili sayaca ait elektrik faturasının dördüncü fıkraya göre belirlenen tutarı üzerinden yapılır.

(6) Bu desteğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar tebliğle belirlenir.”

8 inci maddenin dördüncü ve altıncı fıkrası hükümleri

“(4) 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının EK-4'ünde yer alan "teşvik edilmeyecek yatırımlar" bu Karar kapsamında da değerlendirmeye alınmaz.”

“(6) Yatırımın gerçekleşmemesi veya Cazibe Merkezleri Programına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi ve talep edilmesi halinde proje, yürürlükteki Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Ancak, bu Karar kapsamında yararlanılıp Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında sağlanamayan destekler ile varsa fazladan yararlandırılan destekler, 9 uncu maddenin birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde geri alınır.”

 

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7028)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.