Numara : 27
Tarih : 8.2.2023

 VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2023/27

KONU: Deprem Felaketi Nedeniyle Başlatılan Kampanyaya Yapılan Bağışlar

Ülkemizde, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketi sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı “AFAD” tarafından yardım kampanyası başlatılmıştır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin (1)-e bendinde, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı, kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Benzer şekilde, bu hüküm, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesinin (1)-10 numaralı bendinde gelir vergisi mükellefleri için de yer almaktadır.

3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 3483 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrasında zarar gören afetzedeler için yapılacak yardımların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görülmüştür.

AFAD internet sitesinde “Deprem Yardım Kampanyası Banka Hesap Bilgilerini” ve “SMS” bilgilerini bir duyuru ile paylaşarak, yardım kampanyasını başlatmıştır.

Buna göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) ilan edilen banka hesaplarına bağış olarak yatırılan tutarların tamamı, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde (geçici vergi) ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen kazançtan indirilebilecektir.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2.2.4. Bağış ve yardımın belgelendirilmesi" başlıklı bölümü uyarınca; ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekmektedir.

Buna ilaveten, Türkiye Kızılay Derneğine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebilecektir (Gelir vergisi mükellefleri için benzer hüküm Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin (1)-11 bendinde yer almaktadır).

Kızılay’a yapılacaaynî bağış ve yardımlar ise KVK Tebliğinin "10.3.2.1. Kurum kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde, kurum kazancının veya gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirin %5'i ile sınırlı olarak matrahtan indirilebilmektedir.

Diğer taraftan, kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların tutarı, o yıla ait kurum kazancı ile sınırlıdır. Bağışın yapıldığı hesap döneminde indirilemeyen bağış ve yardım tutarlarının sonraki dönemlere devredilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup anılan Tebliğde vergi avantajlarından yararlanabilmek için

  • Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması,
  • Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması,
  • Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması ve
  • Yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılması 

gerektiği belirtilmiştir.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.