Numara : 114
Tarih : 27.11.2023

VERGİ SİRKÜLERİ 

NO: 2022/113

KONU: 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir

25.11.2023 tarihli R.G'de yayımlanan 554 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
 • Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,
 • Yemek yardımı istisnası,
 • Kiralanan binek araçlara ilişkin gider yazılabilecek tutar,
 • Binek otomobillerin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gider olarak dikkate alınabilecek tutarı
 • Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
 • Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,
 • Çeşitli harç tutarları,
 • Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,
 • 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.