Numara : 93
Tarih : 25.7.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/93

KONU: Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

23/7/2022 tarihli ve 31901 sayılı Resmi Gazete’de uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin ceza miktarlarının belirlenmesine hakkında 539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Uzlaşma müessesi, Vergi Usul Kanununun Ek 1 ila 12 nci maddelerinde düzenlemektedir. Bu uygulamada en son 26.10.2021 tarihli R.G’de yayımlanan 7338 Sayılı Kanun ile VUK’un ek 1 ve ek 11 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle, 5.000 Türk lirasını (1/1/2022'den itibaren 6.800 Türk lirası) aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma ve tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına alınmıştı. Bu değişikliğe bağlı olarak Vergi Usul Kanununun 376 nci maddesinde de değişiklik yapılarak, üzerinde uzlaşılan bu cezaların da Kanunun ilgili maddesinde düzenlenen sürede ödenmesi durumunda üzerinde uzlaşılan cezanın %25’inin indirilmesi sağlanmıştı. Diğer taraftan 5.000 Türk lirasını (1/1/2022'den itibaren 6.800 Türk lirası) aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için ise Kanunun 376 nci maddesindeki indirim oranının %50 artırımlı olarak uygulanabilmesi temin edilmişti.

Bu Tebliğ ile uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının miktarları belirlenmektedir.

1) Uzlaşma komisyonlarının tarh edilen vergi ve kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri vergi miktarına ilişkin yetki sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan listede (Ek 1)* aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Uzlaşma görüşmesinin yapılacağı yetkili komisyon, vergi/ceza ihbarnamesindeki tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir.

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla tarhiyatın yapıldığı durumlarda yetkili komisyon en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek vergi miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

Kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile VUK’un 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınarak yetkili uzlaşma komisyonu belirlenecektir. Vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisi içerisinde kalıyor ise vergi ziyaı cezası için yapılan uzlaşma talepleri de bu komisyonda görüşülecektir.

Yukarıdaki şekilde kesilen vergi ziyaı cezalarının birden fazla olması halinde ise yetki, cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden en yüksek vergi miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenerek uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerle birlikte yetkili uzlaşma komisyonunda görüşülecektir.

2) Uzlaşma komisyonlarının usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetkisi ve yetkili uzlaşma komisyonlarının tespiti

Uzlaşma komisyonlarının uzlaşma konusu yapabilecekleri usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin yetki sınırı bu Tebliğ ekinde yer alan listede (Ek 2)** aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılan ve vergi dairesi/mal müdürlüğü uzlaşma komisyonlarının yetkisini aşan uzlaşma talepleri ilgili vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık uzlaşma komisyonunca, bunların yetkisini aşan uzlaşma talepleri ise sırasıyla Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca incelenip sonuçlandırılacaktır.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasının uzlaşma kapsamına girip girmediğinin tespitinde vergi/ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinde geçerli olan VUK’un Ek 1 inci maddesindeki 5.000 Türk liralık (1/1/2022'den itibaren 6.800 Türk lirası) tutarın, yeniden değerleme oranında artırılmış bulunduğu tutarı dikkate alınacaktır.

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için hem vergi tarhiyatının yapıldığı hem usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesildiği durumlarda uzlaşma görüşmesinin yapılacağı komisyon tarh edilen vergi miktarına göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer vergi/ceza ihbarnamelerinin de en yüksek vergi miktarını (tarhiyatı) içeren vergi/ceza ihbarnamesi için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

Vergi tarh edilmeksizin aynı yıl veya muhtelif yıllar için birden fazla usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının kesilmesi durumunda, yetkili komisyon en yüksek ceza miktarını içeren vergi/ceza ihbarnamesine göre belirlenecektir. Uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından diğer ihbarnamelerin de en yüksek ceza miktarını içeren ihbarname için belirlenen yetkili uzlaşma komisyonunda incelenmesi gerekmektedir.

Aynı yıl veya muhtelif yıllar için usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarıyla birlikte, kanuni süresinden sonra verilen beyannameler ile VUK’un 371 inci maddesine göre pişmanlık talepli olarak kabul edilen ancak şartların ihlali nedeniyle kanuni süresinden sonra verilen beyanname olarak işleme tabi tutulan beyannameler üzerinden tahakkuk fişi ile tahakkuk ettirilen vergilere ilişkin kesilen vergi ziyaı cezaları için uzlaşma başvurusunda bulunulan hallerde ise yetkili uzlaşma komisyonunun tespiti için cezanın hesaplanmasına esas teşkil eden vergi miktarı dikkate alınacak ve vergi miktarı hangi uzlaşma komisyonunun yetkisinde kalıyor ise kesilen ceza/cezalar için yapılan talepler de uzlaşmada birliğin sağlanması bakımından aynı komisyonda görüşülecektir.

3) Tebliğin yayımı tarihinden önce uzlaşma komisyonlarına intikal etmiş uzlaşma taleplerinin durumu

23/7/2022 tarihine kadar uzlaşma günü tayin edilmemiş uzlaşma talepleri hakkında da bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır. Ancak uzlaşma günü tayin edilmiş olup çeşitli nedenlerle uzlaşma günü ertelenmiş olan mükelleflerin uzlaşma talepleri ise uzlaşmayı erteleyen komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

(*)Ek1 Vergi Miktarına İlişkin Liste

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Malmüdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki  (TL)

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500

Aydın. Balıkesir. Denizli. Eskişehir. Gaziantep. Hatay, Kayseri. Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

10.000

Diyarbakır. Edirne. Erzurum. Malatya. Kahramanmaraş. Sakarya. Trabzon. Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500

Defterdarlıklar

7.500

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki (TL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

70.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

60.000

Adana, Antalya. Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

50.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

40.000

Diyarbakır, Edime, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakary a.

30.000

Trabzon. Şanlıurfa. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

Defterdarlıklar

30.000

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki (TL)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.500.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

1.500.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.250.000

Adana, Antalya. Bursa, Kocaeli. Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.000.000

Aydın, Balıkesir. Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000

Diyarbakır, Edirne. Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

500.000

Defterdarlıklar

100.000

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi*

Uzlaşma Komisyonları

Yetki (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

15.000.000

Merkezi Uzlaşma Komisyonu

15.000.000 üzeri

*Yetkiye, belirlenen miktarlar dâhildir.

 

(**)Ek 2. Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarına İlişkin Yetki Sınırı

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı*

Malmüdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki (TL)

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

17.000

Aydın, Balıkesir. Denizli. Eskişehir. Gaziantep, Hatay. Kayseri, Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000

Diyarbakır. Edirne. Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş. Sakarya, Trabzon. Şanlıurfa. Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

10.000

Defterdarlıklar

10.000

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sının* 

Vergi Dairesi Müdürlüğü Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonları

Bağlı Bulunulan Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki (TL)

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

70.000

Ankara, İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

50.000

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

40.000

Aydın, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa. Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

35.000

Diyarbakır, Edirne, Erzurum. Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya. Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000

Defterdarlıklar

30.000

Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Defterdarlıklar Bünyesinde Kurulan Uzlaşma Komisyonlarına İlişkin Yetki Sınırı* 

Vergi Dairesi Başkanlığı / Defterdarlıklar

Yetki (TL)

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

800.000

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

700.000

Ankara. İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000

Adana. Antalva, Bursa, Kocaeli. Konya. Mersin Vergi Dairesi Başkanlıkları

500.000

Aydın. Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlıkları

400.000

Diyarbakır. Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000

Defterdarlıklar

150.000

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu ile Merkezi Uzlaşma Komisyonunun Yetkisi* 

Uzlaşma Komisyonları

Yetki (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

15.000.000

Merkezi Uzlaşma Komisyonu

15.000.000 üzeri

*Yetkiye, belirlenen miktarlar dâhildir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yolları aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

539 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.