Numara : 90
Tarih : 8.7.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/90

KONU: Kredi Kullanımına İlişkin Yeni BDDK Kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)'nun 24.06.2022 tarih ve 10250 sayılı Kararı ile Türk Lirası kredi kullanımına döviz varlığı sınırı getirilmiş ve bu konuya 2022/78 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Karar sonrasında özellikle, konsolide finansal tablolara göre yapılacak değerlendirmenin kapsamı ve mevcut yabancı para nakdi varlıklar ile aktif toplam ve net satış hasılatının tespit ettirilmesi konularında tereddütler yaşandığı gözlenmişti.

BDDK 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar ile uygulamada yaşanan tereddütleri/sorunları giderebilmek için bazı düzenlemelere gitmiştir.

Alınan kararlardan öne çıkan bazı hususlar aşağıdaki gibidir:

 • Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin (bankalar ve finansal kuruluşlar hariç) yabancı para nakdi varlıklar ile aktif toplam ve net satış hasılatı tespiti, Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan geçici vergi beyanlarındaki finansal tablolar esas alınarak yapılacaktır.
   
 • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketlerin değerlendirmesinde ise bağımsız denetim kuruluşlarınca (bağımsız denetim kuruluşu) denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolar dikkate alınacaktır.
   
 • Konsolide finansal tabloların dikkate alındığı değerlendirmede, şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmeyecektir.
   
 • Konsolidasyona tabi şirketlerin YP nakdi varlıkları toplamının hesaplamasında, bu Şirketlerin bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan konsolidasyona tabi yurt içindeki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin YP nakdi varlıkları da hesaplamaya dahil edilecektir.
   
 • Bu çerçevede bir Şirketin (ana ortaklık) konsolide finansal tabloları üzerinden bu Karar kapsamında TL kredi kullandırımına uygun olmadığı tespit edilirse yalnızca ana ortaklık için bu Karar kapsamındaki kredi sınırlaması uygulanacaktır. Ana ortaklığın konsolidasyona tabi diğer bağlı ortaklık ve iştiraklerin durumu her bir ortaklık ve iştirak için ayrı ayrı ele alınacaktır.
   
 • Karar kapsamında TL nakdi ticari kredi kullanabilen şirketlerin beyan ve taahhütleri 30.06.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara riayet edildiğini teyit edecek şekilde, bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanarak teyit edilecektir.
   
 • YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketler, bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde; YP net pozisyon açığı bulunduğunu ve pozisyon açığı tutarını beyan etmeleri şartıyla, yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki söz konusu beyan edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabilmektedirler. Söz konusu pozisyon açığını belirten beyanın doğruluğu ise YMM’ler tarafından onaylanmak suretiyle teyit edilerek bankaya verilecektir.
   
 • Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak Şirketler bu Karar kapsamından muaf tutulmuştur.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.