Numara : 75
Tarih : 13.6.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/75

KONU: Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı %10’a Yükseltildi

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de 5729 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Bu Karar ile tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) oranı yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltilmiştir.

Bilindiği üzere, banka ve sigorta şirketlerinin, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar BSMV’ye tabidir.

Gider Vergileri Kanunu'nun "Nispet" başlıklı 33 üncü maddesinde ise, BSMV oranının kambiyo işlemlerinde binde iki, diğer işlemlerde %15 olduğu; ancak Cumhurbaşkanı’nın bu oranı bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1’e, kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

BSMV oranları, 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Karar ile belirlenmiştir.

Bu Karar ile, 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

"ğ) Tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden %10,"

Buna göre, tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden hesaplanan BSMV oranı %5’ten %10’a yükseltilmiştir.

Yeni oran, 11.06.2022 tarihinden itibaren kullandırılacak tüketici kredilerine uygulanacaktır.

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5729)

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.