Numara : 69
Tarih : 30.5.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/69

KONU: Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu Vermek için Son Tarih: 30 Haziran 2022

Bilindiği üzere, 1 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’ne işlenmiş olan 4 seri No’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği çerçevesinde; Ülke Bazlı Raporlama ile ilgili olarak kapsama giren çok Uluslu İşletmeler Grubu üyeleri tarafından; 

  • “Nihai ana işletme” veya “vekil işletme” olup olmadıkları,
  • Grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, ve
  • Hesap dönemi hakkındaki bilgiler

her yıl, raporlanacak hesap dönemini takip eden yılın Haziran ayı sonuna kadar 1 seri no’lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği’nin 5 numaralı ekindeki içeriğe uygun şekilde “Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formu” doldurularak elektronik ortamda İnternet Vergi Dairesi üzerinden Mali İdare’ye verilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde bu alanda pratikte ortaya çıkan soruları gidermek ve dikkat edilmesi gereken bazı konuları vurgulamak amacıyla 27 Mayıs 2022 tarihinde bir duyuru yayımlanmıştır. Sirkülerimizin konusunu bu duyuruya baz teşkil eden sorular, cevapları, vurgulanan konular ve bu doğrultudaki açıklamalarımız oluşturmaktadır;

1) Geçen sene bildirim formu veren mükellefler bu yıl da form verecekler mi?

Bildirim formu; nihai ana işletme, vekil işletme, grup adına hangi işletmenin raporlama yapacağı, hesap dönemi vb. bilgileri içeren bir form olduğundan istenilen bilgilerin İnternet Vergi Dairesi üzerinden her yıl yeni bir bildirim formu ile İdareye verilmesi gerekmektedir. Farklı bir ifade ile, bildirim formu bahsi geçen kapsama dahil olan Kurumlar Vergisi mükellefleri için yıllık bazda periyodik bir belgelendirme yükümlülüğü olup, formun geçen dönem verilmiş olması bu seneki yükümlülüğü ortadan kaldırmaz.

2) Bildirim formunu hangi mükellefler, hangi hesap dönemi için verecekler?

Bu yıl, 30 Haziran 2022 tarihine kadar verilecek olan bildirim formu, kapsama giren tüm kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap dönemi için doldurulacaktır. Kapsamdan kastedilen; raporlanan hesap döneminden yani 1/1/2021 - 31/12/2021 hesap dönemi ve 2021 yılı içinde biten özel hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin 750 milyon Avro veya nihai ana işletmenin ya da vekil işletmenin bulunduğu ülke idaresi tarafından yerel para birimi cinsinden belirlenen eşiğin üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla bildirim formu, çok uluslu işletmeler grubunun raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide grup gelirinin yukarıda belirtilen eşiğin üzerinde bulunması şartıyla, nihai ana işletmesi Türkiye’de bulunsun veya bulunmasın çok uluslu işletme gruplarının nihai ana işletmeleri veya Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından mutlaka doldurulacaktır.

3) Bildirim formunda yer alan nihai ana işletme ve vekil işletme bilgileri hangi durumlarda doldurulacaktır? Nihai ana işletmesi Türkiye’de olan bir grup vekil işletme kullanabilecek midir?  

Bildirim formunun “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümünde yer alan; nihai ana işletme sütunu, bildirim formu veren tüm işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. Vekil işletme sütunu, nihai ana işletme adına raporlama yapmak üzere, nihai ana işletme tarafından tayin edilmiş bir işletme olması durumunda doldurulmalı, nihai ana işletmenin Türkiye’de bulunduğu durumda ise vekil işletme sütunu boş bırakılmalıdır.

4) Formun Türkiye’deki grup şirketlerinden biri tarafından doldurulması yeterli midir? Nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke ile ülkemiz arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Yetkili Makam Anlaşması” bulunması form yükümlülüğünü etkiler mi?

Bildirim formu, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmesi (birden fazla işletme bulunması durumunda işletmelerden biri) tarafından da doldurulacaktır. Başkanlığımıza intikal eden sorulardan, nihai ana işletmenin/vekil işletmenin bulunduğu ülke ile ülkemiz arasında “Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Yetkili Makam Anlaşması”nın aktive olduğu veya ülke bazlı raporların değişimine ilişkin iki taraflı anlaşmaların yürürlükte olduğu durumlarda, nihai ana işletmesi/vekil işletmesi Türkiye’de bulunmayan çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından bildirim formunun verilip verilmeyeceği konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmış olup bildirim formunun verilmesi hususunda bu anlaşmaların aktive/yürürlükte olup olmamasının hiçbir önemi bulunmamaktadır. Çok uluslu işletmeler grubunun Türkiye’de bulunan işletmeleri tarafından bildirim formu mutlaka doldurulacak ve söz konusu anlaşmaların aktive/yürürlükte olup olmadığı hususu, bildirim formu içeriğinde “Nihai Ana İşletme/Vekil İşletme Bilgileri” başlıklı bölümde yer alan sorular cevaplanırken belirtilecektir.

5) Form verildikten sonra hata ya da eksiklik tespit edilirse düzeltme imkanı var mı? Yaptırımı nedir?

Bildirim formu bu yıl 30 Haziran 2022 tarihine kadar verildikten sonra verilen bildirim formunda hata veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde, bildirim formu, verilme süresinin bitimini takip eden ayın sonuna kadar yani 31 Temmuz 2022 tarihine kadar yeniden düzenlenerek gönderilmek suretiyle düzeltme yapılabilecektir. Ancak düzeltme bildirimi süresinden sonra verilmiş ise, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem uygulanır.

6) Bildirim formunda eşik değer olarak kullanılacak konsolide grup gelirinin yer alacağı konsolide finansal tabloların Haziran ayı sonuna dek hazırlanmamış olması durumunda ek süre alınabilir mi?

Bildirim formu her yıl Haziran ayı sonuna kadar verilecek olmakla birlikte, raporlanan hesap döneminden bir önceki hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları, bu tarihler itibarıyla henüz oluşturulmamış çok uluslu işletmeler grubu, bu durumu İdareye bildirerek ek süre için başvuruda bulunabilecektir.

Söz konusu Duyuruya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Çok Uluslu İşletmeler için Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Önemli Duyuru

 

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.