Numara : 129
Tarih : 1.12.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/129

KONU: Yatırım Teşvik Kararında Değişiklik Yapıldı

30 Kasım 2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete’de “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)” yayımlandı.

Bu Karar ile 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

1) Bazı liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım kapsamına alınması

2012/3305 sayılı Kararın “Stratejik yatırımlar” başlıklı 8 inci maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.

Buna göre, endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilecektir.

Bu yatırımların stratejik yatırım kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşullar ve Komisyon değerlendirmesi aranmayacaktır.

a) Asgari sabit yatırım tutarının ellimilyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

b) Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

c) Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak katma değerin asgari yüzde kırk olması.

ç) Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının ellimilyon ABD Dolarının üzerinde olması.

Yeni eklenen fıkra:

(7) Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari üç milyar Türk Lirası tutarındaki liman ve depolama tesisi yatırımlarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine karar verilebilir. Bu yatırımlar için birinci fıkradaki koşullar ve üçüncü fıkradaki Komisyon değerlendirmesi aranmaksızın teşvik belgesi düzenlenir.

2) “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında faiz desteğinin kaldırılması

Aynı Kararın Faiz veya kâr payı desteği başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” kapsamında faiz desteği verilmeyecektir.

Yürürlükten kaldırılan bent:

(f) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı, diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,

3) Turizm Merkezlerinde yapılan turizm konaklama yatırımlarının öncelikli yatırım konularına dahil edilmesi

Aynı Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre, Turizm Merkezlerinde bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları da öncelikli yatırım konuları arasına alınmıştır.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları.

“ç) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde, Turizm Merkezlerinde veya termal turizm konusunda bölgesel desteklerden yararlanabilecek nitelikteki turizm konaklama yatırımları”

4) Turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri

Aynı Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilmekteydi.

Yapılan bu düzenleme ile söz konusu uygulama yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan fıkra:

“(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

5) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi sağlayan düzenlemenin yürürlükten kaldırılması

Hatırlanacağı üzere, 15/4/2022 tarihli R.G'de yayımlanan 7394 Sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin iadesi uygulaması istisna uygulamasına çevrilmiştir.

Daha sonra 28/5/2022 tarihli ve 31849 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 Seri No.lu “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bu konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre, imalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31/12/2025 tarihine kadar katma değer vergisinden istisnadır.

Bu Karar ile yukarıda yer verilen düzenlemeye uygun olarak, 2012/3305 Sayılı Kararın geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacağına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan bent:

a) 1/1/2017 ile 31/12/2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

6) Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler kapsamından çıkarılması

Aynı Kararın Ek-2A sayılı ve “BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARÎYLE ASGARÎ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ” başlıklı tablosunun 29 sektör koduna karşılık gelen satırı yürürlükten kaldırılmıştır.

Ayrıca, aynı Kararın Ek-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda yer alan 29 sektör kodu, bölgesel desteklerden faydalanabilecek sektör numaralarından çıkarılmıştır.

Buna göre, merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç) yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecek sektörler kapsamından çıkarılmıştır.

Yürürlükten kaldırılan 29 uncu satır

“Merkezi ısıtma radyatörleri ve kazanlarının imalatı, buhar kazanı imalatı (merkezi kalorifer kazanları hariç)”

7) Metal Eşya imalatının destekleneceği şehirlere ilave yapılması

Aynı Kararın Ek-2B sayılı ve “İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI” başlıklı tablosunda yer alan, 28 sektör kodu Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Muğla illerine karşılık gelen satırlara eklenmiştir.

Buna göre, 28 sektör kodunda yer alan “Metal Eşya” imalatı; Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İzmir, Kocaeli ve Muğla illerinde de desteklenecektir.

8) Modernizasyon cinsindeki un yatırımlarının bölgesel desteklerden yararlanması

Aynı Kararın DİPNOTLAR bölümündeki 5 numaralı dipnotuna “6 ncı bölge hariç olmak üzere,” ibaresinden önce gelmek üzere “Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile” ibaresi eklenmiştir.

Buna göre, modernizasyon cinsindeki un yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Ayrıca bu düzenleme paralelinde, aynı Kararın Ek-4 sayılı ve “TEŞVÎK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKÎ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI” başlıklı ekinin I/A bölümünün (1) numaralı sırasında yer alan “Un” ibaresinden sonra gelmek üzere “(modernizasyon cinsindeki yatırımlar hariç)” ibaresi eklenmiştir.

Değiştirilen dipnot:

5-   Modernizasyon cinsindeki un yatırımları ile 6 ncı bölge hariç olmak üzere, gıda ürünleri ve içecek imalatı yatırımlarından "şehriye, kuskus, yufka, kadayıf, ekmek (donuk ekmek ve ekmek hamuru hariç), pirinç, rakı, bira, linter pamuğu, çay, fındık kırma/kavurma, hazır çorba ve et suları ve müstahzarları üretimleri ile tahıl ve baklagil tasnif ve ambalajlanması" yatırımları bölgesel desteklerden yararlanamaz. Ayrıca, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölge illerinin organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek komple yeni yatırım cinsindeki yem üretimi yatırımları bölgesel desteklerden yararlanabilir.

9) Bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecek yatırımlarda değişiklik yapılması

Aynı Kararın 9 numaralı dipnotunda yer verilen yatırım konuları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilmektedir.

Bu Karar ile 9 numaralı dipnotunun (f) bendinde yer alan “aynı organize sanayi bölgesinde” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre, 5 inci bölge illerinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlarda, yatırımın aynı organize sanayi bölgesinde olma şartı kaldırılmıştır.

Değiştirilen bent:

f) 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

Yine bu Karar ile 9 numaralı dipnota aşağıdaki bent eklenmiştir.

Buna göre, sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Yeni eklenen bent:

“ı) Sertifikalı tohum tasnif ve paketleme yatırımları.”

Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6435)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.