Numara : 116
Tarih : 25.10.2022

 

VERGİ SİRKÜLERİ

 NO: 2022/116

KONU: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı

25 Ekim 2022 tarihli ve 31994 sayılı Resmi Gazete’de “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)” yayımlandı.

Tebliğ ile yapılan değişikleri özetle aşağıdaki gibidir.

Tevkifat İşlemlerinde Beyan Edilen KDV Tutarının İndirim Zamanı

KDV tevkifatı uygulaması, teslim veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan verginin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen veya tamamen vergi sorumlusu sıfatıyla beyan edilip ödenmesidir.

“Tam tevkifat” işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; “kısmi tevkifat” ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifat, genel bütçeli idareler hariç, tevkifata tabi işlemin yapıldığı dönemde vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilmektedir.

2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilmektedir.

Bu Tebliğin 1 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “İndirim” başlıklı (I/C-2.1.1.2.) bölümünde yapılan değişikliğe göre;

  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutarın, kanuni süresinde beyan edilme şartıyla beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği,
  • Sorumlu sıfatıyla kanuni süresinden sonra beyan edilen kısmı ise en erken bu beyana ilişkin ödemenin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği

düzenlenmiştir. 

Yürürlük tarihi: 25.10.2022

Demir-Çelik Ürünlerinin Tesliminde Uygulanan Tevkifat Oranının Artırılması

21 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41)” ile 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde 4/10 oranında KDV tevkifatı uygulanmaktadır.

Bu Tebliğin 2 nci maddesiyle, aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.1.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca;

  • Demir-çelik ve alaşımlarından mamullerde uygulanan tevkifat oranı 4/10’dan 5/10’a yükseltilmiştir,
  • Ayrıca, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin payları Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem gören şirketler tarafından tesliminde de tevkifat uygulanacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.11.2022

Gıda Maddelerin Tesliminden Doğan Nakden KDV İadesinin Erken Talep Edilebilmesi

Cumhurbaşkanınca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.

KDV Kanununun 29 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında ise vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen ve tutarı Cumhurbaşkanınca tespit edilecek sınırı aşan mahsuben iade edilmeyen verginin yılı içinde nakden iadesiyle ilgili sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemleri belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Bu Tebliğin 3 üncü maddesiyle, aynı Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Eklenen paragraf:

Aynı yetki çerçevesinde, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listenin (A) bölümü kapsamında yer alan malların takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.” 

Buna göre, 2007/13033 sayılı Karar’ın eki (I) sayılı listenin (A) bölümünde yer alan ve %1 oranında KDV’ye tabi olan gıda maddelerinin; takvim yılının Ocak-Haziran dönemindeki teslimlerinden doğan KDV iadeleri, en erken ilgili yılın Haziran dönemi en geç ilgili yılın Kasım dönemi itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılabilecektir. Böylelikle, indirimli orana tabi gıda maddelerinin yıl içerisinde ilk 6 aylık kısmının nakden iadesi mümkün hale gelmiştir.

Ayrıca bu Tebliğin 4 üncü maddesiyle, aynı Tebliğin (III/B-3.2.5.) bölümünde yapılan değişiklik uyarınca, gıda maddelerinin teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarı, Tebliğin işlemlerin yapıldığı yılın Ocak-Haziran dönemi için altı aylık olarak ve Haziran dönemi sonu itibarıyla hesaplanacaktır. Benzer şekilde, 10.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacaktır.

Yürürlük tarihi: 01.11.2022 

Tam İstisna Kapsamında Mükellef Lehine Oluşan Kur Farkında Yapılacak İşlemlerin Belirlenmesi

Tam istisna kapsamındaki bir işlemin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu işleme ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellef lehine veya aleyhine kur farkı ortaya çıkabilmektedir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.6.) bölümünde, mükellef aleyhine kur farkları ortaya çıktığında yapılacak işlemlere yer verilmekteydi; ancak lehe kur farkı oluştuğunda nasıl işlem yapılacağına ilişkin bir açıklama bulunmamaktaydı. 

Bu Tebliğin 5 inci maddesiyle, aynı tebliğin (IV/A-1.6.) bölümünde yapılan değişikliğe göre;

  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak lehine oluşan kur farkı nedeniyle KDV hesaplanması ve kur farkının ortaya çıktığı dönem beyannamesinde beyan edilmesi gerekmektedir,
  • Tam istisna kapsamındaki işlemi yapan mükellefin lehine oluşan kur farkının iade işlemleri sonuçlandırılmadan önce ortaya çıkması halinde bu tutarın iade hesabından düşülmesi gerekmektedir,
  • İadeye konu edilemeyen bu tutarın ise kur farkının ortaya çıktığı dönem indirim hesaplarına alınması mümkündür,
  • Söz konusu kur farkının iade işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra ortaya çıkması halinde ise iade hesabında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Yürürlük tarihi: 25.10.2022

Sigorta Şirketleri Tarafından Düzenlenen Kefalet Senetlerinin Teminat Karşılığı Yapılan KDV İadelerinde Teminat Olarak Kabul Edilmesi

05/07/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7417 Sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun “Teminat ve değerlenmesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yapılan değişiklikle, sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin 6183 sayılı Kanun uygulamalarında teminat olarak kabul edilebilmesi sağlanmıştır.

Bu Tebliğin 6 ncı maddesiyle, yukarıda hatırlatılan düzenlemeye uygun olarak, aynı Tebliğin (IV/A-5.1.), (IV/A-5.2.), (IV/A-5.4.), (IV/A-5.5.), (IV/A-5.6.), (IV/A-6.) ve (IV/C-2.) bölümlerinde değişiklik yapılmıştır. 

Böylelikle, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat karşılığı yapılan KDV iadelerinde teminat olarak kabul edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Buna göre, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımayacak biçimde süresiz ve şartsız, Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No:1) ekindeki örneğe (EK-13) uygun olarak ve Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

Yürürlük tarihi: 1.11.2022

 

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 43)

 

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye. 

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.