Numara : 109
Tarih : 4.10.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/109

KONU: 2022 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 92,93 Olarak Tespit Edilmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 30/9/2022 tarihli ve 61 Sıra No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) olarak tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Buna göre;

  • Vergi Usul Kanununun mükerrer 298/(Ç) maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerleme (sürekli yeniden değerleme) uygulamasında,
  • Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenen indirimli kurumlar vergisi uygulamasında, tamamlanmış yatırımlar dolayısıyla hak kazanılan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanılamamış olan yatırıma katkı tutarlarının endekslenmesinde,
  • Gelir Vergisi Kanununun Geçici 69 uncu maddesi uyarınca, 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek 1 - 6 ncı maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2005 tarihine kadar yapılan harcamalar üzerinden hesaplanan; ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan yatırım indirimi tutarlarının endekslenmesinde

% 92,93 (yüzde doksaniki virgül doksanüç) oranı dikkate alınacaktır.

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298/(Ç) maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerleme uygulamasına ilişkin bazı hatırlatmalar

2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde VUK mükerrer 298/(Ç) maddesi uyarınca yapılacak yeniden değerleme işlemlerinde % 92,93 oranı esas alınacaktır.

Hatırlanacağı üzere, uygulama kapsamında, 1/1/2022 tarihinden itibaren enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği dönem sonları itibarıyla aktife kayıtlı bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetler ile bunlara ait amortismanlar (VUK mükerrer 298/(Ç) maddesinde yazılı istisnalar hariç) yeniden değerlemeye tabi tutulabilmektedir.

Mükelleflerin geçici vergi dönem sonlarında amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve bunlara ait amortismanlarını anılan madde kapsamında (sürekli yeniden değerleme) yeniden değerleyebilmeleri mümkündür.

Aynı hesap dönemi içerisinde; geçici vergi dönemlerinin hiçbirinde ya da herhangi bir veya daha fazla geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme yapılmaması, sonraki geçici vergi döneminde veya ilgili hesap dönemi sonunda yeniden değerleme yapılmasına engel teşkil etmemektedir.

Ayrıca, geçici vergi dönemlerinde yapılan tercih, yıllık uygulamayı bağlamamaktadır. Örneğin 2022 yılı geçici vergi dönemleri itibarıyla yeniden değerleme yapan mükellef isterse 2022 hesap dönemi sonunda yeniden değerleme yapmayabilir.

Daha detaylı bilgi için 2022/58 No.lu Sirkülerlerimizi inceleyebilirsiniz.

Söz konusu Sirkülere aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /61

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.