Numara : 106
Tarih : 26.9.2022

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2022/106

KONU: Gerçek Faydalanıcı Bildirim Yükümlülüklerine İlişkin 541 Sıra No.lu VUK Tebliği Yayımlandı

23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmi Gazete (R.G)’de “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)” yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 13/7/2021 tarihli R.G'de yayımlanan 529 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kurumlar vergisi mükellefleri ile diğer bazı kişilere gerçek faydalanıcı bilgisi bildirimini verme zorunluluğu getirilmişti.

Daha sonra, 05/07/2022 tarihli R.G’de yayımlanan 7417 sayılı Kanun’un;

  • 26 ncı maddesi ile Vergi Usul Kanununun “Yetki” başlıklı mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen 9 uncu bent ile Hazine ve Maliye Bakanlığına gerçek faydalanıcı bilgisinin belirlenmesi ve bildirilmesi konusunda özel bir yetki verilmiş,
  • 28 inci maddesi ile Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, mükerrer 257 nci maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi ile getirilen zorunluluklara uymayanlara (1) numaralı bentte yer alan özel usulsüzlük cezasının 3 katının uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu Tebliğ ile 529 Sıra No.lu Genel Tebliğin dayanak bölümündeki Vergi Usul Kanununun birinci fıkrasının (4) numaralı bendine yapılan atıf (9) numaralı bent olarak değiştirilerek, 01.10.2022 tarihi itibariyle gerçek faydalanıcı bildirimine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya eksik yerine getirenlere, Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355 nci maddesi birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan özel usulsüzlük cezasının (1.1.2022'den itibaren 3.400 TL'dir) 3 katı uygulanması düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yollarıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 541)

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Bu belgede yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Deloitte Touche Tohmatsu Limited, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları (birlikte, “Deloitte Network” olarak anılacaktır) tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamaktadır. Şirketinizi, işinizi, finansmanınızı ya da mali durumunuzu etkileyecek herhangi bir karar ya da aksiyon almadan, yetkin bir profesyonel uzmana danışın. Deloitte Network bünyesinde bulunan hiçbir kuruluş, bu belgede yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.